Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
MsP/16/00001-Dodatok k Rámcovej dohode MsP/14/00020
Dodatok MsP/16/00001 k Rámcovej dohode MsP/14/00020 uzatvorený 20.1.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom je rekonštrukcia a rozširovanie mestského kamerového systému v Bratislave.

Zverejnené: 22.1.2016.
22.1.2016MsP/16/00001 Morez Group, a.s., Nitra
Zmluva MsP/15/00019 čiastková o dielo
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/15/00019 uzatvorená 11.12.2015 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov, Papánkovo nám.
Cena predmetu zmluvy je 5 424,77 eura s DPH.

Zverejnená: 16.12.2015.
16.12.2015MsP/15/000195 424.00Morez Goup a.s., Nitra
Zmluva o výpožičke psa MsP/15/00017
Zmluva o výpožičke č. MsP/15/00017 uzatvorená 28.8.2015 medzi požičiavateľom Ľubošom Adamusom, služobne zaradeným na Stanici jazdeckej polície a kynológie MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné prenechanie psa menom Gauner vypožičiavateľovi za účelom jeho zaradenia do stavu služobných psov MsP Bratislava, kde bude využívaný pri výkone služby.
Zverejnená: 2.9.2015.
2.9.2015MsP/15/00017 Ľuboš Adamus
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto, Šafárikova ul.
Celková cena je 2.465,46 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/000122.65Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva č. 8 por. č. MsP/15/00011 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 8, por. č. MsP/15/00011 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89 Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov, Mlynské Nivy, Papánkovo nám., Miletičova ul. a Dulovo nám.
Celková cena je 13.635,98 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001113.64Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Petržalka, Rovniankova ul. Fedinova ul., Mlynarovičova ul.
Celková cena je 17.718,50 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001017.72Morez Group, a.s.
Zmluva č. MsP/15/00008 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. MsP/15/00008 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy uzatvorená 22.5.2015 medzi žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa na základe žiadosti žiadateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS. Cena za pripojenie je 125,82 eura s DPH.
Zverejnená: 22.5.2015.
22.5.2015MsP/15/00008125.00Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva MsP/15/00004 - náboje
Kúpna zmluva č. MsP/15/00004 uzatvorená 31.3.2015 na dobu 4 rokov odo dňa podpisu medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim ERIK JV s.r.o., Strečnianská 4 Bratislava, s finančným limitom 8000 eur s DPH.
Predmetom zmluvy je dodávka tovaru kupujúcemu - náboje kalibru 9 mm Luger pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 31.3.2015.
31.3.2015MsP/15/00004 ERIK JV s.r.o.
Čiastková kúpna zmluva č. 1, por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053
Čiastková kúpna zmluva č. 1,por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 7.4.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DHP je 19.952,39 eura.
Zverejnená 10.4.2015.
10.4.2015MsP/15/0000219 952.39VEP, spol. s r.o.
Dodatok č. MsP/15/00001 l Zmluve o výpožičke č. MsP/12/00010
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o výpožičke č. MsP/12/00010 uzatvorený 16.9.2015 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Dodatok bol vyhotovený v súvislosti s tým, že dva fotoaparáty boli požičiavateľom vyradené z dôvodu, že ich nie je možné opraviť.
Cena predmetu výpožičky je 626,20 eura.

Zverejnené: 21.9.2015
21.9.2015MsP/15/00001626.00Mestská časť Bratislava Vrakuňa
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004 uzatvorený 14.9.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena kontaktnej osoby na strane poskytovateľa a cenník zdravotníckych služieb.

Zverejnené: 16.9.2015.
16.9.2015MsP/15/00001 Univerzitná menocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Dodatok č.10 por. č. MsP/14/00055 k Poistnej zmluve č. MsP/12/00003
Dodatok č. 10 por. č. MsP/14/00055 k Poistnej zmluve č. MsP/12/00003 uzatvorený 31.12.2014 medzi poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG, Štefanovičova 4, Bratislava a poisteným Hlavným mestom SR Bratislavou. Poistné obdobie je jeden rok.
Celkové ročné poistné je 19.360,10 eura.
Predmetom je poistenie súboru budov. hál a stavieb, hnuteľného majetku a súboru zásob.
Zverejnený: 25.2.2015.
25.2.2015MsP/14/0005519 360.10poisťovňa Kooperatíva
Zmluva o dielo MsP/14/00054 - oprava vozidiel
Zmluva o dielo č. MsP/14/00054 uzatvorená 31.12.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Todos Bratislava, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, Bratislava, na dobu určitú na 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
Predmetom zmluvy je servis a opravy vozidiel Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnená 31.12.2014.
31.12.2014MsP/14/00054 Todos Bratislava, s.r.o.
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051 uzatvorená 17.02.2015 medzi dodávateľom MČ BA-Rača a odberateľom hl.m.SR BA na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je napojenie podružného elektromeru na účely prevádzkovania bezp.kam.syst. v objekte areálu tržnice na ulici Rustaveliho v BA-Rači.
Zverejnená 02.03.2015.
2.3.2015MsP/14/00051 MČ BA-Rača
Dodatok č.9 por.č.MsP/14/00050 k poistnej zmluve MsP/08/00012
Dodatok č. 9 por. č. MsP/14/00050 k poistnej zmluve por. č. MsP/08/00012 uzatvorený 3.11.2014 medzi Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG a Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom je poistenie súhrnu budov, hál a stavieb, súboru hnuteľného majetku a súboru zásob.
Celkové ročné poistné je 23 187,87 eura.

Zverejnené : 16.12.2014.
16.12.2014MsP/14/0005023 187.87poisťovňa Kooperatíva, a.s. VIG
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047 uzatvorená 12.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava a odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie pre kamerový bezpečnostný systém Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
19.2.2015MsP/14/00047 EKO podnik, Halašova 20, Bratislava
Zmluva MsP/14/00046 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00046 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Mestskou časťou Rusovce a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom na Balkánskej ul. pri OC Terno pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00046 MČ Rusovce
Zmluva č. MsP/14/00044 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00044 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Dunajská 72, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004416.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00043 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00043 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Dunajská 3, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004316.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00042 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00042 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Trnavské mýto 1, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004216.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00041 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00041 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 25.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Mamateyovej 13, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004116.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č.MsP/14/00040 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00040 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 25.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Gercenovej 9, Bratislava.
Cena za pripojenie je 44,74 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004044.74Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva MsP/14/00038 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00038 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Mestskou časťou Karlova Ves a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom v objekte ZŠ na Majerníkovej 62 pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00038 MČ Karlova Ves
Zmluva MsP/14/00037 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00037 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Dom kultúry Dúbravka a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00037 Dom kultúry Dúbravka
Zml.o poskytovaní odbornej prípravy MsP/14/00030
Zmluva č. MsP/14/00030 o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená 16.10.2014 medzi poskytovateľom mestom Nitra a objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti štyroch príslušníkov obecnej polície.
Cena za predmet zmluvy je 1960 eur.
Zverejnená 27.10.2014.
27.10.2014MsP/14/000301 960.00mesto Nitra

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.