Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 75 76 77 78 -79- 80 81 82 83 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva č. 121451050 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva č. 121451050 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre odberné miesto Plickova 9
6.3.2015  Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene
Zabezpečenie údržby verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (vo výmere cca 2 480 000 m2).
23.2.2015  Martin Mikulaj - CARNIHERBA
Poistná zmluva č. 0808020866
Predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť poistenie stavby ET Dúbravka
12.12.2014  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodatok č. 5 k Zmluve o zneškodňovaní komunálneho odpadu
Predmetom dodatku je rozšírenie ďalšieho nakladania o nové zložky komunálnych odpadov.
12.12.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere a odvoze triedeného komunálneho odpadu
Predmetom dodatku je rozšírenie zberu o nové zložky komunálnych odpadov, a to o vytriedené odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na Zbernom dvore v Bratislave - Ivanska cesta umiestnenom na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave.
12.12.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmetom dodatku je rozšírenie zberu o nové zložky komunálnych odpadov.
12.12.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke: OLO a.s.
Zmluva o poskytnutí služieb pre projekt CENTRAL MARKETS
Zabezpečenie trhovej koštovky a propagácie projektu CENTRAL MARKETS
5.12.2014  HD IMMO s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít "Sústavy Automatických Detektorov Dopravy na monitorovanie kvality dopravného prúdu"
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie realizácie služby "Sústavy Automatických Detektorov Dopravy na monitorovanie kvality dopravného prúdu" (ďalej ako "ADD" alebo "služba") v rámci projektu EDITS. Presný termín realizácie bude predmetom objednávky objednávateľa.
1.12.2014 10 352.88doc. Ing. Svetozár Hegyi, CSc.
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
Predmetom je záväzok predávajúceho poskytnúť objednávateľovi elektronické darčekové karty Aupark
26.11.2014  AUPARK, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb na pozáručný servis počítačov, tlačiarní a multifunkčných zariadení
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb pozáručného servisu počítačov, tlačiarní a multifunkčných zariadení
19.11.2014  Ing. Ján Ferianc MIKROFER
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na upratovanie spoločných priestorov domu Čapajevova 5
19.11.2014  Sandra Ficuová
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre odberné miesto Čapajevova 5
19.11.2014  ZSE Energia, a.s.
Mandátna zmluva
Predmetom zmluvy je právne zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy v dovolacom konaní na Najvyššom súde SR.
14.11.2014  Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., advokát
Príloha č. 1.25 k Mandátnej zmluve č. 95/1992
Príloha č. 1.25 k Mandátnej zmluve č. 95/1992 o poskytovaní služieb výkonu povinnosti správcu tepelno-energetických zariadení pre objekt Čapajevova 5
12.11.2014  Dalkia, a.s.
Zmluva o dielo
Manuál pre predajcov a organizátorov trhov Bratislave
10.11.2014  Slow Food Pressburg, o.z.
Zmluva o dielo
Kódex potravinových trhov a návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
10.11.2014  Slow Food Pressburg, o.z
Zmluva o dielo
Správa o Starej tržnici - projekt CENTRAL MARKETS
10.11.2014  Milk Studio, s.r.o
Zmluva o poskytnuti sluzieb: "Stratégia pre lepšie riadenie trhov v Bratislave a marketingová a propagačná analýza a stratégia pre trhy v Bratislave"
Zmluva o poskytnuti sluzieb: "Stratégia pre lepšie riadenie trhov v Bratislave a marketingová a propagačná analýza a stratégia pre trhy v Bratislave
10.11.2014  Rowetic Group, s.r.o.
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov pre konferenciu projektu CENTRAL MARKETS
10.11.2014  Aliancia stará tržnica
Rámcová zmluva o vykonaní exekúcie
Predmetom zmluvy je vykonanie exekúcií pre hlavné mesto SR Bratislavu ako oprávneného.
6.11.2014  Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s.
Predmetom dodatku k Mandátnej zmluve je zabezpečenie zavedenia, prevádzkovania rozvoja efektívneho Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, ako aj všetkých s tým súvisiacich činností špecifikovaných v čl. 1 predmetnej zmluvy.
28.10.2014  Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Dohoda o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Veriteľ a dlžník uzatvorili v zmysle § 323 a 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nasledovnú Dohodu o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte.
23.10.2014  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmetom zmluvy je záväzok audítora vykonať pre účtovnú jednotku audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok za rok 2013
8.10.2014  Deloitte Audit s.r.o.
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 10/085/08
Dodatok č.3 k Zmluve o úvere č.10/085/08 zo dňa 23.7.2008 s Prima bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Dodatok upravuje novú výšku úrokového rozpätia a amortizáciu úveru.
3.10.2014  Prima bankou Slovensko, a.s.
Dodatok č. 8 k Mandátnej zmluve č. 01/2004
Dodatok č. 8 k Mandátnej zmluve č. 01/2004 zo 16.1.2004 v znení jej dodatkov č. 1-7 uzatvorený s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon povinností sprácu objektu bytového domu Rezedová 3 v Bratislave
5.9.2014  H-Probyt, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 75 76 77 78 -79- 80 81 82 83 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.