Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
22.6.2020Zmluva č. OSV/050/2020
Zmluva č. OSV/050/2020 o spolupráci na zabezpečenie prevádzky preventívneho karanténneho priestoru pre ľudí bez domova uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Dátum uzatvorenia zmluvy: 30. 03. 2020
Dátum účinnosti: 30. 03. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: 31.08.2020
Dátum zverejnenia: 22. 06. 2020
16.7.2020Zmluva č. OSV/057/2020
Darovacia zmluva ev. pod č. OSV/057/2020 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a IKEA Bratislava, s. r. o.. na výrobky IKEA na účely zariadenia dočasného karanténneho mestečka pre ľudí bez domova.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10. 06. 2020
Dátum zverejnenia: 16. 07. 2020
Dátum účinnosti: 17. 07. 2020
23.9.2021Zmluva o bezplatnom prevode práva k projektovej dokumentácii a prechode práv a povinností z územného rozhodnutia a k PD
Zmluva sa týka stavebných objektov v súvislosti s Okružnou križovatkou Eisnerova - bývalá cesta II/505 časti PD stavby "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice", TIOP č.1 Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: 24 68 0574 21 00
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Sekcia dopravy, oddelenie dopravného inžinierstva
4.1.2017Zmluva o budúcej zmluve
Predmetom zmluvy je uzatvorenie budúcej zmluvy o odbere výsledkov výskumu týkajúcich sa digitálneho spracovania dokumentov z histórie Bratislavy.
Zverejnené dňa: 4.1.2017
5.2.2013ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
Rozvoj inkluzivity podnikania na Slovensku: pragmatický prístup
Zverejnené dňa: 5.2.2013
18.6.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU VÝSKUMU V PRAXI
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU VÝSKUMU V PRAXI s názvom "Bratislava a Ľvov smart cities - rozumné mestá v oblastiach životného prostredia a športu
Dátum uzatvorenia: 18.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
21.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci s UK v Bratislave [PDF, 40 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán, že v prípade pridelenia prostriedkov zo štátnej podpory uzatvoria Zmluvu o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja.
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2011
9.10.2018Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci zo dňa 27.09.2018
Realizácia stavby: „ Rozšírenie Landererovej ulice“ v katastrálnom území Bratislava - Staré mesto
Predmet zmluvy: uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby “Rozšírenie Landererovej ulice“
Dátum uzatvorenia: 27.9.2018
Dátum zverejnenia: 9.10.2018
Poskytovateľ: SKY PARK RESIDENCES s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO: 51467674
Dátum platnosti: 10.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
20.2.2019Zmluva o dodaní diela a zmluva o budúcej zmluve č. MAGBO1900002
Číslo zmluvy: MAGBO1900002
Predmet zmluvy: dodanie Časti 1 Diela - štúdie uskutočniteľnosti a záväzok v prípade odsúhlasenia prvej fázy projektu Ministerstvom hospodárstva SR uzavrieť s hl. mestom zmluvu o dodaní Časti 2 diela.
Zmluvná strana: Market Locator SK s.r.o.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Dátum účinnosti: 21.02.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
10.6.2011Zmluva o marketingovej podpore [PDF, 1,4 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok Medzinárodnej veterán rallye 500 km Slovenských, o. z., poskytnúť hlavnému mestu marketingovú podporu spočívajúcu v mediálnej propagácii hlavného mesta na plagátoch a bulletine podujatia. Zmluva bola podpísaná dňa 06. 06. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.6.2011
4.5.2011Zmluva o marketingovej, informačnej spolupráci na premiére filmu Nickyho rodina [PDF, 196 kB]
Predmetom tejto zmluvy je marketingová, informačná spolupráca medzi zmluvnými stranami na premiére dokumentárneho filmu Nickyho rodina v rozsahu a za podmienok ďalej stanovených. Premiéra sa uskutoční 15. 6. 2011 v historickej budove SND v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 29. 4. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4. 5. 2011
16.5.2022Zmluva o naložení so stavebným odpadom a odpadom z demolácii
Zmluva o naložení so stavebným odpadom a odpadom z demolácii
Číslo zmluvy: MAG135009/2022
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52, Bratislava, IČO: 00492736
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 18.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
7.9.2018Zmluva o nepravidelnej doprave
Číslo zmluvy: MAGBO1800039
Zabezpečenie nepravidelnej dopravy na podujatie Deň kroja 2018
Dátum uzatvorenia: 5.9.2018
Dátum zverejnenia: 7.9.2018
Dátum účinnosti: 8.9.2018
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Ulica, číslo: Olejkárska 1
Mesto: 814 52 Bratislava
IČO: 00 492 736
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
11.10.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAG DG 1800663
Dotácia z rozpočtu hlavného mesta na podporu prípravy a realizácie projektu „tvorivá dielňa FabLab Bratislava“
Číslo zmluvy: MAG DG 1800663
Zmluvná strana: Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 11.10.2018
Dátum zverejnenia: 11.10.2018
Dátum účinnosti: 12.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.11.2020Zmluva o poskytnutí dôverných informácií
Typ: bezodplatná
Predmet: Úprava práv a povinností zmluvných strán a pravidiel pre poskytovanie, používanie a ochranu Poskytovateľom poskytnutých alebo poskytovaných informácií majúcich dôverný charakter ako aj úprava zodpovednosti zmluvných strán za porušenie tejto Zmluvy.
Cena: 0,- Eur
Dátum zverejnenia: 9.11.2020
Dodávateľ/Poskytovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Odberateľ/Príjemca: CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Sídlo: Twin City – blok C, Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava
Dátum účinnosti: 10.11.2020
Dátum platnosti do: 31.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14.7.2021Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
Číslo zmluvy: MAGB02100070
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie dátových a priestorových analýz
25.4.2013Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov v sume 70000,- Eur ako daru, ktoré prevodca odovzdá nadobúdateľovi za podmienok určených v tejto zmluve. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
30.4.2020Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Zabezpečenie potrebných vyjadrení a povolení pre realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rámci projektu „ Vodovodná a kanalizačná prípojka Tyršovo nábrežie.

