Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.2.2016Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo
Predmetom dohody je postúpenie práv a povinností k projektovej dokumentácii s názvom "Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov. Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a 4"
Dátum uzatvorenia: 12.2.2016
Dátum zverejnenia: 24.2.2016
20.6.2018Dohoda o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov
Číslo zmluvy: MAGSP1800009
Predmet zmluvy: Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo zo dňa 09.04.2010
Zmluvná strana: METRO Bratislava a.s., REMING Consult a.s., Alfa 04 a.s., PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
30.9.2021Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1900016 zo dňa 07.10.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.09.2021
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1900016 zo dňa 07.10.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.09.2021 so spol. Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca
Dátum uzatvorenia: 30.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Sekcia správy nehnuteľností
27.12.2021Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a vzájomnom vyrovnaní
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. MAGSP2100005 a vzájomnom vyrovnaní
Určenie podmienok vysporiadania časti vyhotovenia Diela vykonaného Zhotoviteľom pre Objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou.
Cena: 17.800,- bez DPH
Dodávateľ: D.M.V., s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor
Číslo zmluvy: MAGSP2100083
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
7.2.2022Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. MAGSP2000016
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. MAGSP2000016
Zmluvné strany sa dohodli, že predčasne ukončujú trvanie zmluvy č. MAGSP2000016, v zmysle ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „Sanácia sociálnych zariadení v budove Nová radnica“, a to ku dňu 31.01.2022
Dodávateľ: BECO, spol. s r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO: 44 629 281
Dátum uzatvorenia: 31.01.2022
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie vnútornej správy
26.6.2019Kúpna zmluva MAGSP č. 1900004
Číslo zmluvy: MAGSP1900004
KÚPNA ZMLUVA MAGSP č. 1900004 uzavretá v zmysle § 409 a nasledujúce Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetom tejto Zmluvy je predaj, kúpa a dodanie detskej hernej zostavy vyrobenej z kvalitných prírodných materiálov – drevo určenej do areálu lesoparku v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Súčasťou je aj inštalácia hernej zostavy na miesto určenia.
Cena: 39 996,00 €
Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.
Ulica, číslo: Pod Brezinou 86
Mesto: 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia: 28.5.2019
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
Dátum účinnosti: 27.6.2019
Dátum platnosti do: 20.6.2021
21.2.2022MANDÁTNA ZMLUVA
DOMO-BYT s.r.o. a Spoločenstvo vlastníkov bytov Osuského
Dátum uzatvorenia: 13.02.2022
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum účinnosti: 22.02.2022
Oddelenie správy bytov
6.11.2014Montáž a demontáž Vianočných stánkov 2014
Predmetom zmluvy o dielo je kompletná montáž a demontáž 65 ks predajných stánkov na Vianočné trhy 2014 vrátane ich elektroinštalácie
Dátum zverejnenia: 7.11.2014
16.11.2018Montáž nových 4m stožiarov, kúpa a montáž nových svietidiel na 4 m vysoké stĺpy verejného osvetlenia
Obsahom diela je stavebná výmena 4m stožiarov v majetku mesta, demontáž pôvodného (starého) stožiara, kúpa nových svietidiel a ich montáž na novo osadený 4m stožiar verejného osvetlenia (VO). Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu. Po ukončení stavebných prác budú svetelné miesta obnovené - funkčné. Stožiare sú obmieňané z dôvodu ich havarijného stavu a je ich potrebné obnoviť a osadiť novým svietidlom.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
Dátum účinnosti: 17.11.2018
16.11.2018Montáž nových 8m stožiarov, kúpa a montáž nových svietidiel na 8 m vysoké stĺpy verejného osvetlenia
Obsahom diela je stavebná výmena 8m stožiarov v majetku mesta, demontáž pôvodného (starého) stožiara, kúpa nových svietidiel a ich montáž na novo osadený 8m stožiar verejného osvetlenia (VO). Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu. Po ukončení stavebných prác budú svetelné miesta obnovené - funkčné. Stožiare sú obmieňané z dôvodu ich havarijného stavu a je ich potrebné obnoviť a osadiť novým svietidlom.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
