Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 65 66 67 68 -69- 70 71 72 73 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 5002564996
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 5002564996 uzatvorený s Komunálnou poisťovňou, a.s. na dopoistenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
5.8.2014  Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluva o dielo č.MAGTS1400102
Zmluva na servisné práce technologických zariadení televízneho dohľadu križovatiek.
31.7.2014  NOPE a.s.
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V MENE PREVÁDZKOVATEĽA
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so sprostredkovateľom: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31.7.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia
Zmluva na dodávku stavebných prác a tovaru v rámci dodávky zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení.
31.7.2014MAGTS 1400100 HELVET, s.r.o.
Zmluva o propagácii24.7.2014  Vydavateľstvo EUROSTAV spol. s.r.o.
Zmluva o dielo: pyrotechnický prieskum dna toku rieky Dunaj
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: prieskum a zmapovanie úseku riečneho dna toku rieky Dunaj a identifikovateľných anomálií pod ním metódou sonarového prieskumu
21.7.2014  WELLINGTON TRIBUTE ASSOCIATION o.z.
Zmluva o dielo č.30003/14
Zmluva o dielo č. 30003/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku z parc.č. 17372/2 v k.ú.Rača.
15.7.201430003/1491.00IGK s.r.o.
Zmluva o dielo č.30004/14
Zmluva o dielo č. 30004/14 je ku GP na zameranie stavby na pozemku parc.č. 21466/1 v k.ú.Staré mesto.
15.7.201430004/1495.00IGK s.r.o.
Kúpna zmluva číslo: MAGTS1400109
dodanie tovaru – 17 kusov fotopascí s inštaláciou na určenom mieste
15.7.2014MAGTS1400109 ERIK JV s.r.o.
Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve č. 01/2004
Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve č. 01/2004 zo 16.1.2014 v znení jej dodatkov č. 1-6 uzatvorený s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon povinností sprácu objektu bytového domu Čapajevova ul. v Bratislave
10.7.2014  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o výkone správy číslo 476/2014
Zmluva o výkone správy číslo 476/2014 uzatvorená s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon komplexnej správy bytového domu Rezedová 3 v Bratislave
10.7.2014  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o užívaní softvéru a licenčná zmluva
Aplikácia CITY MONITOR umožňuje najmä evidovať a spracovávať podnety, ktoré občania nahlasujú prostredníctvom mobilnej aplikácie, a ktoré sú podľa svojej polohy priradené ku geografickej lokalite Používateľa. Používateľ môže tieto podnety evidovať a pridávať k nim komentáre. Podnety sú zároveň viditeľné vo verejnej časti stránky aplikácie CITY MONITOR.
  41.00QBSW, a.s.
Zmluva na dodávku kvetinovej výzdoby a zabezpečenie jej starostlivosti
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpi-sov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
2.7.2014  Flóra Bratislava SK, s.r.o.
Zmluva na montáž a uskladnenie vegetačných nádob a vegetačných pyramíd
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpi-sov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
2.7.2014  Flóra Bratislava SK, s.r.o.
Zmluva na dodávku služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej sigalizácie
Na poskytnutie služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej signalizácie na území mesta Bratislavy uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s postupom pre zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zneme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
30.6.2014MAGTS 1400095 ALAM s.r.o.
Dodatok č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 08.11.1996 v znení dodatkov č. 1-28
Spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Dodatku č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave vybuduje pre Hlavné mesto SR Bratislavu verejné osvetlenie na Lotyšskej ulici - "Vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská" a Poloreckého ulici - "Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Poloreckého".
27.6.2014  Siemens s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb
Predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť poradenské služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) v rámci projektov EÚ.
24.6.2014MAGTS1400093 Zuzana Kaparová
Zmluva o úvere č. 505816858923.6.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 505864363423.6.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 505871766423.6.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb nezávislého účtovníka20.6.2014  Deloitte Audit s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb na organizačné zabezpečenie podujatí v rámci projektu EPOurban (cateringové služby)19.6.2014MAGTS 1400087 Mymedia, s.r.o.
Zmluva na poskytnutie služby dezinsekcie19.6.2014MAGTS1200130 CHEMIX-D s.r.o.
Dodatok č. 28 k Zmluve o prevádzkovaní VO11.6.2014  Siemens s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci k projektu „INCOMPASS“ č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci k projektu „INCOMPASS“ č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013
2.6.2014  OneClick s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 65 66 67 68 -69- 70 71 72 73 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.