Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 11. 07. 1990
Dodatok č. 4 sa týka zmluvy, ktorou Hlavné mesto SR Bratislava poverilo predchodcu J. C. DECAUX SLOVAKIA, aby bezplatne postavil a udržiaval zariadenia mestského mobiliára pre Hlavné mesto SR Bratislava.
22.10.2014MAGTS1400173 J. C. DECAUX SLOVAKIA, s. r. o.
Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 09.04.20109.8.2018MAGTS18000721 739 760.00REMING Consult a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 24.11.199322.3.2012  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu zo dňa 24.11.199322.3.2012  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere a odvoze triedeného komunálneho odpadu zo dňa 30.05.199422.3.2012  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011 zo dňa 08.06.2011 medzi Tatra banka, a.s. a AG - EXPERT, s.r.o. – správcom bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
3.2.2020  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní telekom. služieb.21.1.2014MAGTS1400034 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru - MET DKR
Úprava lehoty poskytovania služieb
22.3.2022MAGTS2200124 SGS Czech Republic, s.r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o obstarávaní inkasa poplatkov zo dňa 25.6.2002
Obstarávanie inkasa poplatkov
30.12.2015  Slovenská pošta, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme3.2.2021MsP/21/000015 052.48Technopol International, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu:
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 zo dňa 3.10.2014 v znení Dodatku č. 1 až 3 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu:

„Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“
29.4.2016MAGTS 1600081 REMING CONSULT, a.s
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 12/2020 k stavbe: „Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35, Bratislava"
Úprava podmienok v platnej zmluve č. 12/2020 - VI bod 6.2.1
25.4.2022MAGTS22001410.00GELB s.r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
Rozšírenie akceptácie platobných kariet o nové obchodné miesta
1.11.2020MsP/20/00034 ČSOB, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 303/200714.3.2013  DKFB, s.r.o.
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2018.
23.4.2018MAGTS170026459 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 401 004 35913.11.2013MAGTS1300169 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dodatok č. 4
Rozšírenie služieb
22.11.2021MAGTS2100237 A.I.I. Technické služby s.r.o.
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1700259 zo dňa 22.12.2017
14.10.2021MAGTS2100253  
Dodatok č. 357/CC/17 – D2 k Rámcovej zmluve o úvere č. 357/CC/17
Dodatok č. 357/CC/17 – D2 k Rámcovej zmluve o úvere č. 357/CC/17, ktorá bola schválená v zmysle uznesenia MsZ č. 847/2017 zo dňa 25.5.2017, kde mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019 podpísanie zmluvy na načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavy v sume 20 000 000,- Eur na základe najvýhodnejšej ponuky. Dodatok upravuje lehotu na čerpanie.
17.9.2018   
Dodatok č. 32 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
Predmetom tohto dodatku je rekonštrukcia verejného osvetlenia - sanácia skorodovaných stožiarov v Bratislave špecifikovaných v článku II. tohto dodatku a to v zmysle jednotkového rozpočtu tvoriaceho prílohu č. 1 a prílohu č.2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
14.8.2015  Siemens s.r.o.
Dodatok č. 3/42/2018 ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.5.2016
Dodatok č. 3/42/2018 ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.5.2016
27.4.2018MAGTS1800025168 658.00O2 Business Services, a.s.
Dodatok č. 3 z 15. 02. 2012 k Zmluve so City TV, s. r. o.24.2.2012MAGTS1200020 City TV, s.r.o.
Dodatok č. 3 k Zmluve T1416/200722.1.2013MAGTS1300007 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny podnikom ZSE Energia, a.s., ktorým sa upravuje zoznam odberných miest, objednávka odberu elektriny a objednávka rezervovanej kapacity pre všetky odberné miesta hlavného mesta SR Bratislavy.
Dodatok bol podpísaný 28.7.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení.
1.8.2012MAGTS1200115 ZSE Energia, a.s.
Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny - MAGTS130009428.5.2013MAGTS1300094 ZSE Energia, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.