Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
ZMLUVA č. B- 02/2022 O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Zmluva sa uzatvára podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Spoločnosť zabezpečuje zber použitých zubných kefiek vo svojej prevádzke zariadenia na zber odpadov na Podunajskej ul., v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
Zmluva je bezodplatná.
4.3.2022B-02/20220.00CURADEN Slovakia s.r.o.
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102 uzatvorená s A4 Tax, s.r.o.
4.3.2022MAGTS220010260 000.00A4 Tax, s.r.o.
Zmluva č. B-05/2022 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Zmluva sa uzatvára podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Spoločnosť získa nové oprávnenie vykonávať zber vybraných zložiek komunálnych odpadov formou výkupu vo svojich prevádzkach na území Bratislavy.
Zmluva je bezodplatná.
4.3.2022B-05/20220.00PALKOV s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní školení mäkkých zručností
Rozvoj zamestnancov v oblasti mäkkých zručností
3.3.2022MAGTS220007930 000.00Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA
Zmluva o poskytovaní služieb právneho poradenstva pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
poskytovanie služieb právneho poradenstva v súdnom spore
2.3.2022  Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.
Headhunting pre potreby projektovej kancelárie
Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov v oblasti projektového riadenia na základe požiadaviek Objednávateľa
1.3.2022MAGTS220010140 000.00BALANCED HR s. r. o.
Headhunting pre potreby oddelenia ľudských zdrojov
Headhunting pre potreby oddelenia ľudských zdrojov: Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov
25.2.2022MAGTS220010425 000.00Grafton Slovakia s. r. o.; BALANCED HR s. r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTSOP/RPPP2/2021
Dňa 14. 10. 2021 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGTSOP/RPPP2/2021 (ďalej len ako „zmluva“), predmetom ktorej je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy.
25.2.2022MAGTS2200096  
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
Dodatkom sa zabezpečuje zber jedlých olejov spoločnosťou OLO, a.s.
25.2.2022MAGTS2200023  
Dodatok č. 2 k zmluve č. MAGTS 17 00081
Účelom dodatku č. 2 je zmena harmonogramu dokončenia súborného stanoviska a odovzdania čistopisu Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Vzhľadom na zapojenie zhotoviteľa UŠ do procesu dokončovania súborného stanoviska sa navyšuje objem práce na dopracovaní štvrtej časti Urbanistickej štúdie v zmysle ods. 1 písm. d), článku V –návrh UŠ, oproti zmluve. ohľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s ust. čl. X ods. 4 zmluvy dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 2 upravujúceho podmienky zmluvy vo vzťahu k obom zmluvným stranám týkajúce sa časového aj finančného plnenia zmluvy.
24.2.2022MAGTS2200087 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2022/POI - Komunál-Servis, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2022/POI - Komunál-Servis, s.r.o.
22.2.2022MAGTS22001003 900.00Komunál - Servis, s.r.o.
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1
Navýšenie ceny projektovej dokumentácie a zmena termínu dodania
21.2.2022dodatok č. 1 MAGTS2200020 MFA, s.r.o.
Dodatok č.2 MAGTS2200013
Dodatok č.2 MAGTS2200013 ku kúpnej zmluve č. MAGTS2100077 zo dňa 27.05.2021
18.2.2022MAGTS2200013  
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. MAGTS 210007217.2.2022MAGTS2200089  
Zmluva o dielo na dodanie, výsadbu a následnú starostlivosť o dreviny v extraviláne
Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodávku, realizáciu výsadby a povýsadbovú starostlivosť po dobu 3 rokov v lokalite Račiansky potok, úsek 1 a 2.
17.2.2022MAGTS220001457 402.36EDUPLANT, s.r.o.
Sublicenčná zmluva_Nuaktiv15.2.2022MAGTS2200073 Nuaktiv s.r.o., žižkova 9
Zmluva o poskytnutí elektronických a servisných služieb, udelení licencie15.2.2022MAGTS2200073 Nuaktiv s.r.o.,
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb
Predmetom tohto Dodatku je úprava termínu začatia poskytovania servisných služieb podľa článku III ods. 11 Zmluvy a termín spustenia Služieb do produkčnej prevádzky.
14.2.2022   
MsP/22/00002 Poistná zmluva (Dodatok č. 17), číslo 8012024785
Poistná zmluva (Dodatok č.17), číslo 8012024785, č. MsP/22/00002 uzatvorená medzi Poisťovňou Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava a Poistníkom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: poistenie MsP.
Cena: 13376,92 € s daňou poistenia, 12386,04 € bez dane z poistenia.
Dátum zverejnenia: 11.02.2022.
11.2.2022MsP/22/0000213 376.92Kopeerativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA č. MAGTS2200028
Stanovenie dopravných údajov ako podklad pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území Bratislavskej aglomerácie pre rok 2021
10.2.2022MAGTS22000288 640.00Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
akt. sporov, predĺženie zmluvy, navýšenie limitu
9.2.2022  White & Case, s. r. o.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
akt. sporov a navýšenie limitu
9.2.2022  LEGATE, s.r.o.
MET-RR: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
Dodatkom dochádza k zmene údajov uvedených v záhlaví zmluvy o dielo a zoznamu navrhovaných subdodávateľov. Cena diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti, platobné a fakturačné podmienky sa v celosti nahrádza novým znením.
4.2.2022MAGTS2200016 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Zmluva o dielo - Meranie hluku a vibrácií vo vybraných priestoroch novej budovy SND počas bežnej prevádzky objektu
Zmluva o dielo_ Meranie hluku a vibrácií SND
3.2.2022MAGTS220002121 000.00Studio D – akustika s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prípravku (MAGTS2100189)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prípravku (MAGTS2100189)
3.2.2022MAGTS2200018 Jihomoravský kraj

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.