Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Kúpna zmluva-tlačoviny MsP/17/00025
Kúpna zmluva č. MsP/17/00025 uzatvorená 4.5.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. čat. Nebiljaka 121/18, Svidník.
Predmetom zmluvy je kúpa služobných kníh a tlačív pre mestskú políciu Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 1 199 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 9.5.2017.
9.5.2017MsP-17-000251 199.00Tlačiareň svidnícka
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/17/00018
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/17/00018 uzatvorená 6.4.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Cintorínska 6.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície.
Cena za predmet zmluvy je 490 eur za jedného účastníka.

Zverejnená: 7.4.2017.
7.4.2017MsP-17-00018490.00Mesto Nitra
Rámcová dohoda-uniformy MsP/17/00015
Rámcová dohoda na dodanie uniforiem č. MsP/17/00015 uzatvorená 7.4.2017 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou SABRINA MODELLE, s.r.o, Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmetom je dodanie služobných uniforiem pre príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien tovaru v jednotlivých čiastkových zmluvách je max. 506 473,22 eura bez DPH.
Zverejnená: 12.4.2017.
12.4.2017MsP-17-00015506 473.00Sabrina Modelle, s.r.o.
Rámcová dohoda-reflexné vesty č. MsP/17/00012
Rámcová dohoda č. MsP/17/00012 uzatvorená 24.2.2017 medzi
objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Ing. Jaroslav Marinica-MARINI, Malinová 20, Prešov.
Predmetom je dodávka reflexných viest pre potreby príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková maximálna cena plnenia podľa dohody je 15000 eur s DPH.
Zverejnená: 2.3.2017.
2.3.2017MsP-17-0001215 000.00Ing. Jaroslav Marinica-MARINI
Kúpna zml. - kolobežka č. MsP/17/00011
Kúpna zmluva č. MsP/17/00011 uzatvorená 24.2.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom Lindák Rastislav - Niltex, Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo.
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks elektrickej kolobežky pre výkon služby príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 2 977,40 eura s DPH.

Zverejnená: 1.3.2017.
1.3.2017MsP-17-000112 977.00Lindák Rastislav - Niltex
Poistná zml.-živelné poistenie č. MsP/17/00004
Poistná zmluva - živelné poistenie, č. MsP/17/00004 uzatvorená medzi poisťovňou Kooperativa a.s. VIG, Štefanovičova 4 Bratislava a Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poistenie - živelné poistenie majetku a to budov, hnuteľného majetku a súboru zásob.
celkové ročné poistenie je 12.573,18 eura.

Zverejnená: 23.2.2017.
29.12.2016MsP-17-0000412 573.00Poisťovňa Kooperativa
Rámcová dohoda reklamné predmety MsP/16/00051
Rámcová dohoda č. MsP/16/00051 uzatvorená 1.12.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Hauerland spol. s r. o., Matúšova 56, Bratislava, na dobu 12 mesiacov.
Predmetom je dodávka reklamných predmetov - písacích pier a reflexných plastových pásikov. Cena za predmet dohody je 780 eur s DPH.
Zverejnená: 5.12.2016.
5.12.2016MsP-16-00051780.00Hauerland spol. s r. o.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00049
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00049 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému v MČ Jarovce.
Cena za predmet diela je 3517,37 eura s DPH.

Zverejnená: 10.11.2016.
11.11.2016MsP-16-000493 517.00Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00048
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00048 uzatvorená 9.11.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému na Gunduličovej 10 v Bratislave.
Cena za predmet zmluvy je 21366 eur s DPH.

Zverejnená: 10.11.2016.
11.11.2016MsP-16-0004821 366.00Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00047
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00047 uzatvorená 9.11.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému v MČ Lamač.
Cena za predmet zmluvy je 3874,49 eura s DPH.
10.11.2016MsP-16-000473 874.00Morez Group, a.s.
Zml. o poskyt. odb. prípravy MsP/16/00046
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom mestom Nitra. Predmetom zmluvy je odborná príprava a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície.
Cena za predmet zmluvy je 2450 eur s DPH.

Zverejnená: 4.11.2016.
4.11.2016MsP-16-000462 450.00Mesto Nitra
MsP/16/00045 odsúpenie od zmluvy
MsP/16/00045 - odstúpenie od zmluvy č. MsP/16/00040.

Zverejnené: 3.10.2016
3.10.2016MsP-16-00045 Hlavné mesto SR Bratislava
Kúpna zmluva - nábytok č. MsP/16/00044
Kúpna zmluva č. MsP/16/00044 zo dňa 23.9.2016 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom NABIMEX, s.r.o., Borovianská 37, Zvolen.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj nábytku.

Cena za predmet zmluvy je 2211,60 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 19.10.2016.
19.10.2016MsP-16-000442 211.00NABIMEX, s.r.o.
Poistná zmluva č. MsP/16/00043
Poistná zmluva č. MsP/16/00043 uzatvorená na dobu neurčitú medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a poisťovňou Kooperativa, a.s. Bratislava.
Predmetom zmluvy je poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Celkové ročné poistné je 11.492.24 eura.

