Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.4.2017Zmluva o spolupráci v rámci Bratislavských mestských dní 22.-23.4.2017
Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán na podujatí s názvom „Bratislavské mestské dni“.
Dátum zverejnenia: 21.04.2017
Názov sekcie: Oddelenie komunikácie a marketingu
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Devera
27.3.2017Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou národnou galériou
Požičiavateľ bezplatne požičiava vypožičiavateľovi archívne dokumenty podľa priloženého zoznamu, a to na účely ich vystavenia:
Názov výstavy: Nech šije! Móda na Slovensku 1945 - 1989
Miesto realizácie: Esterházyho palác SNG, Nám. Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Trvanie: 06. 04.2017 – 20. 08. 2017
Výpožičná doba: 20.03.2017 – 01.09 .2017
Zverejené dňa: 27.3.2017
27.2.2017Dodatok č. 1 k Zmluve č. 246507921500 o spolupráci
Dodatok bol uzatvorený dňa 27.02.2017, ktorým dochádza k úprave doby trvania zmluvy, spôsobu ukončenia zmluvy a povinností zmluvných strán.
Zverejnené dňa: 27.2.2017
13.2.2017Kúpna zmluva na nákup výpočtovej techniky
13.2.2017Zmluva o spolupráci - pripojenie 3 MČ- Staré Mesto, Petržalka,Devín
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri integrácii centrálneho informačného systému Mestských častí k integrovanému informačnému systému Bratislavy (ďalej len „IIS BA“), ktorý bol zrealizovaný v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ďalej len „Projekt“) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Dátum uzatvorenia: 10.02.2017
Dátum zverejnenia: 13.02.2017
Zmluvná strana: MČ Staré Mesto, MČ Petržalka, MČ Devín
Dátum účinnosti: 14.02.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
19.12.2014Partnerská dohoda pre projekt "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti"
Partnerská dohoda na realizáciu projektu CLT02004 "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Zverejnené dňa: 19.12.2014
10.1.2017Dohoda o spolupráci
Signatári tejto dohody prejavujú vôľu presadzovať cieľ všetkých zúčastnených
strán, ktorým je ochrana vojenských pamiatok a pamätihodností, udržiavanie vojenských
tradícií, prehlbovanie povedomia obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej len „hlavné mesto“) o vojenskej histórii hlavného mesta a výchova k vlastenectvu a
hrdosti občanov na svoje mesto.
Zverejnené dňa: 10.1.2017
10.1.2017Zmluva o záštite a o spolupráci
Zmluva uzatvorena medzi HM SR a MZV a EZ SR za účelom udelenia záštity, zapožičania bannerov ku konferencii "Mestá a voda"
Zverejnené dňa: 10.1.2017
4.1.2017Zmluva o budúcej zmluve
Predmetom zmluvy je uzatvorenie budúcej zmluvy o odbere výsledkov výskumu týkajúcich sa digitálneho spracovania dokumentov z histórie Bratislavy.
Zverejnené dňa: 4.1.2017
29.11.2016Dodatok č.4 k Projektovej zmluve č. 906/2014 na projekt „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“
Dodatok č.4 k Projektovej zmluve č. 906/2014 na projekt „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“
Typ: dodatok ku projektovej grantovej zmluve
Predmet zmluvy: Úpravy alokácií rozpočtu projektu na čiastkové projektové aktivity
Dátum zverejnenia: 26.10.2016 v CRZ
31.10.2016Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
Zmluva o splnomocnení Hlavného mesta SR Bratislavy na výkon časti úloh Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program

Dátum zverejnenia: 28.10.2016
26.10.2016Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzke pitných fontán zriadených na verejnoprospešný účel
Zmluva o spolupráci na triasdenie pitných fontán
Dátum zverejnenia: 26.10.2016
19.10.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je revitalizácia časti nábrežia Dunaja na petržalskej strane - obnova chodníka výmenou jeho povrchu, rozšírenie plochy chodníka a priľahlých terénov, nahradenie poškodeného mobiliáru - lavičiek a smetných košov novými dizajnovými prvkami. Spoločnosť Aupark, a. s. zrealizuje zmluvné plnenie pre hlavné mesto SR Bratislavu a Mestskú časť Petržalka bezodplatne.

Dátum zverejnenia: 19. 10. 2016
24.10.2016Dodatok č.1 k Zmluve MAGDG 1600227
Dodatok č.1 k Zmluve MAGDG 1600227 zo dňa 27.07.2016
Zmena čísla účtu príjemcu
Zverejnené dňa: 24.10.2016
4.10.2016Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto má vypracovaný Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje občanom aktívne sa zapájať do starostlivosti o verejnú zeleň v meste a vstupovať na plochy verejnej zelene s cieľom ich skrášlenia a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť výsadbu a následnú starostlivosť o novovysadené dreviny po dobu minimálne 3 roky od výsadby v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi pri činnosti podľa predchádzajúcej vety potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť tieto činností pre hlavné mesto bezodplatne.
Dátum zverejnenia: 4.10.2016
23.9.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán a PCA o podmienkach spolupráce pri príprave a realizácii stavebných objektov SO 15.4 Úprava križovatky Rusovská cesta – Jantárová, (na účely Zmluvy len „Úprava križovatky“) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných objektov SO 15.4.1 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, stavebné riešenie, SO 15.4.2 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, SO 15.4.3 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, koordinačný kábel, SO 15.4.4 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, verejné osvetlenie, SO 15.4.5 Prípojka NN pre CSS a SO 15.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., SO 15.1.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., dynamická signalizácia, SO 15.2 Úprava križovatky Hálova ul. – Belinského, podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej aj len „PD“), a úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán a PCA pri plnení tejto Zmluvy.
Zverejnená dňa 23.9.2016
17.8.2016Zmluva o spolupráci pri realizácii reklamy
Klient má právo objednať si v Radioservices a.s. odvysielanie reklamy a výrobu reklamy. Reklama môže byť zrealizovaná nasledovnými základnými formami: a) reklamný spot, reklamný oznam, PR vstupmi, b) sponzoringom blokov alebo relácií, c) inými spôsobmi, uvedenými v ponukových listoch a cenníkoch Radioservices a.s.
Zverejnená dňa 17.8.2016
17.8.2016Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutia súvisiacich služieb
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie vysielacieho času pre Hlavné mesto SR Bratislava vo vysielaní FUN Rádia a priestoru na weboch zastupovaných Fun mediou za podmienok uvedených v tejto zmluve.
Zverejnená dňa 17.8.2016
20.7.2016Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci č. MAGTS 1500196 zo dňa 1.12.2015
Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci z Pôvodného poskytovateľa na Nového poskytovateľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých v tejto Zmluve.
Zverejnená dňa 20.7.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán a úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní si vzájomných plnení v rámci tejto spolupráce.
Zverejnená dňa 20.7.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnená dňa 20.7.2016
7.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnené: 07.07.2016
28.6.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go, ktorá je prevádzkovateľom TV See & Go.
Dátum zverejnenia: 28.6.2016
23.6.2016Zmluva o spolupráci č. OSV/010/2016 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Predmetom zmluvy je spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 700,- Eur z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta Univerzite Komenského v Bratislave na realizáciu vzdelávacieho projektu pre seniorov - Letná Bratislavská univerzita seniorov VI. ročník. Dátum uzatvorenia: 22.06.2016
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
21.6.2016Zmluva o spolupráci č. 246503751600
uzatvorená dňa 20.06.2016 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Bory, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Stavebné úpravy komunikácie II/505 - Agátová"
Dátum zverejnenia: 21.06.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.