Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 -24- 25 26 27 28 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít EDITS - transformácia GIS dát
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie realizácie služby „softvéru na transformáciu GIS dát“ (ďalej „služba“) v rámci projektu „EDITS“.
12.12.2014MAGTS1400251 Prisma solution EDV- DIenstleistungen GmbH
Zmluva MsP/14/00046 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00046 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Mestskou časťou Rusovce a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom na Balkánskej ul. pri OC Terno pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00046 MČ Rusovce
Zmluva MsP/14/00038 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00038 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Mestskou časťou Karlova Ves a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom v objekte ZŠ na Majerníkovej 62 pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00038 MČ Karlova Ves
Zmluva MsP/14/00037 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00037 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Dom kultúry Dúbravka a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00037 Dom kultúry Dúbravka
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít EDITS - zaznamenávanie rozkopávok
Zabezpečenie softvéru na zaznamenávanie rozkopávok
15.12.2014MAGTS1400250 AXON PRO s.r.o.
Dodatok č.9 por.č.MsP/14/00050 k poistnej zmluve MsP/08/00012
Dodatok č. 9 por. č. MsP/14/00050 k poistnej zmluve por. č. MsP/08/00012 uzatvorený 3.11.2014 medzi Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG a Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom je poistenie súhrnu budov, hál a stavieb, súboru hnuteľného majetku a súboru zásob.
Celkové ročné poistné je 23 187,87 eura.

Zverejnené : 16.12.2014.
16.12.2014MsP/14/0005023 187.87poisťovňa Kooperatíva, a.s. VIG
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre Hlavné mesto SR Bratislavu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400255 Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400275 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400273 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400272 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy zo dna 19.12.2011 (MAGTS1200041)
Zmluve o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy
23.12.2014MAGTS1400277 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Zmluva o dielo MsP/14/00054 - oprava vozidiel
Zmluva o dielo č. MsP/14/00054 uzatvorená 31.12.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Todos Bratislava, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, Bratislava, na dobu určitú na 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
Predmetom zmluvy je servis a opravy vozidiel Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnená 31.12.2014.
31.12.2014MsP/14/00054 Todos Bratislava, s.r.o.
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby a o poverení na spracúvanie osobných údajov
§ 30a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Preto v priebehu novembra a decembra 2014 bolo realizované výberové konanie na dodávateľa uvedenej služby formou prieskumu trhu, nakoľko sa jednalo o podlimitnú zákazku v hodnote do 20 000,-€ za obdobie troch rokov.
31.12.2014MAGTS1400289 ProCare, a.s.
Servisné služby – NAM Slovakia s.r.o.
Nepretržitá služba technickej podpory
2.2.2015Zmluva 0 poskytovani servisnych sluzieb C. SS/015/2014/PT NAM Slovakia s.r.o.
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre Hlavné mesto SR Bratislavu a jeho organizácie na rok 2015
6.2.2015MAGTS1400254 Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047 uzatvorená 12.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava a odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie pre kamerový bezpečnostný systém Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
19.2.2015MsP/14/00047 EKO podnik, Halašova 20, Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene
Zabezpečenie údržby verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (vo výmere cca 2 480 000 m2).
23.2.2015  Martin Mikulaj - CARNIHERBA
Rámcová dohoda o poskytnutí audítorských služieb
Záväzok audítora zabezpečiť a poskytnúť pre objednávateľa a pre mestské spoločnosti audítorské služby, Rozsah audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi objednávateľa a vybraných mestských spoločností za príslušný rok, ktoré budú poskytované na základe tejto rámcovej dohody.
23.2.2015FIN/14/025 Deloitte Audit s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dodatok č.1 k zmluve projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy.
24.2.2015MAGTS1500009 Lomtec.com a.s.
Dodatok č.10 por. č. MsP/14/00055 k Poistnej zmluve č. MsP/12/00003
Dodatok č. 10 por. č. MsP/14/00055 k Poistnej zmluve č. MsP/12/00003 uzatvorený 31.12.2014 medzi poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG, Štefanovičova 4, Bratislava a poisteným Hlavným mestom SR Bratislavou. Poistné obdobie je jeden rok.
Celkové ročné poistné je 19.360,10 eura.
Predmetom je poistenie súboru budov. hál a stavieb, hnuteľného majetku a súboru zásob.
Zverejnený: 25.2.2015.
25.2.2015MsP/14/0005519 360.10poisťovňa Kooperatíva
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051 uzatvorená 17.02.2015 medzi dodávateľom MČ BA-Rača a odberateľom hl.m.SR BA na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je napojenie podružného elektromeru na účely prevádzkovania bezp.kam.syst. v objekte areálu tržnice na ulici Rustaveliho v BA-Rači.
Zverejnená 02.03.2015.
2.3.2015MsP/14/00051 MČ BA-Rača
Zmluva č. PZ00195889001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00195889001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Plickova 9
5.3.2015PZ00195889001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. 121451050 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva č. 121451050 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre odberné miesto Plickova 9
6.3.2015  Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o úvere č. 5068805326
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
11.3.20155068805326 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 -24- 25 26 27 28 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.