Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
20.2.2019Zmluva o dodaní diela a zmluva o budúcej zmluve č. MAGBO1900002
Číslo zmluvy: MAGBO1900002
Predmet zmluvy: dodanie Časti 1 Diela - štúdie uskutočniteľnosti a záväzok v prípade odsúhlasenia prvej fázy projektu Ministerstvom hospodárstva SR uzavrieť s hl. mestom zmluvu o dodaní Časti 2 diela.
Zmluvná strana: Market Locator SK s.r.o.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Dátum účinnosti: 21.02.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
19.2.2019Zmluva o spolupráci medzi YIT Slovakia a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavy
Číslo: MAGBO1900006
Zmluva o spolupráci medzi YIT Slovakia a.s. a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy , týkajúca sa stavby „ Bergamon – Polyfunkčný areál -Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“ stavebné objekty SO 01/A – Zástavky, SO 01/B – Obratisko, SO 02 - Prípojka NN a SO 03 - Situácia VO
Dátum uzatvorenia: 07.02.2019
Dátum zverejnenia: 19.02.2019
15.2.2019Zmluva o spolupráci pri realizácií časti stavby „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. etapa“
Číslo zmluvy: MAGBO 1900005
Predmet zmluvy: úprava práv a povinnosti Zmluvných strán súvisiacich so zabezpečovaním stavebného povolenia pre realizáciu Stavby D4R7
Dátum uzatvorenia: 12.2.2019
Dátum zverejnenia: 15.2.2019
Zmluvné strany: D4R7 Construction s.r.o.
Ulica, číslo: Odborárska č. 21, Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 50 245 350
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29.1.2019Dodatok č. N20160817001D02 k zmluve o spolupráci
Číslo zmluvy: nefp - 000014
Predmet zmluvy: Zmena článku zmluvy, odsek 1.1. bod 1.1.2.
Zmluvná strana: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 22.1.2019
Dátum zverejnenia: 29.1.2019
Dátum účinnosti: 30.1.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
21.1.2019Dohoda o spoločnom postupe medzi Hlavným mesto SR Bratislava a spoločnosťou Eurovea 2, a.s.
Dohoda o spoločnom postupe medzi Hlavným mesto SR Bratislava a spoločnosťou Eurovea 2, a.s.
Dátum uzavretia: 4.12.2018
Dátum zverejnenia: 21.1.2019
Dátum účinnosti: 22.1.2019
7.12.2018Zmluva o spolupráci pri organizácií Bratislavského majálesu
Číslo zmluvy: MAGBO1800058
Dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácií podujatia
Dátum uzatvorenia: 6.12.2018
Dátum zverejnenia: 7.12.2018
Dátum účinnosti: 8.12.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
7.12.2018Zmluva o spolupráci
Účelom spolupráce je participácia spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. ako partnera na podujatí Vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.11. – 22.12.2018.
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a. s.
Dátum uzavretia: 6.12.2018
Dátum zverejnenia: 7.12.2018
Dátum účinnosti: 8.12.2018
Cena: 1 € s DPH
6.12.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246508321400
Dodatok uzatvorený dňa 06.12.2018 za účelom predĺženia lehôt na splnenie záväzkov zo Zmluvy o spolupráci
Dátum zverejnenia: 06.12.2018
29.11.2018Odovzdávací a preberací protokol k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800013
Predmet zmluvy: Predmetom odovzdania sú sadové úpravy realizované vo verejnej zeleni – v lokalite vnútroblok Šustekova.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018
Dátum účinnosti: 1.12.2018
20.11.2018Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Predmetom zmluvy je dohoda o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov na účely zabezpečenia realizácie zberu drobných stavebných odpadov na zbernom dvore podľa Zmluvy A-01/2017 o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.6.2017 uzatvorenú medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 20.11.2018
16.11.2018Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto
Predmetom tohto Dodatku je nahradenie Článku II. ods. 5 Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto novým, ktorý rieši podmienky zabezpečenia obchádzkových trás liniek mestskej hromadnej dopravy Hlavného mesta SR Bratislava, resp. náhradnej autobusovej dopravy v roku 2018 a 2019 dotknutých realizáciou Stavby, ktoré majú byť predmetom osobitnej dohody medzi Twin City Infrastructure s.r.o. a Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť.
Zmluvná strana: Twin City Infrastructure s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
16.11.2018Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“
Predmetom tohto Dodatku je vypustenie stavebného objektu SO.IS.403.4 Verejná kanalizácia Mlynské nivy a doplnenie SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. tak, ako je to špecifikované v Čl. II tohto Dodatku.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
16.11.2018Zmluva o spolupráci pri organizácií Osláv príchodu nového roku v centre Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGBO1800054
Predmet zmluvy: Dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácií podujatia
Dátum uzatvorenia: 15.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
Dátum účinnosti: 17.11.2018
Dodávateľ: Hlava 98, občianske združenie
Ulica, číslo: Lermontovova 8
Mesto: 811 05 Bratislava
IČO: 31793177
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
6.11.2018Zmluva o spolupráci č. 78/2018
Číslo: MAGBO1800055
Zmluva o spolupráci č. 78/2018 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Mestskou časťou Bratislava – Staré mesto o bezodplatnom ponechaní technických zariadení v a na nehnuteľnosti v správe Starého mesta (pre potreby projektu verejnej WiFi siete k uzatvorenej zmluve o poskytovaní verejných služieb medzi O2 Business Services, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou
Dátum uzatvorenia: 06.11.2018
Dátum zverejnenia: 06.11.2018
Dátum účinnosti: 07.11.2018
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava – Staré mesto
Ulica, číslo: Vajanského nábrežie 3
Mesto: 814 21 Bratislava 1
IČO: 00603147
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.10.2018Zmluva o spolupráci zo dňa 22.10.2018 “ Film park Jarovce“
Realizácia stavby: „ Film park Jarovce“.
Uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby “ Film park Jarovce“
Dátum uzatvorenia: 22.10.2018
Dátum zverejnenia: 29.10.2018
Dátum účinnosti: 30.10.2018
Poskytovateľ: SOLID ENTERPRISE GROUP s.r.o.
Sídlo: Dunajská 58, 811 08 Bratislava
IČO: 50 095 137
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
23.10.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves.
Dodatok uzatvorený dňa 09.10.2018 za účelom úpravy podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves uzatvorenej dňa 21.05.2010
Dátum zverejnenia: 23.10.2018
11.10.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAG DG 1800663
Dotácia z rozpočtu hlavného mesta na podporu prípravy a realizácie projektu „tvorivá dielňa FabLab Bratislava“
Číslo zmluvy: MAG DG 1800663
Zmluvná strana: Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 11.10.2018
Dátum zverejnenia: 11.10.2018
Dátum účinnosti: 12.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.10.2018Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci zo dňa 27.09.2018
Realizácia stavby: „ Rozšírenie Landererovej ulice“ v katastrálnom území Bratislava - Staré mesto
Predmet zmluvy: uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby “Rozšírenie Landererovej ulice“
Dátum uzatvorenia: 27.9.2018
Dátum zverejnenia: 9.10.2018
Poskytovateľ: SKY PARK RESIDENCES s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO: 51467674
Dátum platnosti: 10.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
27.9.2018Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 11. 7. 1990
Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 11. 7. 1990 uzavretej pôvodne medzi mestom Bratislava, zastúpeným Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (teraz Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) a GUVE, spoločnosť pre mestské dopravné zariadenia s.r.o. v znení jej Dodatkov č. 1 až 4.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 7. 1990 Zmluvu v znení Dodatkov 1 až 4, ktorou sa spoločnosť J. C. DECAUX SLOVAKIA zaviazala bezplatne dodať, inštalovať a udržiavať zariadenia mestského mobiliára pre Hlavné mesto SR Bratislavu. Vzhľadom na potrebu dodania ďalších zariadení mestského mobiliáru pre Hlavné mesto SR Bratislavu sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 5.
25.9.2018Zmluva o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“
Predmetom Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby "Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka" v katastrálnych územiach Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač, je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom zabezpečenia naplnenia spoločného záujmu zmluvných strán špecifikovaného v bode 1.7. zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO1800042
Zmluvné strany: Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2018
Dátum zverejnenia: 25.9.2018
18.9.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností č. 246509991700
Dodatok uzatvorený dňa 18.09.2018 za účelom prechodu práv a povinností z dôvodu zmeny v osobe stavebníka pri stavebných objektoch SO.IS.105.1 Šagátová-vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I, SO IS.403 Verejná kanalizácia Mlynské nivy vetva 4
Dátum zverejnenia: 18.09.2018
7.9.2018Zmluva o nepravidelnej doprave
Číslo zmluvy: MAGBO1800039
Zabezpečenie nepravidelnej dopravy na podujatie Deň kroja 2018
Dátum uzatvorenia: 5.9.2018
Dátum zverejnenia: 7.9.2018
Dátum účinnosti: 8.9.2018
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Ulica, číslo: Olejkárska 1
Mesto: 814 52 Bratislava
IČO: 00 492 736
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
31.8.2018Zmluva o spolupráci pri udržiavacích prácach na komunikácií „Dúbravská cesta“ v katastrálnom území Karlova Ves
Číslo: MAGBO1800037
Zmluva o spolupráci pri udržiavacích prácach na komunikácií Dúbravská cesta v katastrálnom území Karlova Ves - udržiavacie práce a oprava komunikácie Dúbravská cesta v zmysle ust. § 16 zákona č. 135/1961 Zb. - cestný zákon. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie Udržiavacích prác a bezodplatného odovzdania opravenej časti miestnej komunikácie do vlastníctva Hlavného mesta po jej dokončení.
Cena: 0,00 Eur
Dodávateľ: Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
IČO: 47 928 905
Dátum uzatvorenia: 22.08.2018
Dátum zverejnenia: 31.08.2018
Dátum platnosti do: 31.12.2018
6.8.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri správe, revitalizácii a odovzdaní do správy verejnej zelene – vnútroblok na Šustekovej ulici.
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 2.8.2018
Dátum zverejnenia: 6.8.2018
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ulica, číslo: Kutlíkova 17
Mesto: 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
Dátum účinnosti: 7.8.2018
Dátum platnosti do: 16.4.2019
6.7.2018Dohoda o prevode a postúpení práv a povinností pre stavbu „Bergamon - Dopravné stavby, Úprava križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava“ - YIT Slovakia a.s., Ateliér 3M, s.r.o.
Číslo: MAGBO1800027
Predmetom tejto Dohody je bezodplatné postúpenie práv a povinností, ktoré Postupcovi vznikli alebo mu vyplývajú zo zmlúv o dielo v rozsahu týkajúcom sa PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, z Postupcu na Postupníka, vrátane licencie na použitie PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, v rozsahu udelenom Postupcovi v Zmluve o dielo a v Zmluve o vytvorení diela a o udelení licencie (ďalej spolu len "Postupované práva a povinnosti"), s čím Zhotoviteľ prejavil výslovný súhlas v článku 4. tejto Dohody. Predmetom tejto Dohody je taktiež udelenie sublicencie na použitie PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, v rozsahu licencie zakotvenom v Zmluve o dielo a v Zmluve o vytvorení diela a o udelení licencie, zo strany Postupníka Postupcovi, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.