Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
16.9.2015Mandátna zmluva MAGTS 1500141 uzatvorená v rámci projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Uskutočnenie a vykonanie pre mandanta kompletnej realizácie verejného obstarávania "Úprava multifunkčných predajných automatov spoločnosti EMtest pre výdaj jednorázových papierových cestovných lístkov..." v rámci projektu DTZ
Zverejnené dňa: 16.9.2015
10.5.2012Mandátna zmluva o poskytovaní právnej pomoci [PDF, 57 kB]
Predmetom zmluvy je zastupovanie hlavného mesta v súdnom konaní.
Dátum zverejnenia: 10.5.2012
28.7.2014Mandátna zmluva so Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet obstará vyhotovenie umeleckého diela artefaktu ako Cenu primátora hl. mesta SR Bratislavy v 20. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2014 a diplomov ako súčasť tejto ceny.
Dátum zverejnenia: 28. 07. 2014
12.12.2013Mandátna zmluva so Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet obstará vyhotovenie umeleckého diela artefaktu ako Cenu primátora hl. mesta SR Bratislavy v 19. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2013 a diplomov ako súčasť tejto ceny.
Zverejnené dňa: 12.12.2013
8.4.2022Memorandum o porozumení
Memorandum o porozumení uzatvorené s Detským fondom Spojených národov (UNICEF) s cieľom reagovať na urgentné potreby detí utečencov a rodín v Bratislave
Číslo zmluvy: MAG 128885/2022
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
20.11.2015Memorandum o realizácii, prevádzke a využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu
Memorandum o realizácii, prevádzke a využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu
Zverejnené dňa: 20.11.2015
7.6.2022Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a J & T REAL ESTATE, a.s. za účelom budovania električkovej trate ako nosného systému verejnej hromadnej dopravy v Zóne Chalupkova a Zóne Pribinova
Číslo zmluvy: MAG 342286/2022
Dodávateľ: J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35712155
Dátum uzatvorenia: 06.06.2022
Cena: 0.- eur
Projektová kancelária- Magistrát
18.2.2022MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, predmetom ktorého je úprava spolupráce Hlavného mesta Slovenskej republiky a spoločnosti ITB Development a. s. pri rozvoji zóny „Polianky“, pri rozvoji zóny „Čerešne CITY“ a zavŕšení ich spoločného postupu pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod komunikáciou Harmincova s cieľom umožnenia jej rekonštrukcie podľa schváleného územného rozhodnutia D – 2007-06/8453-1057/U/14/Ry a podmienok uvedených v Zámennej zmluve č. 03 88 0007 21 00 uzatvorenej dňa 21. 4. 2021, v Dohode o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099 uzatvorenej dňa 5. 5. 2021 a v Dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00 uzatvorenej dňa 10. 2. 2022.
Dátum uzatvorenia: 17.2.2022
Dátum zverejnenia: 18.2.2022
Dátum účinnosti: 19.2.2022
2.12.2021Memorandum o spolupráci
spolupráca HLMSRBA s Diamond HS pri revitalizácii pozemku špecifikovanom v čl. III.
Číslo zmluvy: MAGBO2100095
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Sekcia životného prostredia
22.10.2020Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci uzavreté medzi hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

Zverejnené dňa: 22.10.2020
8.10.2020Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci uzavreté medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica ohľadom majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností.

Uzatvorené dňa: 21. 09. 2020
Zverejnené dňa: 08. 10. 2020
2.11.2015Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency v rámci podpory podnikateľského prostredia
Zverejnené: 02.11.2015
30.7.2014Memorandum o spolupráci
Vzájomná výmena informácií o možnostiach zapojenia do rozvojových projektov: monitoring výziev, grantových schém, nových podporných služieb na národnej, bilaterálnej a európskej úrovni
Zverejnené dňa: 30.07.2014
18.7.2013Memorandum o spolupráci
Predmetom memoranda je spolupráca zúčastnených strán: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava-Devín a Generálny investor Bratislavy pri oprave havarijného stavu a rekonštrukcii verejných WC pod hradom Devín.
