Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800018 VUB banka
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800020 UniCredit Bank
29.6.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800017 Slovenská sporiteľňa
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800016 Poštová banka
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800019 OTP banka
20.6.2018Zmluva o spolupráci a propagácii
Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán (Bratislava Tourist Board a Hlavné mesto SR Bratislava) na podujatí s názvom „Bratislavské korunovačné dni“, ktoré sa uskutočnia 22.-29.6.2018 v Bratislave. Zmluva nemá finančné plnenie.
Dátum podpísania: 19.6.2018
Dátum zverejnenia: 20.6.2018
Dátum účinnosti: 21.6.2018
19.6.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta.
Číslo zmluvy: MAGBO1800008
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 19.6.2018
Dátum zverejnenia: 19.6.2018
Dodávateľ: Meilleurs hypo, s.r.o.
Dátum účinnosti: 20.6.2018
Dátum platnosti do: 20.6.2022
11.6.2018Zmluva o úprave práv a povinností č. 24 88 0415 18 00
Zmluva o úprave práv a povinností č. 24 88 0415 18 00, ktorej predmetom je úprava užívania a starostlivosti o stavbu vodná veža zabezpečením jej mechanického uzatvorenia a následnej kontroly stavby situovanej na pozemku parc.č. 545 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 06.06.2018
Zverejnená dňa: 11.06.2018
31.5.2018Zmluva o spolupráci pri projekte dočasnej terasy
Stručný popis: zmluva upravuje práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri realizácii a užívaní verejného priestoru „ Dočasná terasa na Komenského námestí“
Číslo zmluvy: MAGTS1800049
Názov: Zmluva o spolupráci pri projekte DOČASNÁ TERASA (PARČÍK) NA KOMENSKÉHO NÁMESTÍ V BRATISLAVE
Predmet zmluvy: Dočasná terasa na Komenského námestí
18.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Titulok: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stručný popis: Partneri projektu sa zaväzujú vytvoriť novú dopravnú službu v meste Bratislava, takzvaného systému automatickej požičovne bicyklov (ďalej aj ako „projekt“ “ alebo „Automatická požičovňa bicyklov“)
23.4.2018Zmluva o spolupráci pri usporiadaní a organizovaní MS v ľadovom hokeji 2019
19.4.2018Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 9.12.2014
Predmetom Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 09.12.2014 v znení neskorších dodatkov je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii stavby Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy.
Číslo zmluvy: MAGBO1800009, MAGBO1800010
Zmluvné strany:
- Twin City Infrastructure s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
- Stanica Nivy s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
3.4.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca hlavného mesta a partnera pri osádzaní a monitorovaní vtáčích búdok vo vlastníctve hlavného mesta na vybraných plochách vo vlastníctve hlavného mesta Bratislava.
Číslo zmluvy: MAGBO1800001
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 03.04.2018
Dátum zverejnenia: 03.04.2018
Dodávateľ: Ochrana dravcov na Slovensku
Ulica, číslo: Trhová 54
Mesto: 841 01 Bratislava
IČO: 31 797 717
Dátum účinnosti: 04.04.2018
Dátum platnosti do: na dobu neurčitú
16.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800003
Zmluva o spolupráci – Projekt Eurovea 2-stavebné objekty
Číslo zmluvy: MAGBO1800003
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 16.03.2018
15.3.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby Č. BP 3/403/2017 BVS č. 246503631700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 14.03.2018 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o úpravu vodovodu v kolektore – Košická ulica DN 150 z tvárnej liatiny v dĺžke 7,00 m
Dátum zverejnenia: 15.03.2018
9.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800002
Stručný popis: Zmluva o spolupráci opravy, úpravy revitalizácie a zhodnotenia majetku slúžiaceho verejnosti, ktorý sa nachádza v okolí Petržalka City
Číslo zmluvy: MAGBO1800002
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800002
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci opravy, úpravy revitalizácie a zhodnotenia majetku slúžiaceho verejnosti, ktorý sa nachádza v okolí Petržalka City
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 01.03.2018
Dátum zverejnenia: 09.03.2018
27.2.2018Zmluva o zabezpečení udržateľnosti centrálneho Integrovaného informačného systému Bratislavy [PDF, 1,9 MB]
Titulok: Zmluva o zabezpečení udržateľnosti centrálneho Integrovaného informačného systému Bratislavy v rámci projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy

Stručný popis: Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s päťročnou udržateľnosťou projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ďalej len „ESBS“) sa budú spolupodieľať na financovaní vytvorenej centrálnej časti Integrovaného informačného systému Bratislavy (ďalej len „IIS BA“) cez projekt, ktorý bol financovaný cez Operačný program Bratislavský kraj.
27.2.2018Zmluva o zabezpečení udržateľnosti centrálneho Integrovaného informačného systému Bratislavy v rámci projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy
2.2.2018Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
Číslo: MAGBO1700032
Titulok: Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
Názov: Zmluva o spolupráci
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
31.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: MAGBO1700019
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 30.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
Dodávateľ: FUXTON, s.r.o.
Ulica, číslo: Dvořákovo nábrežie 10
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 350833 513
DIČ: SK 2020225889
Dátum účinnosti: 01.02.2018
Dátum platnosti do: 31.01.2021
24.1.2018Dodatok k zmluve o výpožičke archívnych dokumentov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou národnou galériou
Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu výstavy do 20. 05. 2018.
Názov výstavy: Architekt Friedrich Weinwurm
Miesto realizácie: Esterházyho palác SNG, Nám. Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Zverejnené dňa: 24.01.2018
15.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto a
Číslo zmluvy: MAGBO1700026
Názov: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.1.2018
Dodávateľ: Vnútroblok o.z.
Ulica, číslo: Zochova 16
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 42269385
Dátum účinnosti: 16.1.2018
Dátum platnosti do: 16.1.2021
22.12.2017Dohoda o postúpení práv a povinností [PDF, 211 kB]
DOHODA O PREVODE A POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
z rozhodnutia o umiestnení stavby č. 654, č. SÚ/CS 4634/2012/1 O/KAR zo stavebného povolenia č. s. 108486/2014 - DP/3
a zo stavebného konania uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
8.12.2017Zmluva o spolupráci
Titulok: Zmluva o spolupráci – BERGAMON – POLYFUNKČNÝ AREÁL – Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Cena: 0,00 Eur
30.11.2017Zmluva o postúpení práv a povinností č. 246509991700
Stručný popis: uzatvorená dňa 29.11.2017, ktorou dochádza k postúpeniu práv a povinností k stavebným objektom SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.