Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 -10- 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.11.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ Práce budú realizované v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) .
Dátum zverejnenia: 26.11. 2015
12.11.2015Zmluva o dielo podbránie
Umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov vestibulu Primaciálneho paláca (ďalej len „Dielo"), podľa spracovanej dokumentácie „Umelecko-remeselná obnova kamenných soklov, stĺpov, pilastrov, šambrán a okien“
Dátum zverejnenia: 12.11.2015
6.11.2015Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. MAGSP 1400010, č. dodatku MAGSP 1500020
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. MAGSP 1400010 - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"
Dátum zverejnenia: 06. 11. 2015
28.10.2015Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500017
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Dátum uzatvorenia: 27.10.2015
Dátum zverejnenia: 28.10. 2015
26.10.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009, č. dodatku MAGSP 1500018
Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009 na predmet zákazky "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2015
2.10.2015Zmluva o združení č. MAGSP 1500016/2015
Spoločné riešenie nevyhovujúceho stavu dotknutej komunikácie sa účastníci zmluvy dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, na ktorej základe združia finančné prostriedky a zabezpečia opravu tejto komunikácie na prospech všetkých účastníkov zmluvy.
Zverejnené: 02.10.2015
28.8.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 246503951500
Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku na poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu na stavbu: "Električková trať Radlinského - Štefanovičova - vylepšenie uličného priestoru" (ďalej len "zmluva")
Zverejnené dňa: 28.08.2015
12.8.2015Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500010
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Číslo zmluvy: č.dodatku MAGSP1500010. Dátum uzatvorenia: 11.8.2015
Dátum zverejnenia: 12.8. 2015
21.7.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500009
Predmet zmluvy: predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia zmluvy a zmena hlavného stavbyvedúceho. Dátum uzatvorenia: 14.7.2015
Dátum zverejnenia: 21.7. 2015
8.7.2015Zmluva o dielo č. Z201514547Z [PDF, 75 kB]
Zmluva o dielo č. Z201514547Z na vybudovanie priechodu pre chodcov, uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou AP.
Zverejnené dňa: 08.07.2015
9.6.2015Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500007
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa
Dátum zverejnenia: 9.6. 2015
11.5.2015Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MAGSP 1500004 (15/334/121440868-ZoP/ZoPP_SP) - Prípojka VN meniareň Bosáková
Postúpenie práv a povinností stavebníka na výstavbu stavebného objektu 30-641-00 Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosáková v rámci realizácie stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie"
Zverejnená dňa 11.05.2015
9.4.2015Zmluva o dielo
Predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavbu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
6.11.2014Montáž a demontáž Vianočných stánkov 2014
Predmetom zmluvy o dielo je kompletná montáž a demontáž 65 ks predajných stánkov na Vianočné trhy 2014 vrátane ich elektroinštalácie
Dátum zverejnenia: 7.11.2014
24.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
Realizácia stavebných objektov v rozsahu prípojky VN, k.ú. Petržalka a Staré Mesto - "NS MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Zmluva bola podpísaná dňa 20.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
20.10.2014Dodatok č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 08.11.1996 v znení dodatkov č. 1-30
Spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Dodatku č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave vybuduje pre Hlavné mesto SR Bratislavu verejné osvetlenie na Poloreckého ulici - "Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Poloreckého". Ide o modernizáciu - doplnenie osvetľovacej sústavy na Poloreckého ulici, ktorá bola predmetom Dodatku č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave. Predmetný dodatok bol podpísaný dňa 17.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.10.2014
9.10.2014Zmluva o združení (Cyklotrasa Vajnory-Rendez)
Za účelom vybudovania cyklistickej trasy - „Cyklotrasa v úseku ŽST Bratislava-Východ – ŽST Bratislava-Vajnory“ (Cyklotrasa Vajnory-Rendez) ako sa účastníci združenia dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o združení (ďalej len „Zmluva“) a vytvorení združenia.
Zverejnené dňa: 09.10.2014
8.10.2014Oprava podchodu pre peších na Trnavskom Mýte
Stavebné práce - úprava povrchov zvislých a vodorovných konštrukcií
Zverejnené dňa: 8.10.2014
6.10.2014Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a METROM Bratislava, a.s.
Výkon inžinierskej činnosti pre projekt "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" bez činnosti stavebného dozoru
Zverejnené: 6.10.2014
26.8.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP 130007
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži
Zverejnené dňa: 26.08.2014
14.8.2014Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400013
Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici – vyvolané investície
Zverejnené dňa: 14.8.2014
25.6.2014Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo MAGP1300007
Dodatok k zhotoveniu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014
25.6.2014Zmluva o dielo
Zhotovenie stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014
6.6.2014Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.21/2012 "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Navýšenie ceny pri realizácii stavebných prác na stavbe "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Dátum zverejnenia: 06.06.2014
16.4.2014ZoD na výkon autorského dozoru stavby NS MHD
Zmluvné strany:Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a PIO KERAMOPROJEKT, a.s. DOlný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru na stavbe Nosný systém MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 -10- 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.