Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.8.2019Rámcová dohoda časť. 1 Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek
Číslo zmluvy: MAGSP1900009
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode predmet zákazky ,,Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2.
Dátum uzatvorenia: 12 mesiacov od začatia poskytovania služby
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Dátum účinnosti: 20.08 2019 (deň po zverejnení)
19.8.2019Rámcová dohoda časť. 2 Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií
Číslo zmluvy: MAGSP1900010
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode predmet zákazky ,,Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2.
Dátum uzatvorenia: 12 mesiacov od začatia poskytovania služby
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Dátum účinnosti: 20.08 2019 (deň po zverejnení)
6.5.2022Rámcová dohoda MAGSP2200017 na "Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta"
Rámcová dohoda MAGSP2200017 na "Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta"
Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta
Číslo zmluvy: MAGSP2200017
Dodávateľ: ENCOREX, s.r.o., Martiny, s.r.o., FENSTER HAUS, a.s.
Cena: 3600000,- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Sekcia správy nehnuteľností
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
24.1.2020Rámcová dohoda na realizáciu stavebných prác
Číslo: MAGSP1900012
Typ: Práce
Predmet: Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia s výškou 8 metrov
Zmluvná strana: Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Cena: 500.000,00 EUR bez DPH

Dátum uzatvorenia: 24.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020
Dátum platnosti: 2 roky
24.1.2020Rámcová dohoda na realizáciu stavebných prác
Číslo: MAGSP1900011
Názov: Rámcová dohoda na realizáciu stavebných prác
Typ: Práce
Predmet: Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia s výškou 4 metre
Zmluvná strana: Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Cena: 500.000,00 EUR bez DPH

Dátum uzatvorenia: 24.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020
Dátum platnosti: 2 roky
2.3.2022Rámcová dohoda na zabezpečenie udržateľnosti a prevádzky podchodov, technologických zariadení v podchodoch a na komunikáciách na území Bratislavy
Zabezpečenie udržateľnosti a prevádzky podchodov, technologických zariadení v podchodoch a na komunikáciách na území Bratislavy.
Predmetom Rámcovej dohody je uskutočnenie vybraných stavebných prác vrátane súvisiacich služieb a poskytnutie prevádzkových, udržiavacích a čistiacich služieb
Cena: 7 639 840,00
Dodávateľ 1: Martiny s.r.o., Kaštieľska 12, 821 05 Bratislava, IČO:44723024
Dodávateľ 2: Športový klub IAMES Bratislava, Čajakova 21, 811 05 Bratislava, IČO:00688967
Číslo zmluvy: MAGSP2200003 MAGSP2200004
Dátum uzatvorenia: 25.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.03.2022
Dátum účinnosti: 03.03.2022
Oddelenie správy komunikácií
8.11.2021Rámcová dohoda ZDZ
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a príslušenstvo dopravných zariadení na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGSP2100062
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie správy komunikácií
29.4.2019Rámcová zmluva č. MAGSP1900003
Rámcová zmluva na dodávku stavebných prác a služieb s predpokladom trvania 4 mesiace alebo vyčerpania finančného limitu
Dátum uzatvorenia: 26.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Dátum účinnosti: 30.4.2019
Dátum platnosti do: 31.8.2019
3.11.2016Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch v Bratislave
Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch v Bratislave
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.10.2016
dátum zverejnenia zmluvy: 03.11.2016
dátum účinnosti: 04.11.2016
dodávateľ: FUN TIME, s.r.o.
Sídlo: Nobelova 18/A, 831 02 Bratislava
IČO: 44539622
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností
11.2.2022Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová radnica, Primaciálne nám.1, Bratislava
Zmluva o dielo MAGSP2200005 Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová radnica, Primaciálne nám.1, Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP2200005
Cena: 85 098,79 eur s DPH
Dodávateľ: TZB Technológie, s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava, IČO: 44 549 318
Dátum uzatvorenia: 10.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie vnútornej správy
6.12.2021Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, I. ETAPA
Zmluva o dielo č. MAGSP2100068
Uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, I. ETAPA" v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania a vydaných povolení.
