Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené zostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 1
16.3.2022MAGTS220007570 800.00M2AU s.r.o.
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci - príprava a realizácia Mestských bazárov v roku 2022
11.3.2022MAGTS220008448 000.00Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 3 k Zmluve o Prevádzke cestnej a svetelnej signalizácie na území mesta Bratislava. č. E 482501/07/09, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2018
Zmena názvu spoločnosti
11.3.2022MAGTS21001660.00Yunex, s. r. o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D/14/187/48353
Zmena názvu spoločnosti
11.3.2022MAGTS21001640.00Yunex s.r.o.
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva - Programátorské služby
11.3.2022MAGTS2200113156 000.00KERN.ADLER Software s. r. o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.3.2022MAGTS22001070.00PosAm spol. s r. o.
Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307
Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS21003070.00Todos Bratislava s.r.o.
Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306
Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS21003060.00Todos Bratislava s.r.o.
Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302
Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS21003020.00Todos Bratislava s.r.o.
Zmluva o prístupe do užívateľského prostredia softvéru, a poskytovaní súvisiacich služieb
Systém Nalgoo ATS je softvér ako služba, slúžiaci ako komplexný systém pre správu kandidátov a riadenie výberových konaní náborového procesu.
8.3.2022MAGTS22001114 920.00Nalgoo, s. r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086
Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Občianskym združením WellGiving a ELLMANN. s.r.o. je zmena obsahu zmluvy nasledovne: a) pôvodný dodávateľ sa nahrádza v plnom rozsahu novým dodávateľom, b) Článok II bod 1 zmluvy sa dopĺňa o písmeno e) v nasledujúcom znení: „poskytovanie technickej podpory zamestnancom objednávateľa pri tvorbe a úprave formulárov a využívaní novonaprogramovaných funkcií“, c) Článok II bod 1 písmeno a) zmluvy sa mení nasledovne: „webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hosťovanie webov nepretržite 18 hodín denne; webová aplikácia dodávateľa musí mať pre objednávateľa k dispozícii 3GB diskového priestoru a traffic limit 2GB mesačne“ d) Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované služby vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH ročne.“
7.3.2022MAGTS2000086 ELLMAN, s.r.o
Kúpna zmluva č. MAGTS2200035
Kúpna zmluva č. MAGTS2200035 ako výsledok VO v zákazke DNS - Výzva č. 7 – Drobné elektrospotrebiče/2.
7.3.2022MAGTS22000359 840.00IB-Elektro s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Východ
4.3.2022MAGTS220000914 801 083.63zares, spol. s r.o.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Západ
4.3.2022MAGTS220001020 735 477.04zares, spol. s r.o.
ZMLUVA č. B- 02/2022 O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Zmluva sa uzatvára podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Spoločnosť zabezpečuje zber použitých zubných kefiek vo svojej prevádzke zariadenia na zber odpadov na Podunajskej ul., v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
Zmluva je bezodplatná.
4.3.2022B-02/20220.00CURADEN Slovakia s.r.o.
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102 uzatvorená s A4 Tax, s.r.o.
4.3.2022MAGTS220010260 000.00A4 Tax, s.r.o.
Zmluva č. B-05/2022 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Zmluva sa uzatvára podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Spoločnosť získa nové oprávnenie vykonávať zber vybraných zložiek komunálnych odpadov formou výkupu vo svojich prevádzkach na území Bratislavy.
Zmluva je bezodplatná.
4.3.2022B-05/20220.00PALKOV s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní školení mäkkých zručností
Rozvoj zamestnancov v oblasti mäkkých zručností
3.3.2022MAGTS220007930 000.00Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA
Zmluva o poskytovaní služieb právneho poradenstva pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
poskytovanie služieb právneho poradenstva v súdnom spore
2.3.2022  Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.
Headhunting pre potreby projektovej kancelárie
Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov v oblasti projektového riadenia na základe požiadaviek Objednávateľa
1.3.2022MAGTS220010140 000.00BALANCED HR s. r. o.
Headhunting pre potreby oddelenia ľudských zdrojov
Headhunting pre potreby oddelenia ľudských zdrojov: Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov
25.2.2022MAGTS220010425 000.00Grafton Slovakia s. r. o.; BALANCED HR s. r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTSOP/RPPP2/2021
Dňa 14. 10. 2021 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGTSOP/RPPP2/2021 (ďalej len ako „zmluva“), predmetom ktorej je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy.
25.2.2022MAGTS2200096  
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
Dodatkom sa zabezpečuje zber jedlých olejov spoločnosťou OLO, a.s.
25.2.2022MAGTS2200023  
Dodatok č. 2 k zmluve č. MAGTS 17 00081
Účelom dodatku č. 2 je zmena harmonogramu dokončenia súborného stanoviska a odovzdania čistopisu Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Vzhľadom na zapojenie zhotoviteľa UŠ do procesu dokončovania súborného stanoviska sa navyšuje objem práce na dopracovaní štvrtej časti Urbanistickej štúdie v zmysle ods. 1 písm. d), článku V –návrh UŠ, oproti zmluve. ohľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s ust. čl. X ods. 4 zmluvy dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 2 upravujúceho podmienky zmluvy vo vzťahu k obom zmluvným stranám týkajúce sa časového aj finančného plnenia zmluvy.
24.2.2022MAGTS2200087 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2022/POI - Komunál-Servis, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2022/POI - Komunál-Servis, s.r.o.
22.2.2022MAGTS22001003 900.00Komunál - Servis, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.