Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 72 73 74 75 -76- 77 78 79 80 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3960/2008 medzi Tatra bankou, a.s. a Planergo, s.r.o. - správcom bytového domu Dudvážska 14,16,18 v Bratislave
31.1.2017  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy
1.1 Účelom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy zo dňa 30.10.2015 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len ako „Zmluva“) je úprava Zmluvných strán, a to ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovak Lines a.s. a pristúpenie novej zmluvnej strany spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
12.11.2021MAGTS2100291 Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť; Slovak Lines a.s.; ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o Prevádzke cestnej a svetelnej signalizácie na území mesta Bratislava č. E 482501/07/09
Zmena názvu dodávateľa – vyčlenenie divízie mobility
18.7.2018MAGBO1800034 Siemens Mobility s.r.o.
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene č. MAGTS 1500016
Na základe identifikovaných potrieb objednávateľa v súvislosti so zabezpečením projektov podľa odseku 2 Preambuly a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. a) a c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s článkom X ods. 2 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.
1.6.2016MAGTS 1600104 Martin Mikulaj - Carniherba
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - nákup licencií
25.8.2021MAG 4216564/2021  
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS120012727.9.2012  Surf Point Media, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb23.6.2020MAGTS2000087 SGS Czech Republic, s.r.o.
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí č. 330/2011 so Slovenskou poštou, a. s.2.2.2012MAGTS1200013 Slovenská pošta, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení1.6.2018MAGTS1800050 Z+M servis a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu30.4.2013MAGTS1300074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu30.4.2013MAGTS1300075 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu30.4.2013MAGTS1300076 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu30.4.2013MAGTS1300077 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie č. 12/2014/P
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie č. 12/2014/P uzatvorený s Veolia Energia Slovensko, a.s. pre objekt Čapajevova 5 v Bratislave
14.1.2016  Veolia Energia Slovensko, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“6.8.2020MAGTS200012776 615.20DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov29.6.2018MAGTS18000641 531 355.00Peter Martiny s.r.o
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. MAGTS2000057
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. MAGTS2000057 zo dňa 28.04.2020 pre stavbu Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia. Príloha č. 1 k zmluve - Špecifikácia ceny sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1b - Špecifikácia ceny.
20.9.2021MAGTS2000057  
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D/14/187/48353
Zmena názvu spoločnosti
11.3.2022MAGTS21001640.00Yunex s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 013/05/Sch
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 013/05/Sch na údržbu a servis výťahov v objekte Röntgenova 24 (Záporožská 5)
8.9.2021MAGSR00110 Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS2000083
Predĺženie lehoty na dodanie 1. časti diela
9.6.2021   
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 17/2019 zo dňa 09.12.2019
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021MAGTS2100082  
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 03/2020 zo dňa 02.06.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie výskumne služby - vykonanie archeologického výskumu na stavbe "Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
1.7.2021MAGTS2100085 Archeologický ústav SAV
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na rozvoj projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
19.10.2018MAGTS180011019 800.00Lomtec.com a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Predmetom Dodatku č. 2 je zmena termínov plnenia zmluvy
8.7.2015MAGTS1500110 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodatok č. 2 k zmluve č. MAGTS 17 00081
Účelom dodatku č. 2 je zmena harmonogramu dokončenia súborného stanoviska a odovzdania čistopisu Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Vzhľadom na zapojenie zhotoviteľa UŠ do procesu dokončovania súborného stanoviska sa navyšuje objem práce na dopracovaní štvrtej časti Urbanistickej štúdie v zmysle ods. 1 písm. d), článku V –návrh UŠ, oproti zmluve. ohľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s ust. čl. X ods. 4 zmluvy dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 2 upravujúceho podmienky zmluvy vo vzťahu k obom zmluvným stranám týkajúce sa časového aj finančného plnenia zmluvy.
24.2.2022MAGTS2200087 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 72 73 74 75 -76- 77 78 79 80 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.