Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.1.2021Zmluva o dielo
Číslo: MAGSP 2000042
Typ: Stavebné práce
Predmet: „Rekonštrukcia osvetlenia lávky a úprava technologických kaziet elektro rozvodov – Most SNP- budapeštianska strana“
Cena: 188 122,313 s DPH
Dátum uzatvorenia: 21.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.01.2021
Dodávateľ: Siemens Mobility, s. r. o.
Ulica, číslo: Lamačská cesta 3/A
Mesto: 841 04 Bratislava
IČO: 51443287
Dátum účinnosti: 12.01.2021
27.11.2020Zmluva o dielo MAGSP200016
13.11.2020Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Číslo zmluvy: MAGSP2000038
Názov: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Predmet zmluvy: Uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“ v MČ Bratislava – Staré Mesto
Zmluvná strana: PAMARCH, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dátum účinnosti: 14.11.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
13.11.2020Rámcová dohoda
Číslo: MAGSP2000037
Typ: Práce
Predmet: výves a zves Vianočných výzdob
Cena: 83 280,00 eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dodávateľ: Siemens Mobility, s. r. o.
Ulica, číslo: Lamačská cesta 3/A
Mesto: 841 04 Bratislava
IČO: 51443287
Dátum účinnosti: 14.11.2020
Dátum platnosti do: 14 mesiacov / 13.01.2022
11.11.2020Rámcová dohoda č. MAGSP2000034
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Číslo zmluvy: MAGSP2000034
Názov: Rámcová dohoda č. MAGSP2000034
Predmet zmluvy: Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 4.11. 2020
Dátum zverejnenia: 11.11. 2020
Dodávateľ: VADET s.r.o., Zvolenská 37, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 900 950
Dátum účinnosti: 12.11. 2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Sekcia dopravy
10.11.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000035
Zmluva o dielo č. MAGSP2000035 „Búracie práce v objekte kúpeľov Grössling a súvisiace práce“
Dátum uzatvorenia: 04.11.2020
Dátum zverejnenia: 10.11.2020
Dodávateľ: SEKOR s,r,o,
Ulica, číslo: Komárovská 26
Mesto: Bratislava
IČO: 47331933
Dátum účinnosti: 11.11.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
28.10.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
Číslo dodatku: MAGSP2000029
Predmet dodatku: Predmetom dodatku sú naviac práce
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.

Dátum uzatvorenia: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
28.10.2020Dodatok č. 4 MAGSP2000012 k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zo dňa 10.08.2018
MAGSP2000012
Predmetom dodatku je zmena času plnenia a navýšenie zmluvnej ceny

Zmluvná strana: IBR Consulting SK, s.r.o
Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum uzatvorenia: 23.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
28.10.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
16.10.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000026
Zmluva o dielo č. MAGSP2000026 na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava – Staré Mesto“
Dátum uzatvorenia: 16.10.2020
Dátum zverejnenia: 16.10.2020
Dodávateľ: ŠTUKONZ s.r.o.
Ulica, číslo: Veľká Mača 945
Mesto: Veľká Mača
IČO: 44325410
Dátum účinnosti: 17.10.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
14.10.2020Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
Číslo dodatku: MAGSP2000011
Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác.
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.
Dátum uzatvorenia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 14.10.2020
Dátum účinnosti: 15.10.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
14.10.2020Zmluva o dielo MAGSP200015
Rekonštrukcia kotolne v objekte Primaciálneho paláca
Číslo zmluvy: MAGSP2000015
Názov: Zmluva o dielo MAGSP200015
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia kotolne v objekte Primaciálneho paláca
Dátum uzatvorenia: 22.07.2020
Dátum zverejnenia: 14.10.2020
Zhotoviteľ: TZB Technológie s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava, 85104
IČO: 44549318
Dátum účinnosti: 15.10.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
8.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1900001 zo dňa 30.01.2019
Úprava podmienok dohodnutej sumy.
Číslo zmluvy: MAGST2000145
Predmet zmluvy: Rámcová dohoda bola uzatvorená na dobu určitú 48mesiacov od jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu. Na základe zistených výsledkov mimoriadnych prehliadok vybraných mostných objektov vznikla Objednávateľovi neplánovaná zvýšená okamžitá potreba stavebných prác.
Dátum uzatvorenia: 29.09.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Dodávateľ: Športový klub IAMES Bratislava
IČO: 00 603 481
Dátum účinnosti: 09.10.2020
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií – referát inžinierskych objektov
5.10.2020Dohoda č. MAGSP2000025 o ukončení Rámcovej dohody
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1700013 uzatvorená dňa 01.06.2017 podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.10.2017 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 28.08.2018
Číslo zmluvy: MAGSP2000025
Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvného vzťahu
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)30.09.2020
Dátum zverejnenia: 05.10.2020
Dodávateľ: Swietelsky- Slovakia spol. s r.o.
IČO: člen 1: 00896225
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
24.9.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000030
Zmluva o dielo č. MAGSP2000030 „Kúpele Grössling, dočasná sanácia objektu vytipovaných havarijných miest“
Dátum uzatvorenia: 23.9.2020
Dátum zverejnenia: 24.9.2020
Dodávateľ: SCAMPO s.r.o.
Ulica, číslo: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, Staré Grunty 36
Mesto: Bratislava
IČO: 44246595
Dátum účinnosti: 25.9.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
21.9.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000019
15.6.2020Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010
Predmet zmluvy: Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta – naviac práce podľa zmenenej projektovej dokumentácie
Zmluvná strana: MBM-Group, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo

