Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.11.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ Práce budú realizované v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) .
Dátum zverejnenia: 26.11. 2015
16.12.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600026 „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, stavebné úpravy pre expozíciu"
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, stavebné úpravy pre expozíciu". Obnovenie expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala je záverečnou aktivitou v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, spolufinancovaného z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska.
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800004
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800004
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800004
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 176 366,22 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800005
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu – výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800005
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800005
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 177 457,55 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
15.4.2021Zmluva o dielo - Mestský Park v Karlovej Vsi - realizácia
Zmluva o dielo č. MAGSP2100016 - Mestský Park v Karlovej Vsi - realizácia stavby v zmysle projektovej dokumentácie.
Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce: „Mestský park v Karlovej Vsi“, katastrálne územie Bratislava – Karlova Ves. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie mestského parku vrátane spevnených a dopadových plôch, výsadby novej zelene a biokoridoru, zhotovenie areálového vodovodu vrátane vodovodnej prípojky a osadenie pitnej fontánky, dodávka a montáž detského ihriska, športovísk a verejného osvetlenia.
Cena: 333 905,69 EUR s DPH
Zmluvná strana: TravnikServis s.r.o., Školská 268, 90041 Rovinka, IČO: 46769293
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Dátum platnosti: 30.06.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
6.6.2019Zmluva o Dielo – Modernizácia električkových tratí
č. MAGSP1900005
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa modernizáciu električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála
Cena: 54 266 585,47 €
Dátum uzatvorenia: 05.06.2019
Dátum zverejnenia: 06.06.2019
Dátum účinnosti: 07.06.2019
Dátum platnosti do: 11.09.2020
30.3.2022Zmluva o dielo - stavebné práce
Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves
Dodávateľ: ROSASPOL s.r.o., Vajanského 1772/3, 955 01 Topoľčany, IČO: 36559709
Cena: 126 123,24 €
Číslo zmluvy: MAGSP2100076
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Dátum účinnosti: 31.03.2022
Dátum platnosti: 30.05.2022
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
15.2.2021Zmluva o dielo - stavebné práce na zhotovenie konštrukcie spevnenej plochy a konštrukcií skateparku v mestskej časti Karlova Ves
Číslo: MAGSP200004
Zmluva o dielo, stavebné práce: zhotovenie skateparku - spevnenej plochy z hladeného betónu, doplnenej o skateboardové prekážky a konštrukcie
Typ: Stavebné práce
Predmet: stavebné práce: zhotovenie skateparku - spevnenej plochy z hladeného betónu, doplnenej o skateboardové prekážky a konštrukcie
Cena: 57 694,69 EUR s DPH
Dátum uzatvorenia: 10.02.2021
Dátum zverejnenia: 15.02.2021
Zmluvná strana: Sketon s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 606/20, 922 42 Madunice, IČO: 51 431 904
Dátum účinnosti: 16.02.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
3.10.2012Zmluva o dielo č. 05/2012
27.2.2013Zmluva o dielo č. 19/2012 [PDF, 110 kB]
Uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica“.
12.2.2013Zmluva o dielo č. 21/2012
10.12.2013Zmluva o dielo č. MAGSP 1300005
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“ (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Eurovia SK a.s. . Názov diela: Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici.
Zverejnené dňa: 10.12.2013
28.8.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 246503951500
Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku na poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu na stavbu: "Električková trať Radlinského - Štefanovičova - vylepšenie uličného priestoru" (ďalej len "zmluva")
Zverejnené dňa: 28.08.2015
29.4.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600008 na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
Dátum zverejnenia: 29.4.2016
24.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600022
Predmet: Zmluva o dielo č. MAGSP1600022 na vykonanie diela - odstránenie havárie na odovzdávacej stanici tepla v objekte ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 21.10.2016
Dátum zverejnenia: 24.10.2016
Cena: 231 760,67 eur
Dodávateľ: VEMAPOS, s.r.o.
Ulica, číslo: Stará Vajnorská 37
Mesto: Bratislava
IČO: 35829613
Dátum platnosti do: 21.01.2017
13.2.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1600027
Zmluva o dielo na uskutočnenie revitalizácie existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu. Miestom vykonania diela sú pozemky nachádzajúce na Svoradovej ulici, Bratislava – MČ Staré Mesto. Práce realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
13.2.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1600027 Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu
6.3.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700005 Realizácia extenzívnych vegetačných striech
Zmluva o dielo na realizáciu extenzívnych vegetačných striech na existujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa, Rozvodná ul. č. 25, Bratislava, mestská časť Nové Mesto (Kramáre).
Práce realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejené dňa: 6.3.2017
Predmet zmluvy: realizácia extenzívnych vegetačných striech na existujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): MATEP, spol. s r. o., so sídlom Pribylinská č. 2, 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369
Dátum uzatvorenia: 06.03.2017
Dátum zverejnenia: 06.03.2017
Dátum účinnosti: 07.03.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.6.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/01 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/01 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
27.7.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/02
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku na pozemných komunikáciách v správe objednávateľa na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve.
Stručný popis: Oprava časti komunikácií Bratská, Osloboditeľská a Krajná
Zverejnené dňa: 27.07.2017
27.3.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 „NKP hrad Devín – aktualizácia projektovej dokumentácie“
Titulok: Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu zákazky „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia projektovej dokumentácie“

Stručný popis:
Zabezpečenie aktualizácie projektovej dokumentácie pre zámer výstavby budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť:
a) aktualizácia projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu vypracovanej do r. 2005 (Projekt pre stavebné povolenie „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy hradu“, zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, december 1999, Realizačný projekt „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy hradu“, zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, apríl 2004) vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - jednostupňový projekt - na stavbu „NKP hrad Devín – Budova správy hradu“
b) aktualizáciu pôvodného projektu interiéru
c) výkon občasného odborného autorské
27.3.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu zákazky „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia projektovej dokumentácie“
25.5.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800003 „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez“
Stručný popis: zmluva o dielo
Číslo zmluvy: MAGSP1800003
Názov: zmluva o dielo č. MAGSP1800003
Predmet zmluvy: Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez v Bratislave, mestská časť Karlova Ves, vrátane vypracovania záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia.
Zmluvná strana: En Libre s r.o.
Cena za dielo: 328.437,12 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 11.05.25018
Dátum zverejnenia: 11.05.2018
Dátum účinnosti: 12.05.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
Názov prílohy s diakritikou:
8.6.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800008 „Odborný geologický dohľad na geologickú úlohu Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Stručný popis: zmluva o dielo
Číslo zmluvy: MAGSP1800008
Názov: zmluva o dielo č. MAGSP1800008
Predmet zmluvy: Odborný geologický dohľad na geologickú úlohu Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez v Bratislave, mestská časť Karlova Ves, vrátane vypracovania správ o priebehu vykonávania geologickej úlohy a oponentského posudku na „Záverečnú správu zo sanácie geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Zmluvná strana: GEOFOS s.r.o.
Cena za dielo: 14.552,40 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 8.06.25018
Dátum zverejnenia: 8.06.2018
Dátum účinnosti: 9.06.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
10.8.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800010
Číslo zmluvy: MAGSP1800010
Predmet zmluvy: „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Zmluvná strana: MMB – Group a.s., Hviezdoslavovo námestie, 029 01 Námestovo
Cena za dielo: 262 148,42 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 10.08.2018
Dátum zverejnenia: 10.08.2018
Dátum účinnosti: 11.08.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.