Cena: 1 092 068,38 EUR s DPH
Dodávateľ: HIMBUILDING, s.r.o., Zálagoš 983, 935 41 Tekovské Lužany,
IČO: 47 758 970
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
6.12.2021Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby
Rámcová dohoda č. MAGSP2100067
Určenie podmienok, práv a povinností strán dohody pri realizácii predmetu dohody, ktorým je realizácia stavebných prác stavby "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" a rovnako práv a povinností strán dohody, ktoré sa budú aplikovať pri uzatváraní čiastkových zmlúv o dielo na jednotlivé etapy realizácie. Predmet dohody je bližšie špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu tejto dohody
Cena: 4 364 136,00 EUR s DPH
Dodávateľ: HIMBUILDING, s.r.o., Zalágoš 983, 935 41 Tekovské Lužany,
IČO: 47 758 970
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
26.4.2022Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ulica, Bratislava III.
REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE 2021
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 — Časť 1: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ulica, Bratislava III“,
Číslo zmluvy: MAGTS2200120
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Cena: 306 193,34 €
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Oddelenie cyklodopravy
26.4.2022Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta
REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE 2021
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 — Časť 2: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta, Bratislava II"
Číslo zmluvy: MAGTS2200121
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Cena: 326 782,37 €
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Oddelenie cyklodopravy
15.6.2016Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov
Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov na 1. a 2. nádvorí Primaciálneho námestia. Dátum uzatvorenia: 10.05.2016.
Dátum zverejnenia: 15.6.2016
17.3.2022Revitalizácia parku Dunajská
Zmluva o dielo - stavebné práce
Číslo zmluvy: MAGSP2200008
Cena: 209 347, 15 EUR s DPH
Dodávateľ: ROSASPOL, s.r.o, Vajanského 1772/3, 955 01 Topoľčany, IČO : 36 559 709, ĎIČ : 2021815213
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Sekcia výstavby
31.8.2021Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná, obsahujúca obnovu pôvodných mlatových povrchov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, výsadbe zelene, nový mobiliár, závlahový systém a detské ihrisko.
Cena: 241189,20€ s DPH
Dodávateľ: DRYADA garden, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 379
Číslo zmluvy: MAGSP2100032
Dátum uzatvorenia: 25.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Dátum platnosti: 31.12.2021
Sekcia životného prostredia
29.5.2018Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov
Titulok: Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
1. Stručný popis: Obsahom diela je obnova 116 ks zrezaných 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
13.6.2018Stavebné práce na osadenie nových 154 ks 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
Obsahom diela je obnova 154 ks zrezaných 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
Číslo zmluvy: MAGSP1800006
Typ: Stavebné práce
Predmet zmluvy:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Stavebné práce na osadenie nových 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave“ (ďalej len „Dielo“).
2. Obsahom diela je obnova 154 ks zrezaných 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stave
15.6.2016Umelecko-remeselná obnova kamenného zábradlia
Umelecko-remeselná obnova kamenného zábradlia hlavného schodiska, oprava malieb hlavného schodiska a predsieni Zrkadlovej sály, oprava poškodených náterov dverí, lokálne opravy sanačných omietok a štukovej výzdoby, výroba a montáž drevených mreží krytov radiátorov. Dátum uzatvorenia: 24.5.2016
Dátum zverejnenia: 15.6.2016
17.6.2016Výmena drevenej dlažby v podbrání
Demontáž pôvodnej drevenej dlažby, izolácia podložia, pokládka novej drevenej dlažby, odvoz a likvidácia odpadu. Dátum uzatvorenia: 10.05.2016.
Dátum zverejnenia: 17.6.2016
9.5.2022Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa
Číslo zmluvy: MAG 195313/2022
Dodávateľ: KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, IČO: 35943301
Cena: 10 183 621,93
Dátum uzavretia: 06.05.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.