Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.6.2022DODATOK č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900002
Na základe preukázateľného zvýšenia nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie sú zhotovitelia oprávnení upraviť jednotkové ceny uvedené v Cenníku prác - prílohe č. 2 vo výške +15%.
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2200025
Dodávateľ: Zhotoviteľ č. 1: Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35943653; STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282; Zhotoviteľ č. 2: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36740519; HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170
Cena: 32 264 141,72 EUR
Dátum uzatvorenia: 01.06.2022
Oddelenie správy komunikácií
5.6.2020Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900008
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum uzatvorenia: 2. 6. 2020
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2020
Dátum účinnosti: 6. 6. 2020

Dodávateľ: Mobilita servis spol. s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava
24.9.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900016
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900016
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100034
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Sekcia správy nehnuteľností
25.6.2014Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo MAGP1300007
Dodatok k zhotoveniu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014
6.11.2015Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. MAGSP 1400010, č. dodatku MAGSP 1500020
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. MAGSP 1400010 - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"
Dátum zverejnenia: 06. 11. 2015
1.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 27/2020 zo dňa 18.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie stavebných prác na stavbu "Sanácia a obnova komína v Kúpeľoch Grossling" na Nového Objednávateľa (Postupníka)

Dátum uzatvorenia: 31.5.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
17.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 30/2020 zo dňa 18.12.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie stavebných prác na stavbu "Úprava existujúcich priechodov pre chodcov ul. Vysoká a ul. Mickiewiczova" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100023
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Sekcia výstavby
1.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021
MAGSP2200014
postúpenie a prevzatie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo
Dátum uzatvorenia: 24.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.04.2022
Dátum účinnosti: 02.04.2022
6.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020 na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia" v MČ Karlova Ves
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100020
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Sekcia výstavby
8.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 2100003
Predmetom dodatku k zmluve je oprava nekorektne uvedeného údaju v jej článku 2. ods. 2.1., ktorý vznikol matematickou chybou pri počítaní.
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100010
Dátum uzatvorenia: 07.04.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia životného prostredia
9.6.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1400002
poskytovanie prác bežnej údržby na pozemnýchkomunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov napozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy uzavretej dňa 21.3. 2014.
Dátum zverejnenia: 9.6.2016
21.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4. Práce realizované v rámci projektu "ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Realizácia rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4.
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): Združenie Vodostav SR, s.r.o. - Stanislav Orovnický VODOSTAV, zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o., Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46600213
Dátum uzatvorenia: 21.03.2017
Dátum zverejnenia: 21.03.2017
Dátum účinnosti: 22.03.2017
21.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4. Práce realizované v rámci projektu "ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Realizácia rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4.
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): Združenie Vodostav SR, s.r.o. - Stanislav Orovnický VODOSTAV, zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o., Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46600213
Dátum uzatvorenia: 21.03.2017
Dátum zverejnenia: 22.03.2017
8.8.2017Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory
27.11.2018Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1800012
Číslo zmluvy: MAGSP1800012
Predmet dodatku: Navýšenie ceny za dielo „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Zmluvná strana: UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Cena za dielo: 340 780,80 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 27.11.2018
Dátum účinnosti: 28.11.2018
8.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1900001 zo dňa 30.01.2019
Úprava podmienok dohodnutej sumy.
Číslo zmluvy: MAGST2000145
Predmet zmluvy: Rámcová dohoda bola uzatvorená na dobu určitú 48mesiacov od jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu. Na základe zistených výsledkov mimoriadnych prehliadok vybraných mostných objektov vznikla Objednávateľovi neplánovaná zvýšená okamžitá potreba stavebných prác.
Dátum uzatvorenia: 29.09.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Dodávateľ: Športový klub IAMES Bratislava
IČO: 00 603 481
Dátum účinnosti: 09.10.2020
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií – referát inžinierskych objektov
11.1.2021Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP2000013
Dodatok k zmluve na Revitalizáciu Parčíka Husova
Číslo zmluvy: MAGTS 2000018
Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy sú stavebné práce
Cena: 13698,00 €
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 11.1.2021
Dodávateľ: TravnikServis s.r.o.
Ulica, číslo: Školská 268, 90041
Mesto: Rovinka
IČO: 50813811
Dátum účinnosti: 12.1.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
29.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000026
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000026 "Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava - Staré Mesto"
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2000026
Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Sekcia správy nehnuteľností
23.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000035
Búracie práce v objekte kúpeľov Grössling - dodatočné práce
Číslo zmluvy: MAGSP2100017
Dátum uzatvorenia: 23.04.2021
Dátum zverejnenia: 23.04.2021
Dátum účinnosti: 24.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
10.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100053 na stavebné práce "Rekonštrukcia priestorov telocviční v CVČ Batkova 2, Bratislava"
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100066
Dátum uzatvorenia: 09.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
7.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála“
Bankové spojenie a číslo účtu Zhotoviteľa

Dátum uzatvorenia: 06.05.2020
Dátum zverejnenia: 07.05.2020
Dátum účinnosti: 08.05.2020
22.12.2021Dodatok č. 1 k ZoD MAGSP2100071
Predmetom sú stavebné práce naviac: Latorická - Hokejbalové a basketbalové ihrisko, katastrálne Územie Bratislava-Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: MASP2100081
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
8.6.2016Dodatok č. 1 MAGSP1600015,k Zmluve o dielo č. MAGSP1600008
Dodatok č. 1 MAGSP1600015,k Zmluve o dielo č. MAGSP1600008 na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
Dátum zverejnenia: 8.6.2016
21.9.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100033 k Zmluve o dielo na dodanie, výsadbu a následnú údržbu zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov č. MAGSP2100018
Od okamihu podpísania Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti, s ktorými sa pri uzatváraní Zmluvy nepočítalo, pričom tieto skutočnosti nemajú za následok zvýšenie odmeny za Dielo pre Zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
Cena: - 10596,60.- €
Dodávateľ: zares, spol. s r.o., so sídlom Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Dátum účinnosti: 22.09.2021
Dátum platnosti: 31.12.2025
Sekcia životného prostredia a mestskej zelene

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.