Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.10.2014DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave uzatvorený medzi hlavným mestom a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o. za účelom predĺženia platnosti zmluvy do 31.12.2018, MAGTS 1400162.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
18.5.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe "Úprava cesty II/505, Okružná OK1"
Uzatvorená dňa 18.05.2015, ktorým budú vypustené stavebné objekty, nakoľko počas stavebnej činnosti nevznikla potreba na ich vybudovanie, a preto neboli a nebudú realizované.
Zverejnené dňa: 18.05.2015
26.9.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505
Stručný popis: Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza
Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza“ v katastrálnom území Lamač
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
28.9.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe stavby "Predĺženie verejného vodovodu Dúbravka" v katastrálnom území Dúbravka a Devínska Nová Ves [PDF, 528 kB]
Predmetom dodatku je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých cieľom je realizácia stavby "Predĺženie verejného vodovodu Dúbravka". Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.09.2012
13.6.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe stavby "Obchodné centrum Kaufland Bratislava - Mlynská dolina"
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe stavby "Obchodné centrum Kaufland Bratislava - Mlynská dolina" - objekt SO 203 Rozšírenie komunikácie Mlynská dolina v križovatkovom priestore Mlynská dolina - Valašská ul. a objekt SO 205 Úprava komunikácie Valašská s napojením na ul. Mlynská dolina uzatvorený dňa 12.06.2014.
Zverejnené: 13.06.2014
6.8.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe stavby „Stavebné úpravy križovatky J. Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves
Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom realizácie stavby „Stavebné úpravy križovatky J.Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“a bezodplatného odovzdania objektov.
Zmluva zverejnená dňa : 06.08.2013
16.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci so See & Go, s.r.o.
Číslo zmluvy: MAGTS2000211
Predmet zmluvy: Vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go pri zabezpečovaní výroby a vysielania spotov o aktuálnom dianí v hlavnom meste.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Dodávateľ: See & Go, s. r. o.
Ulica, číslo: Strážna 9/C
Mesto: 831 01 Bratislava
IČO: 459 370 44
Dátum účinnosti: 17.12.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie komunikácie a marketingu
12.4.2021Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o., č. MAGTS1900063
Číslo dodatku: MAGTS2000272
Účelom dodatku je spolupráca pri organizácií súťaže a následnej výstave SLOVAK PRESS PHOTO. Hlavné mesto v záujme zintenzívnenia spolupráce a zatraktívnenia súťaže, ako aj oslovenia čo najväčšieho množstva kvalitných uchádzačov sa rozhodlo vložiť do súťaže viac finančných prostriedkov. Cena 1x ročne 5 000,- EUR.
Cena: 10 000,- EUR.
Zmluvná strana: SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o., Björnsonova 16, 811 05 Bratislava, IČO: 36 844 748
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Dátum platnosti: 12.04.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
21.8.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. 246503621700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 21.08.2017, ktorým dochádza k rozšíreniu predmetu zmluvy o vetvu 3, DN 800 a nehnuteľností, na ktorých sa bude vodná stavba nachádzať.
Dátum zverejnenia: 21.08.2017
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. 246503621700/0099
15.3.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby Č. BP 3/403/2017 BVS č. 246503631700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 14.03.2018 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o úpravu vodovodu v kolektore – Košická ulica DN 150 z tvárnej liatiny v dĺžke 7,00 m
Dátum zverejnenia: 15.03.2018
26.11.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o združení
Predmetom dodatku je poskytnutie finančných príspevkov účastníkov združenia a úprava ich vzťahov v záujme dobudovania zberného dvora na pozemku parc. č. 1463/1, k. ú. Rača, na ulici Pri Šajbách
Zverejnené dňa: 26.11.2013
21.9.2015Dodatok č. 1 k zmluve o združení č. OSP 1400337/2014
financovanie vyvolanej investície výstavba stavby "Cyklotrasa Vajnory - dočasná autobusová zástavka".
Zverejnené dňa: 21.9.2015
2.11.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci MAGSP2000031
Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 - predĺženie termínu realizácie rekonštrukcie Klubu dôchodcov, ktorý sa nachádza v Mestskej časti Bratislava-Devínska
Číslo zmluvy: MAGSP2100061
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
27.7.2020Dodatok č. 1 Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy, s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Karlova Ves, o financovaní investičných projektov v týchto mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum uzatvorenia: 6.7.2020
Dátum zverejnenia: 27.7.2020
29.9.2020Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci zo dňa 02.08.2011 [PDF, 406 kB]
Dodatok č. 2 o spolupráci medzi Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave a Hlavným mestom SR Bratislavou pri ochrane verejného poriadku
31.8.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o delegovaní činností
v dodatku sú zapracované zmeny oproti pôvodne uzavretej zmluve, ktoré spočívajú v zmene názvu ministerstva, zmene indikatívnej výšky na zabezpečenie úloh SO, v zmene v doplnení článkov 1 zmluvy a doplnení článku 2 zmluvy
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie SO pre IROP
8.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Hlavné mesto Bratislava a OLO a.s. sa dohodli na rozšírení predmetu poskytovaných služieb pre OLO a.s. do metropolitnej optickej siete Bratislava
Číslo dodatku zmluvy: MAG0000009

Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
17.12.2020Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800003
úprava práv a povinností Zmluvných strán v rámci ich spolupráce pri príprave a realizácii niektorých stavebných objektov tvoriacich súčasť stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ a to konkrétne stavby č. 07 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“ a stavby č. 11 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova – SND“
Dátum uzatvorenia: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Eurovea 2, s.r.o., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279
29.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta, predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom ukončení spolupráce na Projekte BMK a to za podmienok určených v tomto Dodatku.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100074
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
29.6.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800017 Slovenská sporiteľňa
16.9.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ošetruje spolufinancovanie zľavy na cestovnom pre držiteľov električeniek, ktorí si zakúpia od spoločnosti Slovnaft Mobility Services, s.r.o., ročný program pre službu Slovnaft BAjk
Dátum uzatvorenia: 13.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Referát cyklodopravy
30.6.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe "Úpravy cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač - časť 2, OK 3"
uzatvorený dňa 29.06.2015, ktorým sa menia stavebné objekty, ktoré nebudú odovzdané do vlastníctva Hlavného mesta ale príslušným správcom
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
26.9.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505
Stručný popis: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
23.10.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves.
Dodatok uzatvorený dňa 09.10.2018 za účelom úpravy podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves uzatvorenej dňa 21.05.2010
Dátum zverejnenia: 23.10.2018
11.11.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy
Dodatok č. 2 sa týka Zmluvy o spolupráci pri príprave vedeckej monografie Dejiny Bratislavy. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení v rozsahu obsiahnutom v tomto dodatku.
Zverejnené dňa: 11.11.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.