Zverejnená: 3.10.2016.
3.10.2016MsP-16-0004311 492.00Kooperatíva, a.s.
Zmluva o poskytnutí účelového transferu MsP/16/00042
Zmluva č. MsP/16/00042 o poskytnutí účelového transferu uzatvorená 3.10.2016 medzi poskytovateľom Mestskou časťou Devínska Nová Ves a prijímateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je účelový finančný transfer vo výške 1600 eur na nákup jedeného služobného koňa pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy.

Zverejnená: 5.10.2016.
5.10.2016MsP-16-000421 600.00MČ Devínska Nová Ves
Zmluva o výpožičke psa č. MsP/16/00037
Zmluva o výpožičke psa menom Princ uzatvorená 6.9.2016 pod č. MsP/16/00037medzi vypožičiavateľom Radoslavom Čapekom, policajtom MsP Bratislava a požičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je prenechanie do užívania vypožičiavateľovi psa menom Princ na služobné účely v hodnote 150 eur.

Zverejnená 8.9.2016.
8.9.2016MsP-16-00037150.00Radoslav Čapek
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00027
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00027 uzatvorená 7.4.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu - MČ Staré Mesto s pripojením do dátovej siete.
Cena za predmet zmluvy je 20 644,10 eura s DPH.

Zverejnená: 11.4.2017.
11.4.2017MsP-16-0002720 644.00Morez Group a.s.
Zmluva o umiestnení kamery MsP/15/00030
Zmluva o umiestnení kamery uzatvorená medzi poskytovateľom Univerzitnou knižnicou Bratislava, Michalská ul. 1 a užívateľom Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné umiestnenie jednej bezpečnostnej kamery užívateľa na budove poskytovateľa.


Zverejnená : 2.2.2016.
 MsP-15-00030 Univerzitná knižnica
Čiastková zmluva o dielo MsP/15/00018 kamerový systém
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/15/00018 uzatvorená 21.10.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu - MČ Staré Mesto, bližšie špecifikovaného v prílohe č. 1 s pripojením do dátovej siete v budove magistrátu.
Cena predmetu zmluvy je 30 496,91 eura vrátane DPH.
Zverejnené: 23.10.2015.
23.10.2015MsP-15-0001830 496.00MOREZ GROUP a.s.
Čiastková zmluva o dielo 6, por. č. MsP/15/00009 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 6, por. č. MsP/15/00009 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Lamač.
Celková cena je 8.161,54 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015.
29.6.2015MsP-15-000098.16Morez Group, a.s.
Zmluva o dielo č. MsP/15/00007
Zmluva o dielo č. MsP/15/00007 uzatvorená 3.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom NOPE, a.s., Kazanská 48 Bratislava.
Predmetom zmluvy je zhotovenie prepojenia mestského kamerového systému s kamerovým systémom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave so zriadením monitorovacieho pracoviska.
Celková cena predmetu zmluvy je 3 623,21 eura vrátane DPH.
Zverejnená: 3.6.2015.
3.6.2015MsP-15-000073 623.00NOPE, a.s., Kazanská 48, Bratislava
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/15/00006
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. MsP/15/00006 uzatvorená 15.4.2015 medzi mestom Nitra a Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky spôsobilosti príslušníčky obecnej polície v Školiacom a výcvikovom stredisku pri mestskej polícii v Nitre.
Cena za predmet zmluvy je stanovená na 490 eur s DPH na uvedenú účastníčku.
Zverejnená: 22.4.2015.
22.4.2015MsP-15-00006490.00mesto Nitra
Čiastková kúpna zmluva č.2, por. č. MsP/15/00005 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053
Čiastková kúpna zmluva č. 2, por. č. MsP/15/00005 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 11.5.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o.,A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DHP je 23 052,84 eura.
Zverejnená : 12.5.2015.
12.5.2015MsP-15-0000523 052.00VEP, spol. s r.o.
Zmluva č. MsP/99/00002 o odvoze a zneškodňovaní odpadu
Zmluva č. MsP/99/00002 o odvoze a zneškodňovaní odpadu uzatvorená 27.10.1999 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom OLO - Odvoz a likvidácia odpadu na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z ul. Gunduličova 10, Konvalinková 3, Listová 10 a Pri Suchom mlyne 102.
Cena za predmet zmluvy je stanovená cenníkom OLO.

Zverejnená: 1.6.2016.
1.6.2016MsP/99/00002 Hlavné mesto SR Bratislava-OLO
Zmluva č. MsP/98/00003 o odvoze a likvidácii odpadu
Zmluva č. MsP/98/00003 o odvoze a likvidácii odpadu uzatvorená 9.3.1998 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom OLO - odvoz a likvidácia odpadu, a.s. na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z ul. Kadnárova 98 a Saratovská 30.

Zverejnená: 1.6.2016.
1.6.2016MsP/98/00003 OLO - odvoz a likvidácia odpadu

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.