Dátum uzatvorenia: 30.04.2020
Dátum zverejnenia: 30.04.2020

Dodávateľ: Zelený svet s.r.o.
Ulica, číslo: Šustekova 2
Mesto: Bratislava 851 04

Dátum účinnosti: 01.05.2020
Dátum platnosti do: 30.06.2020
27.11.2013Zmluva o poskytnutí služieb
Dodávateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zabezpečiť prostredníctvom osoby odborne spôsobilej podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, poskytnutie dohodnutých služieb a vykonať pre Objednávateľa služby spočívajúce v zabezpečení odborného poradenstva, prípravy podkladov a stanovísk a analýzy pojmov v etape prípravných prác a činností a prvotných postupov súvisiacich s plnením povinnosti Objednávateľa podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskoršieho predpisu. Uzatvorené dňa: 22.11.2013
Zverejenené dňa: 27.11.2013
11.10.2021ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“.
Číslo zmluvy: MAGTS2100210
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Sekcia výstavby
23.12.2019Zmluva o Poskytnutí služieb – Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála
MAGTS1900115
Dátum uzatvorenia: 23.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
10.10.2013Zmluva o poskytnutí sublicencie
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne nadobúdateľovi sublicenciu na použitie loga mesta Bratislavy.
Zverejnené dňa: 10.10.2013
30.11.2017Zmluva o postúpení práv a povinností č. 246509991700
Stručný popis: uzatvorená dňa 29.11.2017, ktorou dochádza k postúpeniu práv a povinností k stavebným objektom SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..
20.7.2016Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci č. MAGTS 1500196 zo dňa 1.12.2015
Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci z Pôvodného poskytovateľa na Nového poskytovateľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých v tejto Zmluve.
Zverejnená dňa 20.7.2016
8.7.2019Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o úprave práv a povinností č. 248804151800
Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o úprave práv a povinností č. 248804151800, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán vykonať vo vzájomnej súčinnosti všetky kroky k tomu, aby stavba a areál Vodnej veže bola chránená pred nepriaznivými vplyvmi plánovanej výstavby a aby sa minimalizovalo riziko vzniku škôd na majetku kultúrnej pamiatky.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2019
Zverejnená dňa: 08. 07. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.