Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
30.6.2017Žiadosť o zverejnenie čiastkovej zmluvy Pittel+Brausewetter
Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava povrchu vozovky na komunikáciách Karloveská a nadjazd Vajnory.
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum uzatvorenia: 29.6.2017
Dátum zverejnenia: 30.6.2017
Dátum účinnosti: 01.07.2017
31.3.2022ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy
ZoD - asanácia rampy a oprava terasy - projektová dokumentácia, inžiniering a realizácia úracích, montážnych a stavebných prác
Dodávateľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno, IČO: 46059105
Cena: 81.000 €
Číslo zmluvy: MAGSP2200009
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Doba platnosti: 20.11,2022
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
24.10.2013ZoD Nosný systém MHD, 1. časť
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Združenie MHD - Starý most (EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 a SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8). Predmetom zmluvy je realizácia diela "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie". Zmluva bola podpísaná dňa 22.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa 24.10.2013
16.4.2014ZoD na výkon autorského dozoru stavby NS MHD
Zmluvné strany:Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a PIO KERAMOPROJEKT, a.s. DOlný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru na stavbe Nosný systém MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014
11.11.2013Zmluvy o dielo na stavbu Trolejbusová trať Gaštanová a Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluvný partner: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava.
Dátum zverejnenia zmluvy: 11.11.2013
9.6.2017Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov č. MAGSP1700009 na realizáciu stavby "CSS Čsl. tankistov - Bratislavská"
Účelom združenia je zabezpečenie realizácie stavby "CSS v križovatke Bratislavská ul. - ul. Čsl. Tankistov v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica"
Číslo zmluvy: MAGSP1700009
Dátum uzatvorenia: 02.06.2017
Dátum zverejnenia: 09.06.2017
Zhotoviteľ: Generálny investor Bratislavy
IČO: 00 698 393
Dátum účinnosti: 10.06.2017
2.10.2015Zmluva o združení č. MAGSP 1500016/2015
Spoločné riešenie nevyhovujúceho stavu dotknutej komunikácie sa účastníci zmluvy dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, na ktorej základe združia finančné prostriedky a zabezpečia opravu tejto komunikácie na prospech všetkých účastníkov zmluvy.
Zverejnené: 02.10.2015
9.10.2017Zmluva o združení č. 130/2017/ZoZ
Zmluva o združení za účelom zabezpečenia rekonštrukcie časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava - Vajnory.
rekonštrukcia časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch
Cena: Hlavné mesto SR Bratislava – 19.810,00 Eur vrátane DPH
Mestská časť Vajnory – 3.000,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 09.10.2017
Dátum zverejnenia: 10.10.2017
Zhotoviteľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
IČO: 00304565
Dátum platnosti: 11.10.2017
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
9.10.2014Zmluva o združení (Cyklotrasa Vajnory-Rendez)
Za účelom vybudovania cyklistickej trasy - „Cyklotrasa v úseku ŽST Bratislava-Východ – ŽST Bratislava-Vajnory“ (Cyklotrasa Vajnory-Rendez) ako sa účastníci združenia dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o združení (ďalej len „Zmluva“) a vytvorení združenia.
Zverejnené dňa: 09.10.2014
11.4.2018Zmluva o spolupráci MAGSPO1800002
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečení stavebného povolenia, kolaudácie stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta - Stavebný objekt E 803
Suma: 1,20 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.03.2018
Dátum zverejnenia: 11.04.2018
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
FINEP Jégeho alej, a.s.