Dátum účinnosti: 17.11.2018
19.12.2016Oprava a údržba sociálnych zariadení
„Oprava a údržba sociálnych zariadení“
Zverejnené dňa: 19.12.2016
9.5.2022Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny Repuls
Číslo zmluvy: MAGSP2200018
Dodávateľ: ProBuild SK, s.r.o., Čulenova 5, 811 09 Bratislava, IČO:53948858
Cena: 147816,48
Dátum uzavretia: 28.04.2022
8.10.2014Oprava podchodu pre peších na Trnavskom Mýte
Stavebné práce - úprava povrchov zvislých a vodorovných konštrukcií
Zverejnené dňa: 8.10.2014
23.1.2017Projekt realizácie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.01.2017
dátum zverejnenia zmluvy: 23.01.2017
dátum účinnosti: 24.01.2017
dodávateľ / poskytovateľ: Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
29.11.2017Protokol č. 11 64 0695 17 00 o zverení majetku
Stručný popis: Protokol o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
9.1.2018Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby – Bory OK1
Stavba: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Stavebné objekty: D 031 Sadové úpravy v OK1
D 101 Úprava cesty II/505 v OK1
D 611 Verejné osvetlenie OK1
Cena: 403 289, 57 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 08.01.2018
Dátum zverejnenia: 09.01.2018
Prevádzajúci: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 10.01.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
3.3.2022Rámcová dohoda
Rozvoj Metropolitnej optickej siete Hlavného mesta Bratislava
Dodávateľ: OTNS, a. s. , ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s., SITEL s.r.o., Slovanet, a. s.
Cena: 774557 eúr
Číslo zmluvy: MAGSP2200007
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 03.03.2022
Dátum účinnosti: 04.03.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
13.1.2022Rámcová dohoda
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Predmetom Rámcovej dohody je realizácia vodorovného dopravného značenia a retroreflexných dopravných gombíkov na komunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislava
Cena: 2 697 574,00
Zmluvná strana: SAROUTE, s.r.o. Mládežnícka 326 01701 Považská Bystrica
Číslo zmluvy: MAGSP2100084
Dátum uzatvorenia: 05.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie správy komunikácií
30.6.2021Rámcová dohoda
Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov
Číslo zmluvy: MAGSP2100030
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie správy komunikácií
13.11.2020Rámcová dohoda
Číslo: MAGSP2000037
Typ: Práce
Predmet: výves a zves Vianočných výzdob
Cena: 83 280,00 eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dodávateľ: Siemens Mobility, s. r. o.
Ulica, číslo: Lamačská cesta 3/A
Mesto: 841 04 Bratislava
IČO: 51443287
Dátum účinnosti: 14.11.2020
Dátum platnosti do: 14 mesiacov / 13.01.2022
25.10.2019Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na bežné opravy a údržby zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane spotrebného materiálu a náhradných dielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa
Dátum uzatvorenia: 07.10.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
14.2.2022Rámcová dohoda "Bežné opravy, údržba, rekonštrukčné a iné práce a služby"
Rámcová dohoda "Bežné opravy, údržba, rekonštrukčné a iné práce a služby"
Číslo zmluvy:MAGSP2200006
ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 966 289
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 14.2.2022
Dátum účinnosti: 15.2.2022
5.3.2019Rámcová dohoda č. MAGSP1900002
Číslo: MAGSP1900002
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 4.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.3.2019
Dátum účinnosti: deň po zverejnení
4.7.2019Rámcová dohoda č. MAGSP1900008
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy
11.11.2020Rámcová dohoda č. MAGSP2000034
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Číslo zmluvy: MAGSP2000034
Názov: Rámcová dohoda č. MAGSP2000034
Predmet zmluvy: Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 4.11. 2020
Dátum zverejnenia: 11.11. 2020
Dodávateľ: VADET s.r.o., Zvolenská 37, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 900 950
Dátum účinnosti: 12.11. 2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Sekcia dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.