Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti Bratislava - Čunovo podľa objednávky.
24.1.2020 7.03Mestská časť Bratislava- Čunovo
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby pri River Parku podľa objednávky.
24.1.2020 31.56Bratislavské nábrežie, a. s.
Mandátna zmluva (o poskytovaní právnych služieb)
Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou v súvislosti s meniarňou Dolné Krčace.

Dátum zverejnenia: 17.01.2020
17.1.2020  TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Zmluva o výpožičke monitorovacieho osobného motorového vozidla MsP/19/00050    
Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.201430.10.2019   
Zmluva o Elektronickej službe Business24, Slovenská sporiteľňa, a.s.10.10.2019   
Dodatok č.1 MsP/19/00021 k rámcovej dohode č. MsP/18/00037 o servise kamerového systému
Dodatok č.1 k rámcovej servisnej dohode TS-002-101-18 (MsP/18/00037) uzatvorenej medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Morez Group a.s. Novozámocká 89, Nitra. Predmetom Dodatku je navýšenie zmluvnej ceny o cca 10 % z dôvodu potreby zabezpečenia záručného a pozáručného servisu kamerového systému. Cena predmetu Dodatku č. 1 je 5 999,88 € s DPH.
16.7.2019 5 999.88 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci realizácie letnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hl. mesta SR Ba
Zmluvné strany sa v súlade s čl. 8 ods. 8.2 Zmluvy na základe žiadosti dohodli na ukončení Zmluvy dňom 10.07.2019, t.j. posledným dňom poskytovania služby je 09.07.2019.
9.7.2019  Člen 1: KOSEC plus, s.r.o.
Zmluva o úvere č. 5159297654 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Bytkomfort - BA, a.s.
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
2.7.2019  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5159658130 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a NOVBYT, s.r.o
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
2.7.2019  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o vykonanie preložky elektrickej energetického zariadenia
Rekonštrukcia vedenia od Linzbothovej po Učiteľskú 13- vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre realizáciu preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia.
21.6.2019   
Ramcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
Predmetom Rámcovej dohody je vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a odborné poradenstvo v predmetnej veci.
22.5.2019  Avris Consulting, s. r. o.
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky.
22.1.2019 37.15Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Zmluva č. ÚVV a ÚVTOS-1/34-2019 o vykonaní pomocných prác
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať práce prostredníctvom odsúdených zaradených na výkon trestu odňatia slobody v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave.
11.1.2019  Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Zmluva o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko
Predmetom tejto zmluvy je záväzok spoločnosti AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. zabezpečiť pre potreby hlavného mesta odstraňovanie vozidiel podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch z miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy, alebo verejného priestranstva vo vlastníctve a v správe hlavného mesta na určené parkovisko vo vlastníctve spoločnosti AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. a spolupráca zmluvných strán pri plnení tohto predmetu zmluvy. Zmluva je bezodplatná.
5.11.2018  AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
23.10.2018 198 300.00Stengl, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1037/2018 a Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 654/2014
Predmetom zmluvy je financovanie splatenia záväzku
16.10.2018  Tatra banka, a.s.
Zmluva o úvere č. 5148640189 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Bytokomplet, s.r.o. v Bratislave
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
4.10.2018  Slovenská sporiteľňa, a.s
Dodatok č. 357/CC/17 – D2 k Rámcovej zmluve o úvere č. 357/CC/17
Dodatok č. 357/CC/17 – D2 k Rámcovej zmluve o úvere č. 357/CC/17, ktorá bola schválená v zmysle uznesenia MsZ č. 847/2017 zo dňa 25.5.2017, kde mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019 podpísanie zmluvy na načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavy v sume 20 000 000,- Eur na základe najvýhodnejšej ponuky. Dodatok upravuje lehotu na čerpanie.
17.9.2018   
Dohoda o ukončení Zmluvy na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-03/2008
Dohodu o ukončení zmluvy z roku 2008 so spoločnosťou POLÁK, spol. s r. o.
5.9.2018  POLÁK, s.r.o.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1033/2018 a Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 844/20094.9.2018  Tatra banka, a.s.
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
Predmetom rámcovej dohody o poskytovaní právnych služieb je zabezpečovanie právnych služieb a právnej pomoci Hlavnému mestu SR Bratislave advokátskou kanceláriou, zastupovanie hlavného mesta v konaní pred štátnymi a inými orgánmi, najmä pred súdmi, notármi, orgánmi verejnej moci, štátnej správy ako aj inými právnymi subjektami, ako aj pri úkonoch a rokovaniach.
24.8.2018  IKRÉNYI&REHÁK,s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
Predmetom rámcovej dohody o poskytovaní služieb je poskytovanie právnych služieb a právnej pomoci Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave v súvislosti s projektom realizácie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave
24.8.2018  IKRÉNYI&REHÁK,s.r.o.
Zmluva o veterinárnej starostlivosti MsP/18/00027    
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1028/2018 a Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. S00670/2011
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
22.8.2018  Tatra banka, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.