Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
29.1.2013Zmluva o spolupráci pri výstavbe inžinierskej stavby pozemnej komunikácie,objektu SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení stavebného povolenia,realizácie,kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdávania do vlastníctva Hlavného mesta. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
13.7.2012Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby "FORUM BUSINESS CENTER" objekt - Prestavba križovatky Bajkalská - Prievozská v katastrálnom území Nivy [PDF, 155 kB]
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých cieľom je realizácia stavby "Prestavba križovatky Bajkalská - Prievozská" a s ňou súvisiaca rekonštrukcia jej cestnej svetelnej signalizácie. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa : 13.07.2012
6.2.2014Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská- Dúbravská
Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská- Dúbravská v k.ú. Staré Mesto a v k. ú. Karlova Ves uzatvorená dňa 06.02.2014 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pre zabezpečenie prípravy a realizácie predmetnej stavby a bezodplatného odovzdania stavebných objektov.Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 6.2.2014
11.12.2014Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy"
uzatvorená dňa 09.12.2014, ktorou je dohodnutá vzájomná spolupráca pri príprave a realizácii stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy"
Dátum zverejnenia: 11.12.2014
3.12.2013Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Mlynská dolina“
Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Mlynská dolina“ − objekt SO 203 Rozšírenie komunikácie Mlynská dolina v križovatkovom priestore Mlynská dolina – Valašská ul. a objekt SO 205 Úprava komunikácie Valašská v napojení na ul. Mlynská dolina. Predmetom Zmluvy je riešenie dopravnej obsluhy pre nové obchodné centrum Kaufland v lokalite Mlynská dolina, prebudovaním neriadenej úrovňovej stykovej križovatky Mlynská dolina - Valašská ulica na svetelne riadenú úrovňovú priesečnú križovatku s novým ramenom od Kaufland - Mlynská dolina. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 03.12.2013
8.10.2012Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby „Stavebné úpravy križovatky J. Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves [PDF, 257 kB]
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom realizácie stavby „Stavebné úpravy križovatky J. Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“ a bezodplatného odovzdania objektov predmetnej stavby hlavnému mestu a jednotlivým správcom inžinierskych sietí. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 08.10.2012
25.4.2013Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby obchodné centrum Kaufland Ba - Dúbravka, objekt - Križovatka Harmincová - Polianky, Úprava ul. Polianky
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti účastníkov, ktorých cieľom je realizácia objektov SO 204, SO 205, SO 206,SO 403 a SO 605 stavby Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
30.12.2015Zmluva o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v Bratislave č. 246507921500
uzatvorená dňa 29.12.2015, predmetom ktorej je úprava práv a povinnosti pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v zóne s dopravným obmedzením v zmysle organizácie dopravy a dopravného značenia schváleného dňa 05.08.2008 a jeho neskoršími úpravami odsúhlasenými cestným správnym orgánom
Dátum zverejnenia: 30.12.2015
28.8.2014Zmluva o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciach v Bratislave č.246505191400
Uzatvorená dňa 28.08.2014 pre účely zabezpečenia prevádzkovania spoplatneného parkovania pre motorové vozidlá v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi pre Hlavné mesto SR Bratislavu na Šintavskej ulici, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1812.
Zverejnené dňa: 28.08.2014
6.10.2014Zmluva o spolupráci pri zabezpečení mentoringového programu i.e.Smart
Predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zabezpečenie organizačných, propagačných a odborných služieb pre uskutočnenie mentoringového programu i.e.Smart
Zverejnené: 6.10.2014
20.6.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov
Číslo zmluvy: MAGTS1900062
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov na podujatie
Predmet zmluvy: OLO, a. s. zabezpečí veľkokapacitné kontajnery v súvislosti s výbuchom plynu na Gorkého ulici v Bratislave
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Ulica, číslo: Ivanská cesta 22
Mesto: 821 04 Bratislava
IČO: 00681300
Dátum uzatvorenia: 13.6.2019
Dátum zverejnenia: 20.6.2019
Dátum účinnosti: 21.6.2019
20.6.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov
Číslo zmluvy: MAGTS1900050
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov na podujatie NAŠE MESTO 2019
Predmet zmluvy: OLO, a. s. zabezpečí veľkokapacitné kontajnery na podujatie NAŠE MESTO 2019
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Ulica, číslo: Ivanská cesta 22
Mesto: 821 04 Bratislava
IČO: 00681300
Dátum uzatvorenia: 13.6.2019
Dátum zverejnenia: 20.6.2019
Dátum účinnosti: 21.6.2019
12.8.2014Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzky záchytného parkoviska v areáli INCHEBA v mestskej časti Bratislava - Petržalka
účelom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení parkovania motorových vozidiel na záchytnom parkovisku v areáli INCHEBA. Účinnosť zmluvy : 15.08.2014
Zmluva zverejnená dňa : 12.08.2014
20.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov v súvislosti s úpravou dvora na Obchodnej ulici č. 29
Dátum uzatvorenia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Dátum účinnosti: 21.08.2019
Dátum ukončenia: 02.09.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
7.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zberných nádob a odvozu v súvislosti s úpravou Komenského námestia
OLO, a. s. zabezpečí zberné nádoby a odvoz v súvislosti s úpravou Komenského námestia
18.8.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia: 4.8.2021
Dátum zverejnenia: 18.8.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum účinnosti: 19.8.2021
Oddelenie parkovania
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Lamač
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
9.3.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby - Vajnory
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby -MČ Vajnory
Číslo zmluvy: MAGTS2200112
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie parkovania
22.2.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Čunovo
Číslo zmluvy: MAGTS2200098
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie parkovania
25.4.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Dúbravka
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby s mestskou časťou Dúbravka
Číslo zmluvy: MAGTS2200167
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o., Primaciálne námestie 1, Bratislava IČO: 3538880
Cena: Podľa cenníka
Dátum uzatvorenia: 25.04.2022
Oddelenie parkovania
31.1.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Jarovce
Zmluva o spoluprácipri zabezpečovaní odťahovej služby Jarovce č. MAGTS2200007
Zmluvná strana: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
31.1.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Karlova Ves
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Karlova Ves č.MAGTS2200006
Zmluvná strana: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.