Dátum uzatvorenia: 15.6.2020
Dátum zverejnenia: 15.6.2020
Dátum účinnosti: 16.6.2020
5.6.2020Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900008
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum uzatvorenia: 2. 6. 2020
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2020
Dátum účinnosti: 6. 6. 2020

Dodávateľ: Mobilita servis spol. s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava
7.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála“
Bankové spojenie a číslo účtu Zhotoviteľa

Dátum uzatvorenia: 06.05.2020
Dátum zverejnenia: 07.05.2020
Dátum účinnosti: 08.05.2020
11.2.2020Dodatok k zmluve č. MAGSP 1900013
Dodatok Zmluva na revitalizáciu Parčíka Záhradnícka - Karadžičova.

Dátum uzatvorenia: 5.2.2020
Dátum zverejnenia: 11.2.2020
Dátum účinnosti: 12.2.2020

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je revitalizácia Parčíka Záhradnícka - Karadžičova

Cena: 9876 € s DPH

Dodávateľ: TravnikService s.r.o.
Ulica, číslo: Školská 268,
Mesto: 90041 Rovinka
IČO: 46769293
24.1.2020Rámcová dohoda na realizáciu stavebných prác
Číslo: MAGSP1900012
Typ: Práce
Predmet: Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia s výškou 8 metrov
Zmluvná strana: Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Cena: 500.000,00 EUR bez DPH

Dátum uzatvorenia: 24.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020
Dátum platnosti: 2 roky
24.1.2020Rámcová dohoda na realizáciu stavebných prác
Číslo: MAGSP1900011
Názov: Rámcová dohoda na realizáciu stavebných prác
Typ: Práce
Predmet: Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia s výškou 4 metre
Zmluvná strana: Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Cena: 500.000,00 EUR bez DPH

Dátum uzatvorenia: 24.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020
Dátum platnosti: 2 roky
25.10.2019Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na bežné opravy a údržby zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane spotrebného materiálu a náhradných dielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa
Dátum uzatvorenia: 07.10.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
19.8.2019Rámcová dohoda časť. 2 Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií
Číslo zmluvy: MAGSP1900010
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode predmet zákazky ,,Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2.
Dátum uzatvorenia: 12 mesiacov od začatia poskytovania služby
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Dátum účinnosti: 20.08 2019 (deň po zverejnení)
19.8.2019Rámcová dohoda časť. 1 Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek
Číslo zmluvy: MAGSP1900009
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode predmet zákazky ,,Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2.
Dátum uzatvorenia: 12 mesiacov od začatia poskytovania služby
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Dátum účinnosti: 20.08 2019 (deň po zverejnení)

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.