Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dod.2 por. č. MsP/18/00015 k Zml.č.MsP/17/00028
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00015 k Zmluve MsP/17/00028 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova s.r.o, Pestovateľská 2, Bratislava.
Predmetom je náhrada prílohy č. 1 Zmluvy MsP/17/00028 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00015110.00Gunduličova s.r.o.
Dodanie telekomunikačných služieb
Účelom predmetu zákazky je získať dodanie telekomunikačných služieb v oblasti mobilných hovorov, v oblasti služieb informačného parkovacieho systému IPS, v oblasti služieb mobilných dát, mobilných telefónov, telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov pre potreby Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
28.12.2016MAGTS1700003 a MAGTS1700004 Slovak Telekom, a.s.
Dodatk č. 4 k Zmluve so City TV, s.r.o.
Dodatok č. 4 sa týka zmluvy, ktorej predmetom je výroba a vysielanie televíznych programov, vrátane obrazovozvukových programov Metropolitný magazín, Metropolitný magazín špeciál a Beseda, a záznamov z rokovaní mestského zastupiteľstva.
29.1.2016  City TV, s.r.o.
Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov zo dňa 2.10.2017
Dodávka a montáž nových pohyblivých schodov a nových výťahov v podchode na Trnavskom mýte v hl. meste SR Bratislave
22.8.2018MAGTS18000791 597 931.00Peter Martiny s.r.o.
Dodatky k zmluvím o dodávke plynu14.1.2014  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve z. 2.7.2012 o poskytnutí finančného príspevku uzatvorený 6.4.2016 medzi poskytovateľom Mestskou časťou Bratislava Rusovce a prijímateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom je rozšírenie použitia príspevku na PHM na motorové vozidlá.

Zverejnené: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/00003 Mestská časť Bratislava Rusovce
Dodatok 2 MsP/18/00043 k Zmluve MsP/07/00001
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00043 k Zmluve o nájme rádiostaníc MsP/07/00001 uzatvorený 26.11.2018 medzi nájomcom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a prenajímateľom spoločnosťou Technopol International, a. s., Kutlíkova 17 Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena znenia prílohy č. 1 k Zmluve o nájme znením uvedeným v prílohe č. 1 tohto dodatku.


Zverejnený: 29.11.2018.
29.11.2018MsP/18/00043707 826.00Technopol International, a. s.
Dodatok 3 k zmluve č. MsP/17/00028 o dodávke tepla
Dodatok 3 z zmluve č. MsP/17/00028 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova, s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy MsP/17/00028 v znení dodatku 1 a dodatku 2 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019
30.4.2019MsP-19-00014105.00Hlavné mesto SR
Dodatok 3 k zmluve o poskytovaní služieb sysému ONI/1/2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI/1/2011 uzatvorený medzi poskytovateľom NAM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 179, banská bystrica a zákazníkom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Týmto dodatkom sa k zmluve pridáva strana 29 a mení sa príloha.

Zverejnená: 4.4.2018.
4.4.20181/2011 NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Agentúrou SMER, s.r.o., Súmračná 25 Bratislava.
Predmetom je nahradenie prílohy č. 1 Zmluvy MsP/10/00001 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00016110.00Agentúra SMER s.r.o.
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o dodávke tepla
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi dodávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a odberateľom Agentúrou SMETR, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy č. 2/2010 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019.
30.4.2019MsP-19-00015105.00Hlavné mesto SR
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
19.3.2015  Milk Studio, s.r.o.
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
19.3.2015  Smart Choice, s.r.o.
Dodatok č, 2 k Zmluve o dielo 14/2020 zo dňa 26.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu "Projektová dokumentácia - Skatepark most SNP" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejenj zelene
Dodatok č.1. k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene, pre potreby zabezpečenia rastlinného materiálu pre výkon služieb vyplývajúcich zo zmluvy
24.3.2016MAGTS č. 1600035 Martin Mikulaj - Carniherba
Dodatok č. 1 č. MsP/21/00065
Dodatok č. 1 Zmluvy o bezodplatnom poskytnutí priestoru na prevádzkovanie nápojového a predajného automatu č. MsP/19/00040 medzi zákazníkom Hlavné mesto SR Bratislava a Operátorom Dallmayr Vending & Office k.s, Prístavná 10, 821 09 Bratislava.
Predmet dodatku: Zmena typu automatu v priestoroch zákazníka, Bratislava, Saratovská 30.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 30.11.2021.
    
Dodatok č. 1 k Dohode o VoiceVPN č. 0420130109
Voice VPN
30.12.2015  Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. VÚGK 20/2012Z7.8.2013VÚGK 20/2012Z Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve (o poskytovaní právnych služieb)
doplnenie súdneho sporu, v ktorom bude Hlavné mesto SR Bratislava advokátska kancelária zastupovať
30.7.2021MAGTS2100157  
Dodatok č. 1 k Rámcová dohoda na nákup výpočtovej techniky25.1.2017MAGTS17000230.00AutoCont SK a.s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode23.3.2017   
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000020 zo dňa 26.03.2020
Úprava projektovej dokumentácie z dôvodu, ktorý sa pri uzatváraní Dohody nedal predpokladať.
6.5.2021MAGTS2100057  
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000029 zo dňa 5.5.202025.11.2020MAGTS 20000179 Ing. Eugen Guldan, PhD.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000043
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000043 o monitoringu komárov
25.1.2022MAGTS2200017 RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2100209 zo dňa 25.8.2021 na poskytovanie bezpečnostných služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2100209 zo dňa 25.8.2021 na poskytovanie bezpečnostných služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
27.6.2022 30 536.40ARES SECURITY s.r.o., Hrachová 41, 82105 Bratislava, IČO: 35874368

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.