Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. MsP/21/00028
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy číslo MsP/21/00028 uzatvorená medzi kupujúcim Hlavcné mesto Slovenskej republiky Bratislava a predávajúcim SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava.
Predmet zmluvy: Zmena dodacích podmienok - predĺženie lehoty dodania.
Cena: -
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
    
DODATOK č. 1 MAGTS1900110 k zmluve na poskytnutie nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie
MAGTS1900110
31.10.2019MAGTS19001100.00Sloboda zvierat, občianske združenie
Dodatok č. 1 MAGTS2100251 k rámcovej dohode MAGTS2100185
zjednotenie výšky zmluvných pokút
29.10.2021MAGTS2100251  
Dodatok č. 1 MAGTS2200206 k RZ - MAGTS210018830.5.2022Dodatok č. 1 MAGTS2200206 k RZ - MAGTS2100188 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50,Dubnica nad Váhom,01841, IČO 35768078
Dodatok č. 1 MAGTS2200222 k Zmluve o dielo č. MAGTS2200008 zo dňa 02.02.2022
Predmetom dodatku je zvýšenie ceny za vypravovanie a zmena termínu odovzdania projektovej dokumentácie na stavbu: ,,Rekonštrukcia haly „Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6“ z dôvodu potreby realizovať naviac práce, ktorých potreba bola zistená počas realizácie.
27.6.2022MAGTS2200222 Ing. František Tököly, APIP Bratislava, Furdekova 3, 851 04 Bratislava, IČO: 11806117
Dodatok č. 1 MsP/21/00072 k Zmluve č. MsP/21/00020
Dodatok č. 1 MsP/21/00072 k Rámcovej dohody číslo MsP/21/00020 uzatvorenej medzi Objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a Dodávateľom Krmivo s.r.o., J. Kalinčiaka 477/5, 018 41, Dubnica nad Váhom.

Predmet dodatku: Možnosť zmeny jednotkovej ceny.
20.1.2022MsP/21/00072 Krmivo s.r.o, J. Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dodatok č. 1 zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb na zákazku činnosť stavebného dozoru pre projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor-prípravné fáza 1. etapy“
17.11.2021 20 200.00METRO Bratislava a.s.
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní a využívaní informácií číslo MsP/20/00025
Dodatok Zmluvy o poskytovaní a využívaní informácií číslo MsP/20/00025 medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava a Dodávateľom Monitora s.r.o.
Predmet zmluvy: Predĺženie platnosti zmluvy na dobu určitú do 14.07.2022.
Cena: -.
Dátum zverejnenia: 07.07.2021.
    
DODATOK č. 1/2015 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 906/2014 na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene znenia článku 1. Projektovej zmluvy nasledovne: 3.1.1. v bode 1.2 sa číslo projektového účtu Prijímateľa v tvare IBAN vypúšťa a nahrádza nasledovným znením „Projektový účet: SK73 7500 0000 0000 2591 6453“
7.4.2015  Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/2016
pre objekt Ulica Ondreja Štefanka 5
25.9.2019MAGTS1600160 Veolia Energia Slovensko, a.s.
DODATOK Č. 10 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, ktorým sa upravia podmienky a spôsob vyplatenia finančných prostriedkov DPB v súlade so schváleným rozpočtom a zmení sa Príloha č. 11 Rámcovej zmluvy.
29.6.2021MAGTS2100116  
DODATOK Č. 11 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
HMB sa zaväzuje poskytnúť DPB navýšenú Mesačnú úhradu vo výške 7 000 000,- EUR (slovom: sedem miliónov eur) do 7.12.2021.
3.12.2021MAGTS2100310  
Dodatok č. 11 k zmluve o dielo o zabezpečovaní čistiacich a upratovacích služieb MAGTS130005811.4.2013  ANTEX
DODATOK č. 12 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023,
Zmluvné strany sa v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 zo dňa 31.01.2014 v znení neskorších dodatkov dohodli na tomto Dodatku č. 12.
20.12.2021   
DODATOK č. 13 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
Zmluvné strany sa v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 zo dňa 31.01.2014 v znení neskorších dodatkov dohodli na tomto Dodatku č. 13.
30.6.2022MAGTS220014877 100 000.00Dopravný podnik Bratislava a.s.
Dodatok č. 2 č. MAGTS1600159 k Nájomnej zmluve so spol. BMC international, a.s.
Dodatok č. 2 č. MAGTS1600159 k Nájomnej zmluve so spol. BMC international, a.s.
29.6.2016MAGTS1600159 BMC international, a.s.
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s.
Predmetom dodatku k Mandátnej zmluve je zabezpečenie zavedenia, prevádzkovania rozvoja efektívneho Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, ako aj všetkých s tým súvisiacich činností špecifikovaných v čl. 1 predmetnej zmluvy.
28.10.2014  Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode20.3.2017MAGTS1700083 AutoCont SK a.s.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS170000416.12.2020MAGTS2000302 Slovak Telekom, a. s.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
akt. sporov a navýšenie limitu
9.2.2022  LEGATE, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. MAGTS 210007217.2.2022MAGTS2200089  
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode zo dňa 03.05.2017
Zabezpečenie prevádzky, opravy a údržby vybraných inžinierskych objektov a zariadení vo vlastníctve, resp. v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavvy zo dňa 03.05.2017
22.12.2020MAGTS2000310 a MAGTS2000312 Športový klub IAMES Bratislava, Peter Martiny s.r.o.
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve č. MAGTS190006915.11.2019MAGTS1900069 A.I.I. Technické služby s.r.o
DODATOK č. 2 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 11. 11. 20116.12.2013MAGTS1300189 STAR Production, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o službách
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 - 2023 do dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2016.
7.3.2016MAGTS 1600024 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.