Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva o veterinárnej starostlivosti
Zmluva č. MsP/16/00032 o veterinárnej starostlivosti o služobné zvieratá Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú využívané Mestskou políciou Bratislava.
Predmetom zmluvy je poskytovanie veterinárnych služieb a kompletnej veterinárnej starostlivosti.
Cena podľa cenníka za poskytnuté veterinárne služby.
Zverejnené: 24.6.2016.
24.6.2016MsP/16/00032 MVDr. Zuzana Bartová
Zmluva o nákupe vozidiel
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami.
24.6.2016MsP/16/00033115 000.00IMPA Bratislava, a.s.
MsP/16/00035 Dodatok 3 k Zmluve MsP/99/00005
MsP/16/00035 Dodatok 3 k Zmluve o výpožičke MsP/99/00005 týkajúcej sa hnuteľného majetku pre potreby mestskej polície, uzatvorený 14.6.2016 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava Ružinov a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom dodatku je zmena článku 1 bod 1 Zmluvy o výpožičke - hodnota majetku je 5 765,79 eura.

Zverejnený: 17.6.2016.
17.6.2016MsP/16/000355 765.00Mestká časť Ružinov
Výpoveď č. MsP/16/00036 zo zmluvy č. MsP/15/00003
Výpoveď č. MsP/16/00036 zo zmluvy č. MsP/15/00003 o výpožičke nebytových priestorov pre okrskára v mestskej časti Bratislava Vrakuňa, ktorú Mestská časť vypovedala bez udania dôvodu.
Predmetom výpovede je ukončenie výpožičky nebytových priestorov na Bebravskej č. 34, ktoré boli určené pre výkon okrskára v tejto mestskej časti.
Zverejnené 6.7.2016.
6.7.2016MsP/16/000360.00 
Poistná zmluva MsP/16/00039
Poistná zmluva MsP/16/00039 uzatvorená 11.8.2016 medzi poisťovňou Allianz, Dostojevského rad 4 Bratislava a Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poistenie dvoch služobných koní mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v dobe od 26.8.2016 do 28.8.2016.
Poistné je 36,88 eura.

Zverejnená: 12.8.2016.
12.8.2016MsP/16/0003936.00poisťovňa Allianz
Kúpna zmluva MsP/16/00040 - elektrické kolobežky
Kúpna zmluva MsP/16/00040 uzatvorená 2.8.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou PAK-INVEST, s.r.o., Kovarská 157/20, 95501 Chrabrany.
Predmetom zmluvy je nákup elektrických kolobežiek pre potreby príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková cena predmetu zmluvy s DPH je 2 928 eur.

Zverejnená: 19.8.2016.
19.8.2016MsP/16/000402 928.00PAK-INVEST, s.r.o. Chrabrany
Rámcová dohoda MsP/16/00041 - revízia plynovej kotolne
Rámcová dohoda MsP/16/00041 uzatvorená 1.8.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom REVIZ-DETVA s.r.o., Ľ. Zeljenku 1668/8, Detva.
Predmetom je revízia plynovej kotolne .
Celková maximálna cena plnenia vrátane DPH je 1 250 eur.

Zverejnená: 19.8.2016.
19.8.2016MsP/16/000411 250.00REVIZ-DETVA s.r.o.
Rámcová dohoda-rev. hasiacich príst. MsP/17/00014
Rámcová dohoda MsP/17/00014 uzatvorená 8.3.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou PIFox s.r.o., Smolenická 12, Bratislava.
Predmetom je revízia hasiacich prístrojov a hydrantov po dobu
jedného roka. Maximálna cena plnenia je 600 eur s DPH.
Zverejnená: 13.3.2017.
13.3.2017MsP/17/00014600.00PIFox s.r.o.
Čiastková kúpna zmluva rovnošaty č. MsP/17/00019
Čiastková kúpna zmluva por. č. MsP/17/00019 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 9.5.2017 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodanie služobných rovnošiat pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 7 674,85 eura s DPH.

Zverejnená: 10.5.2017.
10.5.2017MsP/17/000197 674.00VEP, spol s. r.o.,
Rámcová dohoda - obuv Msp/17/00022
Rámcová zmluva č. MsP/17/00022 uzatvorená dňa 18.4.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Ľubicou Podolcovou ĽUBICA, Vajnorská 131/A Bratislava.
Predmetom dohody je dodávka obuvi pre príslušníkov MsP v celkovom počte 880 párov. Cena predmetu dohody je 34.000,-€ s DPH. Zverejnená 20.4.2017.
20.4.2017MsP/17/0002234 000.00Ľubica Podolcová ĽUBICA
Nájomná zmluva na nákladné vozidlo MsP/17/00023
Zmluva o prenájme uzatvorená dňa 20.4.2017 medzi prenajímateľom SPP CNG s.r.o. Mlynské Nivy č. 44/a, Bratislava a nájomcom Hl.m.SR Bratislava na dobu určitú - 6 mesiacov.
Predmetom nájmu je nákladné vozidlo zn. FIAT DOBLO, ev.č. BL-870OE, bielej farby. Cena predmetu nájmu je 6,-eur/mesiac s DPH, t.j. celkom 36,-eur.
Zverejnená 27.4.2017.
27.4.2017MsP/17/0002336.00SPP CNG s.r.o.
Zmluva o spolupráci-očkovanie MsP/17/00026
Zmluva o spolupráci MsP/17/00026 uzatvorená 12.5.2017 medzi poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava a klientom Mestskou políciou Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom zmluvy je bezplatné očkovanie 8 príslušníkov MsP Bratislava proti encefalitíde.

