Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zostava pre stromovú tomografiu ARBOTOM s príslušenstvom19.12.2016MAGTS 160025812 000.00Lambda life a.s.
ZOP 2021/2022 pre A.I.I. Technické služby s.r.o.
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy 2021/2022
22.10.2021MAGTS1900069 A.I.I. Technické služby s.r.o.
ZoD Územný generel dopravy Bratislava4.4.2014  Centrum dopravního výzkumu
ZoD č.27/2013 na zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby16.4.201327/2013360.00Ing. Katarína Serbinová, PhD.
Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľa pre stavbu NS MHD
19.3.2015  Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvy o poskytovaní služieb
Poskytovanie letnej údržby komunikácií
23.4.2021MAGTS210007510 600.85Mestská časť Bratislava-Jarovce
Zmluvy o poskytovaní služby č. Z20164979_Z - MAGTS 1600033
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať službu "Sanácia parkiet"
Dátum zverejnenia: 15. 3. 2016
15.3.2016MAGTS 1600033 Boris Debrecký
Zmluvy o poskytnutí odbornej prípravy príslušníkov MsP č. MsP/19/00036
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra. Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP. Cena predmetu zmluvy je 3.920,-€ s DPH za osem príslušníkov. Zverejnené 10.10.2019.
10.10.2019MsP/19/000363 920.00Mesto Nitra
Zmluvy o dielo č. 30036/15
Zmluva o dielo č. 30036/15 ku geometrickému plánu na oddelenie pozemkov parc.č. 3553/9 a 3553/42 a zameranie okraja chodníka v rozsahu pozemkov parc.č. 2553/9-3553/11 v k.ú. Vrakuňa.
16.7.2015 163.00IGK s.r.o.
Zmluvy o dielo č. 04/201322.2.201304/2013 PROKOS s.r.o.
Zmluvy o dielo na vodorovné dopravné značenie
Zmluvy o dielo na vodorovné dopravné značenie s firmou SAROUTE. s.r.o.. Jedná sa o zabezpečenie obnovy vodorovného značenia - plošné znaky t.j. priechody, stop čiary, šípky,tiene, nápisy a o obnovu vodiacich a deliacich čiar.
2.8.2012001/2012 SAROUTE. s.r.o.
Zmluvy o dielo
Predmetom zmluvy je Projektová dokumentácia vo forme realizačného jednostupňového projektu – projekt výsadby stromov na Hlavnom námestí a Františkánskom námestí v rámci projektu BA klima
13.11.2015MAGTS1500168 Obnova, .s.r.o
Zmluvy na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi5.4.2012B-01/2012 CENVIS, s.r.o.
Zmluvy č. MAGSR00505 zmluva o dielo medzi Hlavným mestom SR BA a Športovým klubom IAMES26.7.2013MAGSR00505 Športový klub IAMES Bratislava
Zmluvu o spracúvaní osobných údajov
Predmetom objednávky je zabezpečenie preškolenia zamestnancov v oblasti BOZP a OPP formou e-learningu.
15.12.2015  BOZPO, s.r.o.
Zmluvu o refundácii
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 235/2015 z dňa 24.09.2015 rozhodlo o finančnej podpore určitých skupín osôb, a to zvýhodnenou cenou predplatného cestovného lístka. Zvýhodnená cena je poskytovaná ako dodatočná zľava nad rámec bežných cien cestovných lístkov v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja.
13.11.2015  Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s.
Zmluvu o poskytnutí notárskych služieb
zmluvu o poskytnutí notárskych služieb
5.5.2016  JUDr. Jana Horňáková, notár
Zmluvu o dielo s C.E.N., s. r. o.5.12.2012MAGTS1200169 C.E.N., s. r. o.,
Zmluvu o dielo č. MAGTS 1200033/OVS/MK/2012/MONTARRY uzavretú medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a MONTARRY, n.o.12.4.2012MAGTS120003325 000.00MONTARRY n.o.
Zmluvu MAGTS 1500125
Zmluva MAGTS 1500125_Eurovia SK,a.s. odstránenie následkov havárie rozvodu vody DN600_zaplavenie kolektora_čerpanie vody_odstránnie nánosov blata. ,,Kolektor Vajanskeho nábrežie"
27.10.2015MAGTS 1500125 Eurovia SK,a.s
Zmluve o poradenskej činnosti
Poskytovanie poradenskej činnosti , realizácia úkonov, odovzdávanie výstupov, ktorej predmetom je externá analýza nákladov na vybudovanie komunálneho podniku alebo obchodnej činnosti vo vlastníctve hlavného mesta.
Číslo zmluvy: MAGTS 1600216
Zverejnené dňa: 10.10.2016
10.10.2016MAGTS160021622 560.00Grant Thornton Advisory s. r. o.
Zmluva výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov18.10.2016B-02/2016 P+K, s.r.o.
Zmluva TASR č. 10/2016/Z Zmluva TASR č. 10/2016/Z4 999.00Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Zmluva spolupráci pri odstraňovaní prekážok11.4.2017MAGBO1700007 SOSTEAM SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva so spoločnosťou Bittner print, s. r. o.
Polygrafická tlač reklamných, prezentačných materiálov a vizuálov na reklamné nosiče HMBA
5.4.2019MAGTS1900022 Bittner print, s. r. o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.