Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
19.3.2015  Milk Studio, s.r.o.
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
19.3.2015  Smart Choice, s.r.o.
Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľa pre stavbu NS MHD
19.3.2015  Západoslovenská distribučná, a.s.
Dodatok k Zmluve o dielo č.1 MAGTS1400146 Električková trať Vajnorská radiála
Predmetom dodatku je úprava subdodávateľských vzťahov
24.3.2015MAGTS 1500056 Dopravoprojekt, a.s.
Dodatok k Zmluve o dielo č.1 MAGTS1400147, Električková trať Ružinovská radiála
Predmetom dodatku je úprava subdodávateľských vzťahov
24.3.2015MAGTS 1500055 Dopravoprojekt, a.s.
ZMLUVA 0 DIELO č. MAGTS1500050
Montáž vysielacieho zariadenia TSM s prislušenstvom pre PCO Bratislava
24.3.2015MAGTS1500050 Mgr. Martin Novosad - EM EN
Príloha č. 2 Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00603481/1/15
Príloha č. 2 Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00603481/1/15 pre odberné miesto Plickova 9
25.3.2015  Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. S00108/2015 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Starhradská 18 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu
26.3.2015  Tatra banka, a.s.
Kúpna zmluva MsP/15/00004 - náboje
Kúpna zmluva č. MsP/15/00004 uzatvorená 31.3.2015 na dobu 4 rokov odo dňa podpisu medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim ERIK JV s.r.o., Strečnianská 4 Bratislava, s finančným limitom 8000 eur s DPH.
Predmetom zmluvy je dodávka tovaru kupujúcemu - náboje kalibru 9 mm Luger pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 31.3.2015.
31.3.2015MsP/15/00004 ERIK JV s.r.o.
Zmluva o poskytnutí notárskych služieb
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa notárske služby.
1.4.2015 3 000.00JUDr. Jana Horňáková, notár
Kúpna zmluva MAGTS 1500057 kvety, priesady, okrasné dreviny a ostatný záhradnícky materiál
Uzatvorená podla § 409 a nasl. Obchodného zákonníka postupom v súlade s § 9 ods. 9 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Pozn. ak sa jedná o plnenie max.
v sume 20 tis. eur bez DPH)
2.4.2015MAGTS 1500057 KULLA SK, s.r.o.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľa (CES Jantárová 5206 13, meniareň) pre stavbu NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie"
7.4.2015  Západoslovenská distribučná, a.s.
DODATOK č. 1/2015 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 906/2014 na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene znenia článku 1. Projektovej zmluvy nasledovne: 3.1.1. v bode 1.2 sa číslo projektového účtu Prijímateľa v tvare IBAN vypúšťa a nahrádza nasledovným znením „Projektový účet: SK73 7500 0000 0000 2591 6453“
7.4.2015  Úrad vlády Slovenskej republiky
Čiastková kúpna zmluva č. 1, por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053
Čiastková kúpna zmluva č. 1,por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 7.4.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DHP je 19.952,39 eura.
Zverejnená 10.4.2015.
10.4.2015MsP/15/0000219 952.39VEP, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení
Predmetom zákazky sú originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení na obdobie 36 mesiacov.
13.4.2015MAGTS1500065112 261.80CLEAN TONERY, s.r.o.
ZMLUVA č. MAGTS1500021 O POSKYTOVANÍ DÁTOVÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi dátové služby
15.4.2015MAGTS1500021 BENESTRA, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní vykonávania činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi
Zmluva uzatvorená s MY OPP, s.r.o. o poskytovaní vykonávania činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi v bytových domoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
15.4.2015  MY OPP, s.r.o.
KÚPNA ZMLUVA č. MAGTS1500063
Dodávky akumulátorov pre komunikačné zariadenia PCO Bratislava
15.4.2015MAGTS1500063 Mgr. Martin Novosad - EM EN
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená so spoločnosťou Duspama, spol. s r.o.
20.4.2015  Duspama, spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Predmetom Dodatku č. 1 je uplatnenie požiadavky zhotoviteľa zo dňa 02.04.2015 podľa článku II bod 5. zmluvy
21.4.2015MAGTS1500070 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená so spoločnosťou H-Probyt, spol. s r.o.
21.4.2015  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/15/00006
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. MsP/15/00006 uzatvorená 15.4.2015 medzi mestom Nitra a Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky spôsobilosti príslušníčky obecnej polície v Školiacom a výcvikovom stredisku pri mestskej polícii v Nitre.
Cena za predmet zmluvy je stanovená na 490 eur s DPH na uvedenú účastníčku.
Zverejnená: 22.4.2015.
22.4.2015MsP-15-00006490.00mesto Nitra
Zmluva o propagácií
Predmetom zmluvy propagácia Projektu EU GUGLE
23.4.2015MAGTS1500072 Inštitút pre energeticky pasívne domy
Zmluva o dielo MAGTS 1500066
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa servisné prehliadky, opravy a údržbu vykurovacej techniky v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
24.4.2015MAGTS 1500066 Stanislav Smolinský – S-TERM
Kúpna zmluva č. MAGTS1500076
Nákup výpočtovej techniky – diskové pole pre potreby informačného systému magistrátu hlavného mesta Bratislavy .
4.5.2015MAGTS150007623 580.00PERFORMANCE, s.r.o

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.