Zverejnená: 17.5.2017.
17.5.2017MsP/17/00026 Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia
Zmluva o veterinárnej starostlivosti MsP/18/00027
Zmluva o veterinárnej starostlivosti uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom MVDr. Zuzanou Bartovou.
Predmetom zmluvy je poskytovanie veterinárnych služieb a veterinárnej starostlivosti o služobné zvieratá objednávateľa využívané v rámci služobnej činnosti Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 59 011,58 € s DPH.

Zverejnená: 23.8.2018.
23.8.2018MsP/18/0002759 011.00MVDr. Zuzana Bartová
Zmluva o dielo č. MsP/18/00036
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a zhotoviteľom spol. MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra. Predmetom zmluvy je dodanie a inštalácia servera, preinštalovanie softvéru a dodávka licencií. Cena predmetu zmluvy je 21.414,60 € s DPH.
Zverejnené dňa 13.11.2018.
13.11.2018MsP/18/0003621 414.60 
Dodatok 2 MsP/18/00043 k Zmluve MsP/07/00001
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00043 k Zmluve o nájme rádiostaníc MsP/07/00001 uzatvorený 26.11.2018 medzi nájomcom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a prenajímateľom spoločnosťou Technopol International, a. s., Kutlíkova 17 Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena znenia prílohy č. 1 k Zmluve o nájme znením uvedeným v prílohe č. 1 tohto dodatku.


Zverejnený: 29.11.2018.
29.11.2018MsP/18/00043707 826.00Technopol International, a. s.
Čiastková Kúpna zmluva č. 12, MsP/19/00006 k Rámcovej dohode
Čiastková Kúpna zmluva č. 12, MsP/19/00006 uzatvorená dňa 21.05.2019 k Rámcovej dohode uzatvorenej dňa 25.01.2017 ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Nákup výpočtovej techniky". Zverejnená dňa 22.05.2019
 MsP/19/0000610 919.00Autocont s.r.o.
Rámcová zmluva na servis, opravu a údržbu vozidiel MsP/19/00008
Rámcová zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom TODOS Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, Bratislava na dobu 4 rokov, alebo do vyčerpania finančného limitu 320.000,-€ bez DPH.. Predmetom zmluvy je servis, opravy a prevoz vozidiel MsP. Zverejnené dňa 5.11.2019.
 MsP/19/00008 TODOS s.r.o. Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/18/00030 o poskytovaní služieb31.5.2019MsP/19/0001833 770.00Rodex car s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb Programu MultiSport č. MsP/19/00029
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb MsP/19/00029 uzatvorená medzi klientom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6 Bratislava. Predmetom zluvy je poskytovanie služby v oblasti zamestnaneckých benefitov a to Programu Multisport. Zmluva je bezodplatná. Zverejnená dňa 7.8.2019.
 MsP/19/000290.00Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Dodatok č.3 k zmluve o nájme rádiostaníc
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1041 zo dňa 1.8.2007 uzavretý medzi nájomcom Hlavným mestom SR Bratislavou a prenajímateľom Technopolom International a.s. Predmetom nájmu je prenájom 103 ks rádiostaníc pre služobnú potrebu príslušníkov MsP. Cena predmetu nájmu je 7.231,86 €/mesačne.
Zverejnené 28.10.2019.
28.10.2019MsP/19/00032 Technopol International a.s.
Zmluvy o poskytnutí odbornej prípravy príslušníkov MsP č. MsP/19/00036
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra. Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP. Cena predmetu zmluvy je 3.920,-€ s DPH za osem príslušníkov. Zverejnené 10.10.2019.
10.10.2019MsP/19/000363 920.00Mesto Nitra
Dodatok č.4 k zmluve MsP/17/00023 o prenájme mot. vozidla CNG MsP/19/00037
Dodatok č. 4 uzatvorený medzi nájomnom Hlavným mestom SR Bratislavou a prenajímateľom SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a Bratislava. Predmetom dodatku je predĺženie nájmu motorového vozidla CNG do 31.12.2019. Ostatné ustanovenia zmluvy MsP/17/00023 ostávajú nezmenené. Zverejnené dňa 10.10.2019
10.10.2019MsP/19/00037 SPP CNG s.r.o. Bratislava
Dodatok č.1 k Zmluve MsP/18/00039 CENTRÁLA
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb MsP/18/00039 uzatvorený medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a novým poskytovateľom FT Technologies a.s., U Sokolovny 253 Bohuňovice. Predmetom dodatku č.1 zmluvy je zmena zmluvnej strany - poskytovateľa pre podporu a servisné služby pre počítačový program "CENTRÁLA". Zverejnené dňa 18.11.2019.
 MsP/19/00038  
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb NSG/003/2011
Uzatvorený medzi užívateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom NAM Slovakia, Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica. Predmetom dodatku je aktualizácia druhov služieb NSG a rozšírenie cenníka služieb podľa príloh. Cena predmetu dodatku je 8,38 €/mesiac s DPH. Zverejnené dňa 8.1.2020.
 MsP/19/00054 NAM Slovakia s.r.o.
MsP/19/00056 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery
MsP/19/00056 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery na nehnuteľnosti vo vlastníctve poskytovateľa za účelom kontroly dodržiavania bezpečnosti a kontroly verejného poriadku za úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu
29.9.2020MsP/19/00056 LENSSON s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.