Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 -84- 85 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok 3 k zmluve č. MsP/17/00028 o dodávke tepla
Dodatok 3 z zmluve č. MsP/17/00028 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova, s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy MsP/17/00028 v znení dodatku 1 a dodatku 2 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019
30.4.2019MsP-19-00014105.00Hlavné mesto SR
Dodatok 2 MsP/18/00043 k Zmluve MsP/07/00001
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00043 k Zmluve o nájme rádiostaníc MsP/07/00001 uzatvorený 26.11.2018 medzi nájomcom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a prenajímateľom spoločnosťou Technopol International, a. s., Kutlíkova 17 Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena znenia prílohy č. 1 k Zmluve o nájme znením uvedeným v prílohe č. 1 tohto dodatku.


Zverejnený: 29.11.2018.
29.11.2018MsP/18/00043707 826.00Technopol International, a. s.
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve z. 2.7.2012 o poskytnutí finančného príspevku uzatvorený 6.4.2016 medzi poskytovateľom Mestskou časťou Bratislava Rusovce a prijímateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom je rozšírenie použitia príspevku na PHM na motorové vozidlá.

Zverejnené: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/00003 Mestská časť Bratislava Rusovce
Dodatky k zmluvím o dodávke plynu14.1.2014  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov zo dňa 2.10.2017
Dodávka a montáž nových pohyblivých schodov a nových výťahov v podchode na Trnavskom mýte v hl. meste SR Bratislave
22.8.2018MAGTS18000791 597 931.00Peter Martiny s.r.o.
Dodatk č. 4 k Zmluve so City TV, s.r.o.
Dodatok č. 4 sa týka zmluvy, ktorej predmetom je výroba a vysielanie televíznych programov, vrátane obrazovozvukových programov Metropolitný magazín, Metropolitný magazín špeciál a Beseda, a záznamov z rokovaní mestského zastupiteľstva.
29.1.2016  City TV, s.r.o.
Dodanie telekomunikačných služieb
Účelom predmetu zákazky je získať dodanie telekomunikačných služieb v oblasti mobilných hovorov, v oblasti služieb informačného parkovacieho systému IPS, v oblasti služieb mobilných dát, mobilných telefónov, telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov pre potreby Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
28.12.2016MAGTS1700003 a MAGTS1700004 Slovak Telekom, a.s.
Dod.2 por. č. MsP/18/00015 k Zml.č.MsP/17/00028
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00015 k Zmluve MsP/17/00028 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova s.r.o, Pestovateľská 2, Bratislava.
Predmetom je náhrada prílohy č. 1 Zmluvy MsP/17/00028 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00015110.00Gunduličova s.r.o.
Digitálna farebná veľkoplošná multifunkčná tlačiareň
Digitálna farebná veľkoplošná multifunkčná tlačiareň a skener A0
23.12.2016 24 228.00Tecprom-Trifit spol. s.r.o.
DIFASS – Rozvoj interregionálnej finančnej asistencie malým a stredným podnikateľom a negrantových nástrojov15.5.2013  Pannon Gazdasági Hálózat EgyesOlet -Pannon Business Network Association
DefaTwister, s. r. o.
Stručný popis: Zmluva na zabezpečenie reklamných predmetov a nosičov pre HMBA
Názov zmluvy: Zmluva na zabezpečenie reklamných predmetov a nosičov pre Hlavné mesto SR Bratislavy
Predmet zmluvy: Zabezpečenie vyhotovenia a dodania drobných reklamných predmetov a nosičov s označením HMBA a loga
25.5.2018MAGTS1800031 DefaTwister, s. r. o.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00049
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00049 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému v MČ Jarovce.
Cena za predmet diela je 3517,37 eura s DPH.

Zverejnená: 10.11.2016.
11.11.2016MsP-16-000493 517.00Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00048
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00048 uzatvorená 9.11.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému na Gunduličovej 10 v Bratislave.
Cena za predmet zmluvy je 21366 eur s DPH.

Zverejnená: 10.11.2016.
11.11.2016MsP-16-0004821 366.00Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00047
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00047 uzatvorená 9.11.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému v MČ Lamač.
Cena za predmet zmluvy je 3874,49 eura s DPH.
10.11.2016MsP-16-000473 874.00Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00030
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00030 uzatvorená 4.7.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s. Novozámocká č. 89 Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v mestskej časti Staré Mesto.
Cena za predmet zmluvy je 4.020,-€ vrátane DPH.
Zverejnená dňa 7.7.2016.
7.7.2016MsP/16/000304 020.00MOREZ GROUP a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00027
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00027 uzatvorená 7.4.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu - MČ Staré Mesto s pripojením do dátovej siete.
Cena za predmet zmluvy je 20 644,10 eura s DPH.

Zverejnená: 11.4.2017.
11.4.2017MsP-16-0002720 644.00Morez Group a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00011
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00011 uzatvorená 7.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre objednávateľa v Mestskej časti Petržalka.
Cena predmetu diela je 33 341,47 eura s DPH.

Zverejnená: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/0001133 341.00Morez Group, a.s.,
Čiastková zmluva o dielo MsP/15/00018 kamerový systém
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/15/00018 uzatvorená 21.10.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu - MČ Staré Mesto, bližšie špecifikovaného v prílohe č. 1 s pripojením do dátovej siete v budove magistrátu.
Cena predmetu zmluvy je 30 496,91 eura vrátane DPH.
Zverejnené: 23.10.2015.
23.10.2015MsP-15-0001830 496.00MOREZ GROUP a.s.
Čiastková zmluva o dielo č.13 por. č. MsP/16/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020
Čiastková zmluva o dielo č. 13, por. č. MsP/16/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená 15.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom
Morez Gorup, spol. s r.o., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov.
Cena spolu s DPH je 14 285,62 eura.

Zverejnená: 18.4.2016.
18.4.2016MsP/16/0001314 285.00Morez Group, spol. s r.o.
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00015
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00015 uzatvorená 18.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému pre hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto.
Cena predmetu zmluvy je 13 792,06 eura.

Zverejnená : 20.5.2016.
20.5.2016MsP/16/0001513 792.00Morez Group a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto, Šafárikova ul.
Celková cena je 2.465,46 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/000122.65Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Petržalka, Rovniankova ul. Fedinova ul., Mlynarovičova ul.
Celková cena je 17.718,50 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001017.72Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo 6, por. č. MsP/15/00009 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 6, por. č. MsP/15/00009 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Lamač.
Celková cena je 8.161,54 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015.
29.6.2015MsP-15-000098.16Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva č. 8 por. č. MsP/15/00011 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 8, por. č. MsP/15/00011 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89 Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov, Mlynské Nivy, Papánkovo nám., Miletičova ul. a Dulovo nám.
Celková cena je 13.635,98 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001113.64Morez Group, a.s.
Čiastková kúpna zmluva výpočtová technika MsP/18/00005
Čiastková kúpna zmluva MsP/18/00005 k Rámcovej dohode uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie predmetu kúpy uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy - výpočtová technika.
Zverejnená: 10.4.2018.
10.4.2018MsP-18-000057 133.00AutoCont SK a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 -84- 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.