Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.12.2014Podpora konceptu zásobovania mesta prostredníctvom nákladných bicyklov
Cieľom tohto memoranda je postupné odbremeňovanie zásobovania centra od motorových vozidiel. Nová služba nákladných bicyklov zabezpečuje zásobovanie prispievajúce k ochrane životného prostredia, znižuje emisie, hluk a prach a prispieva k celkovému odľahčovaniu záťaže pešej zóny. V záujme zmluvných strán bolo uzatvorené memorandum o spolupráci, ktoré je otvorené všetkým subjektom, ktoré majú záujem na jeho napĺňaní. Dátum uzatvorenia: 9.12.2014
Dátum zverejnenia: 11.12.2014
9.12.2014PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
Pristúpenie Múzea mesta Bratislavy k rámcovej zmluve o spolupráci so Slovak Telekom, a.s., - mobilné čísla
Dátum zverejnenia: 10.12.2014
19.11.2013Rámcová zmluva o marketingovej podpore podujatí
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 11. 11. 2011
Poskytovateľ: STAR Production, s.r.o., Sídlo: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, zastúpený: Ing. Mária Reháková, konateľka
Zverejnená dňa: 19.11.2013
14.9.2011Rámcová zmluva o mediálnej spolupráci [PDF, 529 kB]
Predmetom Rámcovej zmluvy o mediálnej spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou C.E.N. s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislava je poskytnutie reklamných priestorov na odvisielanie reklamných spotov a odvisielanie reklamných spotov v termíne najneskôr do 31.12.2011.
Zverejnená dňa 14.9.2011.
21.4.2011Rámcová zmluva o spolupráci [PDF, 925 kB]
Na základe zmluvy sa hlavné mesto zaväzuje Slovenskému zväzu ľadového hokeja poskytnúť objekt zimného štadióna na dobu 10 rokov pre účely ľadového hokeja.
Zverejnené dňa: 21.4.2011
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie Strabag
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117887/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
20.6.2022Ručiteľské vyhlásenie Strabag – prechod práv a povinností
Číslo dodatku zmluvy: MAG 387096/2022
Dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Dátum uzatvorenia: 15.06.2022
Cena: 1 219 075.- Eur
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie YIT – Račianska
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117326/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie YIT – Viedenská
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117880/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
28.8.2019Smlouva o provedení odborného referátu dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo zmluvy: MAGBO1900038
Predmetom tejto Zmluvy odborná konferencia Zelená města – města budoucnosti „Rekreační zázemí měst“
29.11.2021Spoločenská zmluva spoločnosti MKK Grössling s. r. o.
Spoločenská zmluva, ktorou sa zakladá obchodná spoločnosť MKK Grössling s. r. o.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 29.11.2021
Dátum účinnosti: 30.11.2021
Útvar správy mestských podnikov
7.10.2021Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy
Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátske rameno,
starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátskeho ramena
Bezodplatná zmluva
Dodávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047
Číslo zmluvy: MAGBO2100084
Dátum uzatvorenia: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Dátum platnosti: 06.10.2025
Oddelenie tvorby mestskej zelene
31.5.2017Titulok: Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom Trolejbusová trať konečná Gaštanová
číslo zmluvy: MAGBO1700009
Dátum uzatvorenia: 30.05.2017
Nadobudnutie účinnosti: 01.06.201
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Zhotoviteľ (názov, adresa, IČO): Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Názov oddelenia: OVD - Oddelenie verejnej dopravy
3.12.2021Zapojenie sa do programu "Adopcia zelene" - Devínska Nová Ves
Predmetom tejto Zmluvy je zapojenie sa do programu “Adopcia zelene” na parc. č. 2565/71, registra o výmere 605 m2 a časť pozemku 2565/87 o výmere cca 540 m2 pozemky sú registra C-KN v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGBO2100063
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
1.2.2013zml. o spolupráci č. MsP/12/00018
Predmetom zmluvy je prepojenie optickej siete vedenej z Centr. operátor. pracoviska do sídla KR PZ v BA a do sídla Centr. dispeč. MsP BA na Gundulič. ul 10
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
6.3.2015Zmluva č. 0090900615 o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie Digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa 06.03.2015
28.1.2014ZMLUVA č. 1/2014/IT o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie Digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa : 28.01.2014
29.9.2021Zmluva č. 242/2021 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu WiFi4EU
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca mestskej časti a hlavného mesta na realizácii projektu WiFi4EU na podporu bezplatného internetového pripojenia pre občanov vo verejných priestoroch pomocou technológie Wi-Fi
Číslo zmluvy: MAGBO2100089
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Sekcia informatiky, dát a inovácií
23.1.2013Zmluva č. 246500111300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v Zóne s dopravným obmedzením v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500151300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácie - Americké námestie v katastrálnom území Staré Mesto.Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500161300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií - Radlinského ulica - Floriánske námestie v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
7.8.2015Zmluva č. 246503981500 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave
uzatvorená dňa 07.08.2015 pre účely zabezpečenia parkovania na časti miestnej komunikácie II. triedy na pozemku reg. "C" KN, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1 na Námestí Franza Liszta v Bratislave
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
25.6.2020Zmluva č. MAGBO2000035 o spolupráci
Bezodplatná zmluva o spolupráci pri dokumentovaní a sprístupňovaní informácií o dejinách mesta Bratislavy.
29.6.2022Zmluva č. MAGBO2200030
zmluva ohľadom investičného zámeru stavby polyfunkčného súboru PETRŽALKA CITY
Číslo zmluvy: MAGBO2200030
Dodávateľ: PETRŽALKA CITY, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: -
Kancelária primátora
22.6.2020Zmluva č. OSV/049/2020
Darovacia zmluva ev. pod č. OSV/049/2020 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a IKEA Bratislava, s. r. o.. na výrobky IKEA na účely zriadenia dočasného zariadenia pre seniorov.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20. 04. 2020
Dátum účinnosti: 23. 06. 2020
Dátum zverejnenia: 22. 06. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.