Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Rámcová dohoda-rev. hasiacich príst. MsP/17/00014
Rámcová dohoda MsP/17/00014 uzatvorená 8.3.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou PIFox s.r.o., Smolenická 12, Bratislava.
Predmetom je revízia hasiacich prístrojov a hydrantov po dobu
jedného roka. Maximálna cena plnenia je 600 eur s DPH.
Zverejnená: 13.3.2017.
13.3.2017MsP/17/00014600.00PIFox s.r.o.
Rámcová dohoda MsP/16/00041 - revízia plynovej kotolne
Rámcová dohoda MsP/16/00041 uzatvorená 1.8.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom REVIZ-DETVA s.r.o., Ľ. Zeljenku 1668/8, Detva.
Predmetom je revízia plynovej kotolne .
Celková maximálna cena plnenia vrátane DPH je 1 250 eur.

Zverejnená: 19.8.2016.
19.8.2016MsP/16/000411 250.00REVIZ-DETVA s.r.o.
Kúpna zmluva MsP/16/00040 - elektrické kolobežky
Kúpna zmluva MsP/16/00040 uzatvorená 2.8.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou PAK-INVEST, s.r.o., Kovarská 157/20, 95501 Chrabrany.
Predmetom zmluvy je nákup elektrických kolobežiek pre potreby príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková cena predmetu zmluvy s DPH je 2 928 eur.

Zverejnená: 19.8.2016.
19.8.2016MsP/16/000402 928.00PAK-INVEST, s.r.o. Chrabrany
Poistná zmluva MsP/16/00039
Poistná zmluva MsP/16/00039 uzatvorená 11.8.2016 medzi poisťovňou Allianz, Dostojevského rad 4 Bratislava a Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poistenie dvoch služobných koní mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v dobe od 26.8.2016 do 28.8.2016.
Poistné je 36,88 eura.

Zverejnená: 12.8.2016.
12.8.2016MsP/16/0003936.00poisťovňa Allianz
Výpoveď č. MsP/16/00036 zo zmluvy č. MsP/15/00003
Výpoveď č. MsP/16/00036 zo zmluvy č. MsP/15/00003 o výpožičke nebytových priestorov pre okrskára v mestskej časti Bratislava Vrakuňa, ktorú Mestská časť vypovedala bez udania dôvodu.
Predmetom výpovede je ukončenie výpožičky nebytových priestorov na Bebravskej č. 34, ktoré boli určené pre výkon okrskára v tejto mestskej časti.
Zverejnené 6.7.2016.
6.7.2016MsP/16/000360.00 
MsP/16/00035 Dodatok 3 k Zmluve MsP/99/00005
MsP/16/00035 Dodatok 3 k Zmluve o výpožičke MsP/99/00005 týkajúcej sa hnuteľného majetku pre potreby mestskej polície, uzatvorený 14.6.2016 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava Ružinov a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom dodatku je zmena článku 1 bod 1 Zmluvy o výpožičke - hodnota majetku je 5 765,79 eura.

Zverejnený: 17.6.2016.
17.6.2016MsP/16/000355 765.00Mestká časť Ružinov
Zmluva o nákupe vozidiel
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami.
24.6.2016MsP/16/00033115 000.00IMPA Bratislava, a.s.
Zmluva o veterinárnej starostlivosti
Zmluva č. MsP/16/00032 o veterinárnej starostlivosti o služobné zvieratá Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú využívané Mestskou políciou Bratislava.
Predmetom zmluvy je poskytovanie veterinárnych služieb a kompletnej veterinárnej starostlivosti.
Cena podľa cenníka za poskytnuté veterinárne služby.
Zverejnené: 24.6.2016.
24.6.2016MsP/16/00032 MVDr. Zuzana Bartová
Kúpna zmluva MsP/16/00031 - sl. pes Danny
Kúpna zmluva č. MsP/16/00031 uzatvorená 30.6.2016 medzi kupujúcim Filipom Pätoprstým a predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je kúpa služobného psa mestskej polície Bratislava menom Danny.
Cena predmetu zmluvy je 100 eur.

Zverejnená 8.7.2016.
8.7.2016MsP/16/00031100.00 
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00030
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00030 uzatvorená 4.7.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s. Novozámocká č. 89 Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v mestskej časti Staré Mesto.
Cena za predmet zmluvy je 4.020,-€ vrátane DPH.
Zverejnená dňa 7.7.2016.
7.7.2016MsP/16/000304 020.00MOREZ GROUP a.s.
Zmluva o tlačiarenských službách
Výroba a tlač kníh a tlačovín určených pre služobné účely verejného obstarávateľa.
24.6.2016MsP/16/000291 200.00Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Zmluva č. MsP/16/00023 o poskytovaní služieb, servis elektrospotrebičov
Zmluva č. MsP/16/00023 o poskytovaní služieb uzatvorená 17.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou KP, s.r.o., Kragujevská 398, Žilina.
Predmetom zmluvy sú opravy a údržby elektrických zariadení budov, revízia elektrických spotrebičov.
Cena predmetu zmluvy je 1 680 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 6.6.2016.
6.6.2016MsP/16/000231 680.00KP, s.r.o.
MsP/16/00022 - Dodatok 1 k Čiastkovej zluve o dielo MsP/16/00011
MsP/16/00022 - Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. MsP/16/00011 uzatvorený 28.6.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou MOREZ GROUP a.s., Nitra.
Predmetom dodatku je zrušenie bodu 3 čl. III Čiastkovej zmluvy a jeho nahradenie novým znením, pričom došlo k úprave ceny za predmet Čiastkovej zmluvy na sumu 37 005,06 eura s DPH.
Zverejnený: 4.7.20416.
4.7.2016MsP/16/0002237 005.00MOREZ GROUP a.s.
Kúpna zmluva č. MsP/16/00020
Kúpna zmluva č. MsP/16/00020 uzatvorená 18.5.2016 medzi kupujúcim Tomášom Csölleiom, byt. Žehrianská 4 Bratislava a predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je služobný pes Drago.

