Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 -19- 20 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.8.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe stavby „Stavebné úpravy križovatky J. Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves
Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom realizácie stavby „Stavebné úpravy križovatky J.Jonáša a cesty II/505 a úprava ul. J. Jonáša“a bezodplatného odovzdania objektov.
Zmluva zverejnená dňa : 06.08.2013
30.7.2013Dohoda o úprave časti miestnej komunikácie Kukučínova ulica pre účely stavby-Sociálne zariadenie pre vodičov autobusov MHD-OD Slimák
Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 a územným rozhodnutím o umiestnení stavby „Sociálne zariadenie vodičov a obratisko autobusov MHD - OD Slimák“ vydaným mestskou časťou Bratislava-Nové mesto, č. ÚKaSP-2009/1048-ROZ/AKN-747 zo dňa 21.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2010, je zrekonštruovať obratisko s priľahlými komunikáciami a vybudovať novú budovu so sociálnym zariadením pre vodičov.
23.7.2013Dohoda o podmienkach úpravy časti mies. kom.Technická ulica č. 246502381300
Predmetom Dohody je úprava časti miestnej komunikácie Technická ulica pre účely stavby-Rekonštrukcia vstupu do areálu spoločnosti Stobek. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.07.2013
18.7.2013Memorandum o spolupráci
Predmetom memoranda je spolupráca zúčastnených strán: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava-Devín a Generálny investor Bratislavy pri oprave havarijného stavu a rekonštrukcii verejných WC pod hradom Devín.
Dátum zverejnenia: 18. 7. 2013
21.6.2013Dohoda o podmienkach úpravy časti mies. kom. Slovnaftská ul. a križovatky Slovnaftská ul. - Ul. Svornosti č. 246501941300
Predmetom Dohody je Úprava mies. kom. a Cestná svetelná signalizácia na mies. kom. Slovnaftská ul. a križovatky Slovnaftská ul. - Ul. Svornosti,Ba. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 21.06.2013
20.6.2013Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita III. ročník medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2013
14.6.2013Zmluva o spolupráci pri realizácii Korunovačných slávností v Bratislave v roku 2013
Občianske združenie sa zaväzuje zorganizovať Korunovačné slávnosti 21. - 23. júna 2013, v rámci ktorých si pripomenie korunováciu Leopolda I.
Dátum zverejnenia: 14. 06. 2013
11.6.2013Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri podpore a propagácii cyklistickej dopravy.
Zverejnené dňa: 11.6.2013
20.5.2013Zmluva o spolupráci J&T Real Estate, a.s. [PDF, 1,1 MB]
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci. Zmluvných strán pri obnove a revitalizácii vstupu a výstupu z podchodu na Zochovej ul. k autobusovej zastávke mestskej hromadnej dopravy na Zochovej ulici v Bratislave v smere do centra mesta.
30.4.2013Zmluva o spolupráci pri organizácii Bratislavského majálesu
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatia, jeho materiálno-personálno-technickom zabezpečení a propagácii.
Dátum zverejnenia: 30. 04. 2012
25.4.2013Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov v sume 70000,- Eur ako daru, ktoré prevodca odovzdá nadobúdateľovi za podmienok určených v tejto zmluve. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
25.4.2013Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby obchodné centrum Kaufland Ba - Dúbravka, objekt - Križovatka Harmincová - Polianky, Úprava ul. Polianky
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti účastníkov, ktorých cieľom je realizácia objektov SO 204, SO 205, SO 206,SO 403 a SO 605 stavby Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
25.4.2013Dohoda č. 246500781300 o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Rusovská cesta v Bratislave
Predmetom zmluvy je umiestnenie stavby Petržalka City - lokalita A Chorvátske rameno - Hálova -Rusovská cesta v Bratislave. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
22.3.2013Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán pri vzájomnej výmene marketingových služieb v rozsahu práv a záväzkov vyšpecifikovaných v čl. III a IV tejto zmluvy.
Dátum zverejnenia: 22.03.2013
6.3.2013Zmluva o spolupráci pri organizácii Osláv príchodu nového roku v centre Bratislavy
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatia, jeho materiálno-personálno-technickom zabezpečení a propagácii.
Dátum zverejnenia: 06. 03. 2012
5.2.2013ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
Rozvoj inkluzivity podnikania na Slovensku: pragmatický prístup
Zverejnené dňa: 5.2.2013
1.2.2013zml. o spolupráci č. MsP/12/00018
Predmetom zmluvy je prepojenie optickej siete vedenej z Centr. operátor. pracoviska do sídla KR PZ v BA a do sídla Centr. dispeč. MsP BA na Gundulič. ul 10
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
31.1.2013Dodatok č.246505941202 k Zmluve o spolupráci č. 246505941200
Dodatok č.246505941202 k Zmluve o spolupráci č. 246505941200 pri zabezpečení dočasnej prevádzky
parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave v znení Dodatku č. 246505641201. Predmetom dodatku je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení prevádzkovania parkoviska na časti miestnej komunikácii II. triedy na pozemku parc. č. 23096/1 v katastrálnom území Staré Mesto na Nám. Franza Liszta v Bratislave. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 31.01.2013
29.1.2013Zmluva o spolupráci pri výstavbe inžinierskej stavby pozemnej komunikácie,objektu SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení stavebného povolenia,realizácie,kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdávania do vlastníctva Hlavného mesta. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500161300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií - Radlinského ulica - Floriánske námestie v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500151300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácie - Americké námestie v katastrálnom území Staré Mesto.Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
23.1.2013Zmluva č. 246500111300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v Zóne s dopravným obmedzením v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.01.2013
27.12.2012ZMLUVA O ZDRUŽENÍ [PDF, 45 kB]
Uzatvorená s mestskou časťou Bratislava - Dúbravka pre účely zriadenia zberného dvora na pozemku parc. č.2971, k.ú. Dúbravka, na ulici Na Vrátkach o výmere 1 800 m2.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012ZMLUVA O ZDRUŽENÍ [PDF, 50 kB]
Uzatvorená s mestskou časťou Bratislava - Rača pre účely zriadenia zberného dvora na pozemku parc. č. 1463/1, k. ú. Rača, na ulici Pri Šajbách o výmere 2 694 m2.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
18.12.2012Zmluva o spolupráci a propagácii pri organizovaní Silvester 2012 a Novoročný koncert 2013 [PDF, 39 kB]
Predmetom zmluvy je spolupráca vykonávateľa Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s objednávateľom Bratislavským samosprávnym krajom na príprave a realizácii podujatí – silvestrovských osláv Silvester Bratislava 2012 a Novoročný koncert 2013 –, ktoré sa uskutočnia v centre Hlavného mesta SR Bratislavy. Zmluva bola podpísaná 14. 12. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18. 12. 2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 -19- 20 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.