Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí č. 330/2011 so Slovenskou poštou, a. s.2.2.2012MAGTS1200013 Slovenská pošta, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb23.6.2020MAGTS2000087 SGS Czech Republic, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS120012727.9.2012  Surf Point Media, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - nákup licencií
25.8.2021MAG 4216564/2021  
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene č. MAGTS 1500016
Na základe identifikovaných potrieb objednávateľa v súvislosti so zabezpečením projektov podľa odseku 2 Preambuly a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. a) a c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s článkom X ods. 2 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.
1.6.2016MAGTS 1600104 Martin Mikulaj - Carniherba
Dodatok č. 2 k Zmluve o Prevádzke cestnej a svetelnej signalizácie na území mesta Bratislava č. E 482501/07/09
Zmena názvu dodávateľa – vyčlenenie divízie mobility
18.7.2018MAGBO1800034 Siemens Mobility s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy
1.1 Účelom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy zo dňa 30.10.2015 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len ako „Zmluva“) je úprava Zmluvných strán, a to ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovak Lines a.s. a pristúpenie novej zmluvnej strany spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
12.11.2021MAGTS2100291 Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť; Slovak Lines a.s.; ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3960/2008 medzi Tatra bankou, a.s. a Planergo, s.r.o. - správcom bytového domu Dudvážska 14,16,18 v Bratislave
31.1.2017  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2055/2012 uzavretý medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Vyšehradská 35 - 39 v Bratislave21.11.2012  TATRA BANKA, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2115/2012/EIB4.4.2014  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 2 k zmluve o splátkovom úvere č. 556/07 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.- správcom bytového domu Lotyšská 26 - 32 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu
12.8.2016  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 741/2010 zo dňa 29.07.2010
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 741/2010 zo dňa 29.07.2010 uzatvorený medzi Tatra banka, a.s. a BYTOSERVIS spol. s r.o. - správcom bytového domu Gercenova 27-29
29.11.2021 281 000.00Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
Dodatkom sa zabezpečuje zber jedlých olejov spoločnosťou OLO, a.s.
25.2.2022MAGTS2200023  
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny podnikom ZSE Energia, a.s., ktorým sa upravuje zoznam odberných miest, objednávka odberu elektriny a objednávka rezervovanej kapacity pre všetky odberné miesta hlavného mesta SR Bratislavy.
Dodatok bol podpísaný 27.3.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení.
1.8.2012MAGTS1200114 ZSE Energia, a.s
Dodatok č. 2 Zmluve č. B-03/2019 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení Dodatku č. 1
Dodatok sa uzatvára z dôvodu rozšírenia miest zberu komunálnych odpadov (odpadových olejov) na území Bratislavy
23.12.2021Dodatok č. 2 k zmluve B-03/2019 CMT Group s.r.o.
Dodatok č. 2 Zmluve č. B-03/2019 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení Dodatku č. 1    
Dodatok č. 2. k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI
Sledovanie a elektroniocká knihu jázd pre 4 motorové vozidlá
7.12.2017MAGTS17002291 429.53NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016 v objekte Ulica Ondreja Štefanka 5
8.4.2021MAGTS1600160  
Dodatok č. 28 k Zmluve o prevádzkovaní VO11.6.2014  Siemens s.r.o.
Dodatok č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 08.11.1996 v znení dodatkov č. 1-28
Spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Dodatku č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave vybuduje pre Hlavné mesto SR Bratislavu verejné osvetlenie na Lotyšskej ulici - "Vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská" a Poloreckého ulici - "Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Poloreckého".
27.6.2014  Siemens s.r.o.
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb č. MAGTS1700259
24.9.2021MAGTS2100195  
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve13.11.2013  Duspama spol. s r.o.
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 5112024774
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 5112024774 uzatvorený 20.12.2016 medzi poisťovňou Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Dodatkom sa upravuje výška poistného na nové poistné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Zverejnené: 20.12.2016.
20.12.2016Dodatok č. 3 Kooperatíva poisťovňa
Dodatok č. 3 k rámcovej zmluve č. MAGTS19000696.11.2020  A.I.I. Technické služby s.r.o.,
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 3 sa týka zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie mediálneho priestoru hlavnému mestu v printových médiách.
7.10.2014MAGTS1400156 STAR Production, s. r. o

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.