Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 -84- 85 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva o výpožičke psa Keyron MsP/18/00040
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy, na základe ktorej požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného užívania predmet výpožičky.
Predmetom výpožičky je pes Keyron, zaradený do stavu služobných psov Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 28.11.2018.
28.11.2018MsP-18-00040 Peter Bella
Rámcová dohoda tonery MsP/18/00041
Rámcová dohoda uzatvorená 21.11.2018 medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou CLEAN TONERY, s. r. o., Za Hradbami 27, Pezinok.
Predmetom je dodanie tonerov pre tlačiarne pre potreby Mestskej polície Bratislava. Cena za predmet zmluvy je 16 500 € s DPH.

Zverejnená: 26.11.2018
26.11.2018MsP-18-0004116 500.00CLEAN TONERY
Zmluva o dielo STENA MsP/18/00044
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou avesys, spol. s r. o., Dolná 62, Modra.
Predmetom je vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na Špitálskej ulici.

Cena za predmet zmluvy je 27540 € s DPH.


Zverejnená: 30.1.2019.
30.1.2019MsP-18-0004427 540.00avesys, spol s r. o.
Nájomná zmluva strelnica MsP/19/00003
Nájomná zmluva č. MsP/19/00003 uzatvorená medzi prenajímateľom Hunter Club, s.r.o., Haburská 37, Bratislava a nájomcom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom je poskytnutie priestorov strelnice za účelom výkonu strelieb príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková cena je 4.950 € s DPH.

Zverejnená: 3.4.2019.
3.4.2019MsP-19-000034 950.00Hunter Club s.r.o.
Zmluva odborná príprava MsP/19/00012
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom mestom Nitra.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 1470 € s DPH.

Zverejnená: 11.4.2019.
11.4.2019MsP-19-000121 470.00Mesto Nitra
Dodatok 3 k zmluve č. MsP/17/00028 o dodávke tepla
Dodatok 3 z zmluve č. MsP/17/00028 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova, s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy MsP/17/00028 v znení dodatku 1 a dodatku 2 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019
30.4.2019MsP-19-00014105.00Hlavné mesto SR
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o dodávke tepla
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi dodávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a odberateľom Agentúrou SMETR, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy č. 2/2010 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019.
30.4.2019MsP-19-00015105.00Hlavné mesto SR
Dohoda o prevode vlastníctva PD k TT P-VN13.6.2013N 15/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“3.3.2020nefp000021767 850.00Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dohoda o postúpení práv a povinností k TT P-VN13.6.2013o 47/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy20.12.2011OZP/11/04 A.S.A. SLOVENSKO spol. s. r. o.
ZMLUVA na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie27.9.2012OZP/12/02 SLOBODA ZVIERAT
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - Integrovaná prestupná zstávka MHD
26.8.2014Poistná zmluva 808020831 Kooperativa poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - TT Trenčianska
26.8.2014Poistná zmluva 808020832 Kooperativa poisťovňa, a.s.
Zmluva č. PZ00189847001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00189847001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto parkovisko Andrusovova ul.
12.11.2014PZ00189847001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00192432001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00192432001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Čapajevova 5
12.11.2014PZ00192432001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00193443001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00193443001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto NP - PNS Mierová ul.
12.11.2014PZ00193443001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00195889001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00195889001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Plickova 9
5.3.2015PZ00195889001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00199065001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00199065001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Bagarova 20 v Bratislave
16.6.2015PZ00199065001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. S03933/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a H-Probytom, spol. s r.o. - správcom bytového domu Povraznícka 18 - Šancová 48 v Bratislave22.12.2011S03933/2011 TATRA BANKA a.s.
Rámcová dohoda
Predmetom dohody je úprava vybraných práv a povinností Hlavného mesta a Platformy, ktoré súvisia s ich vzájomnou spoluprácou na poskytovaní služieb vzdelávania a odborných konzultácií.
21.7.2021SSV/ODB/011/20214 166.67Platforma pro sociální bydlení, z. s.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb so spoločnosťou Cityrent, s. r. o. v celkovej sume 6 000 Eur.
Zabezpečenie pohotovostnej a prepravnej služby pre ľudí bez domova do nocľahárne alebo iného určeného miesta
20.12.2021SSV/ODB/025/20216 000.00CityRent, s. r. o.
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov (ručné zametanie a čistenie komunikácií (chodníkov) vrátane vyzbierania papierov, odpadu, zeleného biologického odpadu, vyprázdňovanie košov a povrchové čistenie kanalizačných zberných košov); záhradnícke práce (polievanie, odburiňovanie, kosenie trávy a strihanie porastov záhradnou technikou); ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií (chodníkov) a ručná manipulácia s bremenami (prenášanie kancelárskeho vybavenia, spisových materiálov resp. vykladanie a nakladanie materiálu)
16.10.2015ÚVV a ÚVTOS -7-7/34 - 2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1, 00738255
Pomocné práce
pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov ; záhradnícke práce; ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií a ručná manipulácia s bremenami
23.12.2015ÚVV a ÚVTOS-7-23/34-2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. VÚGK 20/2012Z7.8.2013VÚGK 20/2012Z Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 -84- 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.