Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
23.12.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100069 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100004
Po uzavretí Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti a okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ich následkom vznikli nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela
Cena: 78 997,85.- eur
Dodávateľ: Sketon, s.r.o. , Janka Kráľa 606/20, 922 42 Madunice, IČO: 51 431 904
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia životného prostredia
6.12.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100075 k zmluve o dielo č. MAGSP2100074
Oprava 8 nájomných bytov
Č. dodatku zmluvy: MAGSP2100075
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie správy bytov
9.12.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100078 k zmluve o dielo č. MAGSP2100077
oprava 8 nájomných bytov.
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
8.4.2022Dodatok č. 1, MAGSP2100072 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“
Dodatok č. 1, MAGSP2100072 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“ - stavebné práce
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“ - dodatok k Zmluve zohľadňuje nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela, ktoré bolo predmetom Zmluvy. Z uvedeného dôvodu berúc do úvahy nevyhnutné zabezpečenie zhotovenia Diela bezpečného pre užívanie verejnosťou sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
Cena: 390 366,97 eur s DPH
Dodávateľ: TravnikServis s.r.o., Školská 268, 90041 Rovinka, IČO: 46769293
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Doba platnosti: 30.04.2022
Oddelenie tvorby mestskej zelene
30.3.2017Dodatok č. 10 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 so spol. METRO Bratislava a.s.
Dodatok č.10 predlžuje účinnosť Dodatku č. 9 v časti prevodu práv a povinností z METRO Bratislava na Mesto Bratislava vo vzťahu k stavbe "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" a ďalej upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v procese dokončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie".
Suma dodatku: 0 EUR
Dátum uzatvorenia: 30.03.2017
Dátum zverejnenia: 30.03.2017
Zmluvná strana: METRO Bratislava a.s.
Dátum účinnosti: 31.03.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
20.12.2021Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 na stavebné práce na stavbu: Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia
Číslo zmluvy: MAGSP2100070
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
6.10.2021Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900011 zo dňa 24.01.2020
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100045
Dátum uzatvorenia: 30.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.10.2021
Dátum účinnosti: 07.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
19.12.2017Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02
Titulok: Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
Predmet zmluvy:
Dodatok v dôsledku potreby rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce na oprave zastávky MHD Drobného, Šípová, Bzovicka, Nákupná zóna Lúky, najmä rozšírenie opravy povrchu nástupišťa MHD a stabilizácia podkladových vrstiev zastávky MHD.
7.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 18/2019 zo dňa 29.11.2019
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie stavebných prác na stavbu "Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6" na Nového Objednávateľa (Postupníka)

Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 8.6.2021
Dátum účinnosti: 9.6.2021
9.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 27/2020 na stavbu „Sanácia a obnova komína v Kúpeľoch Grössling“
Dodatok na naviac práce - dvojnásobný transparentný vodu odpudzujúci náter na komín na stavbu „Sanácia a obnova komína v Kúpeľoch Grössling“.

Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Sekcia výstavby - Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
26.10.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009, č. dodatku MAGSP 1500018
Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009 na predmet zákazky "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2015
26.8.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP 130007
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži
Zverejnené dňa: 26.08.2014
8.3.2019Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. MAGSP 1700023
Dodatkom sa predlžuje lehota dodania požadovaných výstupov, pričom sa nemení hodnota zmluvy (celková cena).
Dodávateľ: Atelier ATRIO s. r. o.
Dátum uzavretia: 3.3.2019
Dátum zverejnenia: 8.3.2019
Dátum účinnosti: 9.3.2019
21.7.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500009
Predmet zmluvy: predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia zmluvy a zmena hlavného stavbyvedúceho. Dátum uzatvorenia: 14.7.2015
Dátum zverejnenia: 21.7. 2015
16.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053 na stavebné práce "Rekonštrukcia priestorov telocviční v CVČ Batkova 2, Bratislava"
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100079
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
20.9.2021Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020, cyklochodník Ružinovská ulica
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020 za účelom "Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislava časť 1 " Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100031
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Referát cyklodopravy
18.6.2021Dodatok č. 2 ku Zmluve o združení zo dňa 30.11.2021
Predĺženie termínu lehoty použitia poskytnutých finančných prostriedkov na relaizáciu : "Detské ihrisko Lamač - Malokarpatské námestie",MČ BA Lamač
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100071
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Sekcia výstavby
12.8.2015Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500010
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Číslo zmluvy: č.dodatku MAGSP1500010. Dátum uzatvorenia: 11.8.2015
Dátum zverejnenia: 12.8. 2015
20.10.2014Dodatok č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 08.11.1996 v znení dodatkov č. 1-30
Spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Dodatku č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave vybuduje pre Hlavné mesto SR Bratislavu verejné osvetlenie na Poloreckého ulici - "Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Poloreckého". Ide o modernizáciu - doplnenie osvetľovacej sústavy na Poloreckého ulici, ktorá bola predmetom Dodatku č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave. Predmetný dodatok bol podpísaný dňa 17.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.10.2014
28.10.2015Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500017
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Dátum uzatvorenia: 27.10.2015
Dátum zverejnenia: 28.10. 2015
15.6.2020Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010
Predmet zmluvy: Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta – naviac práce podľa zmenenej projektovej dokumentácie
Zmluvná strana: MBM-Group, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo

Dátum uzatvorenia: 15.6.2020
Dátum zverejnenia: 15.6.2020
Dátum účinnosti: 16.6.2020
28.10.2020Dodatok č. 4 MAGSP2000012 k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zo dňa 10.08.2018
MAGSP2000012
Predmetom dodatku je zmena času plnenia a navýšenie zmluvnej ceny

Zmluvná strana: IBR Consulting SK, s.r.o
Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum uzatvorenia: 23.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
14.10.2020Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
Číslo dodatku: MAGSP2000011
Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác.
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.
Dátum uzatvorenia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 14.10.2020
Dátum účinnosti: 15.10.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
28.10.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
Číslo dodatku: MAGSP2000029
Predmet dodatku: Predmetom dodatku sú naviac práce
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.

Dátum uzatvorenia: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
28.10.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.