Cena predmetu zmluvy je 100 eur.

Zverejnená: 20.5.2016.
20.5.2016MsP/16/00020100.00Hlavné mesto SR Bratislava
Zmluva č. msP/16/00019 o poskytnutí odbornej prípravy
Zmluva č. MsP/16/00019 o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená 27.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra.
Predmetom zmluvy je vykonanie prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov Mestskej polície Bratislava v Školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre.
Cena za predmet zmluvy je 1960 eur s DPH za štyroch účastníkov.
Zverejnená: 29.4.2016.
29.4.2016MsP/16/000191 960.00Mesto Nitra
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00015
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00015 uzatvorená 18.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému pre hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto.
Cena predmetu zmluvy je 13 792,06 eura.

Zverejnená : 20.5.2016.
20.5.2016MsP/16/0001513 792.00Morez Group a.s.
MsP/16/00014 Čiastková zmluva o dielo - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00014 uzatvorená 7.6.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto - ul. Michalská, Michalská brána.
Cena predmetu diela je 4 075,94 eura s DPH.

Zverejnená : 7.6.2016.
7.6.2016MsP/16/000144 075.00Morez Goup, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č.13 por. č. MsP/16/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020
Čiastková zmluva o dielo č. 13, por. č. MsP/16/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená 15.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom
Morez Gorup, spol. s r.o., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov.
Cena spolu s DPH je 14 285,62 eura.

Zverejnená: 18.4.2016.
18.4.2016MsP/16/0001314 285.00Morez Group, spol. s r.o.
Zmluva č. MsP/16/00012 o poskytovaní verejných služieb - služby MPLS VPN
Zmluva č. MsP/16/00012 o poskytovaní verejných služieb - služba MPLS VPN uzatvorená 14.3.2016 medzi Podnikom Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava a Účastníkom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v príslušnej špecifikácii uzavretej k tejto zmluve.
Cena za poskytnutie služby je 79 mesačne bez DPH.

Zverejnená: 21.3.2016.
21.3.2016MsP/16/0001279.00Slovak Telekom a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00011
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00011 uzatvorená 7.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre objednávateľa v Mestskej časti Petržalka.
Cena predmetu diela je 33 341,47 eura s DPH.

Zverejnená: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/0001133 341.00Morez Group, a.s.,
Zmluva č. MsP/16/00009 o poskytovaní telekomunikačných služieb, prevádzke a údržbe kamier mestského kamerového systému
Zmluva č. MsP/16/00009 o poskytovaní telekomunikačných služieb, prevádzke a údržbe kamier Mestského kamerového systému v Bratislave uzatvorená 16.3.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom spoločnosťou SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava na dobu štyroch rokov.
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa prepojiť kamery dodané na základe zmluvy o dielo a servisná kontrola týchto kamier, bezodplatne.
Zverejnená: 21.3.2016.
21.3.2016MsP/16/000090.00SWAN, a.s.
Poistná zmluva č. MsP/2016/00008-Kooperatíva
Poistná zmluva por. č. MsP/16/00008 z 31.1.2016 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a poisťovňou Kooperativa, a. s. VIG. Poistné obdobie je jeden rok. Poistenie sa vzťahuje na súbor budov hál a stavieb, súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, súboru zásob - materiálu na sklade.
Celkové ročné poistenie je 11.162,32 eura.

Zverejnená: 7.3.2016.
7.3.2016MsP/16/0000811 162.00Kooperativa, a.s. VIG
Zmluva o dielo č. MsP/16/00005
Zmluva o dielo č. MsP/16/00005 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Insomnium, s.r.o., Račianská 155, Bratislava.
Predmetom zmluvy je obnova optických trás Mestskej polície Bratislava, miestom plnenia sú mestské časti Bratislavy Petržalka, Ružinov, Nové Mesto, Vrakuňa a Podunajské Biskupice.
Cena predmetu diela je 1,20 eura s DPH.
Zverejnená: 13.4.2016.
13.4.2016MsP/16/000051.00Insomnium, s.r.o.
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve z. 2.7.2012 o poskytnutí finančného príspevku uzatvorený 6.4.2016 medzi poskytovateľom Mestskou časťou Bratislava Rusovce a prijímateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom je rozšírenie použitia príspevku na PHM na motorové vozidlá.

Zverejnené: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/00003 Mestská časť Bratislava Rusovce
Dodatok1 por. č.MsP/16/00002 k Zmluve MsP/12/00012
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00002 k zmluve č. MsP/12/00012 o poskytnutí finančného príspevku na PHM pre okrskára Mestskej časti Čunovo.
Predmetom dodatku je rozšírenie použitia finančného príspevku nielen na motorové vozidlá.

Zverejnené: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/00002 Mestská časť Čunovo

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.