Ulica, číslo: Plynárenská 2/A
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 43 866 778
19.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Stručný popis: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Číslo zmluvy: MAGBO1800005
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018
19.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800004
Stručný popis: Zmluva o spolupráci – Projekt Klingerka
Číslo zmluvy: MAGBO1800004
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800004
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci – Projekt Klingerka
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018
21.1.2016ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA, ev. č.: 15/886/0922100043-ZoVP/ZoPP_SP (MAGSP1600001)
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka, stavebný objekt "20-610-00 preložka VN vedenia 1. č. 464 - Starý most" a "20-611-00 Preložka VN vedenia 1. č. 273 - Starý most" v súvislosti s realizáciou stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie
Zverejnené dňa : 21.1.2016
11.5.2015Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MAGSP 1500004 (15/334/121440868-ZoP/ZoPP_SP) - Prípojka VN meniareň Bosáková
Postúpenie práv a povinností stavebníka na výstavbu stavebného objektu 30-641-00 Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosáková v rámci realizácie stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie"
Zverejnená dňa 11.05.2015
24.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
Realizácia stavebných objektov v rozsahu prípojky VN, k.ú. Petržalka a Staré Mesto - "NS MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Zmluva bola podpísaná dňa 20.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
5.9.2018Zmluva o poskytovaní prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Číslo zmluvy: MAGSP1800016
Predmet zmluvy: Dodatok v dôsledku potreby realizácie ďalších prác a plnení nezahrnutých do pôvodnej dohody č. MAGSP 1700011
Dátum uzatvorenia: 28.8.2018
Dátum zverejnenia: 5.9.2018
Zmluvná strana: Pittel+Brausewetter s. r. o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35943653
Dátum účinnosti: 6.9.2018 (po dni zverejnenia)
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
5.9.2018Zmluva o poskytovaní prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Číslo zmluvy: MAGSP1800015
Predmet zmluvy: Dodatok v dôsledku potreby realizácie ďalších prác a plnení nezahrnutých do pôvodnej dohody č. MAGSP 1700012
Dátum uzatvorenia: 28.8.2018
Dátum zverejnenia: 5.9.2018
Zmluvná strana: Hochtief SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 44298170
Zmluvná strana: MBM-Group, Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Bratislava
IČO: 36740519
Dátum účinnosti: 6.9.2018 (po dni zverejnenia)
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
5.9.2018Zmluva o poskytovaní prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Číslo zmluvy: MAGSP1800017
Predmet zmluvy: Dodatok v dôsledku potreby realizácie ďalších prác a plnení nezahrnutých do pôvodnej dohody č. MAGSP 1700013
Dátum uzatvorenia: 28.8.2018
Dátum zverejnenia: 5.9.2018
Zmluvná strana: Swietelsky-Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 008962225
Dátum účinnosti: 6.9.2018 (po dni zverejnenia)
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
26.4.2022Zmluva o dielo_Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V.
REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE 2021 — Časť 3
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 — Časť 3: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V.“,
Číslo zmluvy: MAGTS2200122
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Cena: 204 817,94 €
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Oddelenie cyklodopravy
4.11.2021Zmluva o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor
Číslo zmluvy: MAGSP2100057
Cena: 89 503 192,73 € s DPH
Dodávateľ: Združenie NS MHD PETRŽALKA, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie dopravných stavieb
24.8.2021Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov„Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu“
Zmluva o dielo - Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu, k.ú. Petržalka, stavebné práce.
Dodávateľ: MATEP, spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369
Cena vrátane opcie: 514 976,57€ s DPH eur
Dátum uzatvorenia: 18.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
17.6.2016Zmluva o dielo so spol. EUROVIA SK, a.s. na predĺženie autobusovej zastávky
Predmetom je vykonať dielo pod názvom „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie, ucelená časť 30 Petržalka, objekt: Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatka Bosákova – Jantárová – predĺženie autobusovej zástavky“. Dátum uzatvorenia: 17.06.2016
Dátum zverejnenia: 17.06.2016
12.11.2015Zmluva o dielo podbránie
Umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov vestibulu Primaciálneho paláca (ďalej len „Dielo"), podľa spracovanej dokumentácie „Umelecko-remeselná obnova kamenných soklov, stĺpov, pilastrov, šambrán a okien“
Dátum zverejnenia: 12.11.2015
5.2.2021Zmluva o dielo- Parčík Krížna - Karadžičova
Revitalizácia parčíka Krížna - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGSP 2100003
Typ: stavebné práce
Cena: 16 291,72,00 €
Dátum uzatvorenia: 04.02.2021
Dátum zverejnenia: 05.02.2021
Dodávateľ: Dryada garden, s.r.o.
Ulica, číslo: Oravské Veselé 379
Mesto: 029 62 Oravské Veselé
IČO: 46475869
Dátum účinnosti: 06.02.2021
Dátum platnosti do: 6.4.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
2.10.2018Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská 22, Ba - DNV"
Názov: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia podkrovia Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava – Devínska Nová Ves“
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia podkrovia
Dodávateľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín - Mliečno
IČO: 46059105
Dátum uzatvorenia: 01.10.2018
Dátum zverejnenia: 02.10.2018
Dátum účinnosti: 03.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.