Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 -20- 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.12.2012Zmluva o spolupráci na automatické sčítanie dopravy spoločnosťou Geometika,. s.r.o [PDF, 64 kB]
Umožnenie inštalácie sčítačou dopravy zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy na stožiare verejného osvetlenia.
Zverejnené dňa: 1.12.2012
29.11.2012Zmluva o spolupráci s Akadémiou médií [PDF, 85 kB]
Predmetom tejto zmluvy je informačno-marketingová spolupráca medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Akadémiou médií, odbornou vysokou školou mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 08. 11. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.11.2012
9.11.2012Dodatok č. 246505941201 k Zmluve o spolupráci č. 246505941200 pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave [PDF, 29 kB]
Predmetom dodatku je úprava výšky náhrady za prevádzkovanie parkoviska na časti miestnej komunikácii II. triedy na pozemku parc. č. 23096/1 v katastrálnom území Staré Mesto na Nám. Franza Liszta v Bratislave. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 09.11.2012
31.10.2012Dodatok č. 5 [PDF, 37 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a METROm Bratislava a.s. o zmene ustanovenia článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 (zmena termínu k 31.12.2013)
31.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 106 kB]
Predmetom zmluvy sú činnosti, ktoré sa externý expert zaväzuje vykonávať pre hlavné mesto na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu dohodnutých podmienok v tejto zmluve pre projekt „Bratislava-územný manažment – Koordinácia územného rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy a susedných rakúskych obcí“ v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy.
Zverejnené dňa: 31.10.2012
16.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 40 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností a vzájomná spolupráca Hlavného mesta SR Bratislavy a Ekotopfilm, s. r. o., za účelom organizácie aktuálneho podujatia 39. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2012 a 5. ročníka Národnej enviro súťaže Slovenska NESS 2012. Zmluva bola podpísaná 10. 10. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2012
16.10.2012Zmluva o spolupráci č. 246505941200 pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave [PDF, 165 kB]
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prevádzkovania parkoviska na časti miestnej komunikácii II. triedy na pozemku parc. č. 23096/1 v katastrálnom území Staré Mesto na Nám. Franza Liszta v Bratislave.
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 16.10.2012
15.10.2012Zmluva o spolupráci - SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o. [PDF, 36 kB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o., a Hlavného mesta SR Bratislavy pri organizácii súťaže a následnej výstave víťazných fotografií. Zmluva bola podpísaná 08. 10. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2012
12.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 37 kB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na realizácii projektu Mapový portál pre hlavné mesto SR Bratislavu. Zmluva bola podpísaná 01. 10. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2012
8.10.2012Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby „Stavebné úpravy križovatky J. Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves [PDF, 257 kB]
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom realizácie stavby „Stavebné úpravy križovatky J. Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“ a bezodplatného odovzdania objektov predmetnej stavby hlavnému mestu a jednotlivým správcom inžinierskych sietí. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 08.10.2012
5.10.2012Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1 - 1. fáza" v katastrálnom území Lamač [PDF, 737 kB]
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán za účelom zabezpečenia povolenia, realizácie, kolaudácie stavby "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1 - 1. fáza" a jej odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 05.10.2012
5.10.2012Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zakonníka v znení neskorších predpisov [PDF, 153 kB]
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti účastníkov zmluvy, z dôvodu poskytnutej dotácie Úradom vlády SR určenej na financovanie projektu "Zlepšenie podmienok resocializácie abstinujúcich zavislých".
Dátum zverejnenia: 5.10.2012
28.9.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe stavby "Predĺženie verejného vodovodu Dúbravka" v katastrálnom území Dúbravka a Devínska Nová Ves [PDF, 528 kB]
Predmetom dodatku je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých cieľom je realizácia stavby "Predĺženie verejného vodovodu Dúbravka". Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.09.2012
28.9.2012Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri obnove – revitalizácii podchodu na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 25. 09. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28. 9. 2012
27.9.2012Zmluva o spolupráci pri prevádzke útulku pre zvieratá a poskytnutí finančného príspevku [PDF, 44 kB]
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri podieľaní sa na prevádzke karanténnej stanice a útulku Slobody zvierat na Poliankach formou poskytovania finančného príspevku.
Zverejnené dňa: 27.09.2012
23.8.2012Zmluva o spolupráci pri výstavbe inžinierskej stavby pozemnej komunikácie, objektu E 803 Rozšírenie komunikácie Trnavská ul. - neriadené otáčanie pred Miletičovou ul. [PDF, 73 kB]
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán za účelom realizácie stavebných objektov *E 803* *Rozšírenie komunikácie Trnavská ul. – neriadené otáčanie pred Miletičovou ul. a s ňou súvisiace objekty E 616 Ochrana kábelových vedení VN , NN aE 816 Preložka káblov CDS - komunikačných, koordinačných a kamerového dohľadu *a ich odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 23.08.2012
19.7.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte BMK [PDF, 179 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta. Predmetom zmluvy sú konkrétne povinnosti a záväzky obidvoch strán pri vydávaní Bratislavskej mestskej karty a zabezpečení jej vernostnej a zľavovej funkcionality.
Dátum zverejnenia: 19.7.2012
17.7.2012Zmluva o spolupráci s DASH MEDIA, s. r. o. [PDF, 146 kB]
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri revitalizácii nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, formou ich umeleckej úpravy. Zmluva bola podpísaná 06. 07. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 17. 7. 2012
13.7.2012Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby "FORUM BUSINESS CENTER" objekt - Prestavba križovatky Bajkalská - Prievozská v katastrálnom území Nivy [PDF, 155 kB]
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých cieľom je realizácia stavby "Prestavba križovatky Bajkalská - Prievozská" a s ňou súvisiaca rekonštrukcia jej cestnej svetelnej signalizácie. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa : 13.07.2012
11.6.2012Zmluva o spolupráci: Blue Dream s.r.o. [PDF, 12,3 MB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri revitalizácii nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, formou ich umeleckej úpravy.
Dátum zverejnenia: 11.6.2012
8.6.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 34 kB]
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a OZ Vagus. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce ľuďom bez domova na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum zverejnenia: 8.6.2012
17.5.2012Zmluva o spolupráci medzi Nadáciou poštovej banky a Hlavným mestom SR Bratislava [PDF, 5,6 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracovať v záujme prevádzky a údržby cyklotras na území Hlavného mesta BA.
Zverejnené dňa: 17.5.2012
10.5.2012Mandátna zmluva o poskytovaní právnej pomoci [PDF, 57 kB]
Predmetom zmluvy je zastupovanie hlavného mesta v súdnom konaní.
Dátum zverejnenia: 10.5.2012
7.3.2012Zmluva o spolupráci: HB REAVIS Slovakia a.s [PDF, 41 kB]
HB REAVIS a Hlavné mesto majú záujem zúčastniť sa konferencie/ výstavy MIPIM v Cannes v dňoch 6.- 9. marca 2012 (ďalej ako „výstava“). Predmetom výstavy je prezentácia realitného trhu. HB REAVIS má na výstave prenajatý priestor za účelom umiestnenia výstavného stánku a následnej prezentácie.
Zverejnené dňa: 7.3.2012
20.2.2012Zmluva o vzájomnej spolupráci [PDF, 144 kB]
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín (ďalej len "poskytovateľ"). Na základe "Zmluvy o vzájomnej spolupráci" bude poskytovateľ v zmysle zákona č. 327/2005 o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len "Zákon o poskytovaní právnej pomoci") v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. poskytovať právne služby pre klientov Krízového centra, Budatínska 59/A, Bratislava.
Dátum zverejnenia : 20.2.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 -20- 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.