Dátum zverejnenia: 18. 7. 2013
26.6.2014Memorandum o spolupráci Iniciatíva „Obnovme bratislavské hradby“
Mestské hradby patria medzi kultúrne pamiatky Bratislavy a k turisticky najatraktívnejším častiam pamiatkovej zóny. V záujme ich sprístupnenia verejnosti, organizovania kultúrno‐spoločenských akcií a ich postupnej obnovy bolo uzatvorené toto memorandum o spolupráci, ktorého hlavnými cieľmi sú: aktívne pomáhať oživeniu mestských hradieb...
30.3.2022Memorandum o spolupráci pri mestských zdieľaných službách
Memorandum o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislava a Americkou obchodnou komorou v SR v oblasti budovania zdieľaných služieb pre bratislavské mestské organizácie. Spolupráca s členskými spoločnosťami komory, ktoré prevádzkujú centrá zdieľaných služieb v SR, je zameraná na vybrané oblasti zdieľaných služieb s dôrazom na ich organizáciu, procesné riadenie, manažment kvality, manažment vzťahov s klientmi a benchmarking.
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Dátum účinnosti: 31.03.2022
Projektová kancelária- Magistrát
4.9.2013Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu "Program partnerstva s Bratislavskou mestskou kartou"
Memorandum o spolupráci, ktorého predmetom je spolupráca pri rozširovaní benefitov pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty v oblasti komerčnej sféry a zintenzívnenie propagačno-informačných aktivít o Bratislavskej mestskej karte a jej výhodách.
Dátum zverejnenia: 4.9.2013
15.2.2022Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja Hlavnej stanice v Bratislave a jej priľahlého územia
Strany memoranda majú spoločný záujem na komplexnom rozvoji výpravnej budovy Železničnej stanice Bratislava hlavná stanica a jej priľahlého územia a na tento účel sú pripravené spolupracovať pri realizácii vízie podľa tohto memoranda.
Dátum uzatvorenia: 7.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
8.9.2015Memorandum o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní priestorov pre technologickú výrobu FabLab v Bratislave
Predmetom je zriadenie a prevádzkovanie priestorov Fab Lab, pre technologickú výrobu v Bratislave a komunikácia s médiami o tejto spolupráci, ako aj o jej výsledkoch.
Dátum zverejnenia: 08.09.2015
15.12.2014Memorandum o spolupráci v oblasti poskytovania dopravných a servisných informácií
ZELENÁ VLNA ako významný distribútor aktuálnych dopravných informácií sa stáva hlavným mediálnym partnerom hlavného mesta v oblasti aktuálnych informácií o obmedzeniach v bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Dátum uzatvorenia: 15.12.2014
Dátum zverejnenia: 9.1.2015
1.6.2020Memorandum o spolupráci v súvislosti s realizáciou projektu Parkovacia garáž a revitalizácia parku na Kollárovom námestí
predmetom memoranda je riešenie ďalšej kooperácie Hlavného mesta so spoločnosťou Parking House a. s. a špecifikovanie ďalšieho postupu v intenciách zmluvy o dlhodobom nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 18-83-0863-10-00/0099
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
29.11.2018Odovzdávací a preberací protokol k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800013
Predmet zmluvy: Predmetom odovzdania sú sadové úpravy realizované vo verejnej zeleni – v lokalite vnútroblok Šustekova.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018
Dátum účinnosti: 1.12.2018
18.5.2016Partnerská dohoda pre medzinárodný projekt „SmartDanubeLimes“
Partnerská dohoda pre zapojenie Hl. mesta SR Bratislavy do projektu „SmartDanubeLimes“ formou partnerstva medzinárodného projektu. Projekt č.: DTP1-1-292-2.2 SmartDanubeLimes
Dátum zverejnenia: 18.5.2016
1.3.2022Partnerská dohoda k projektu LIFE20 NAT/SK/001077 – LIFE STEPPE ON BORDER
Partnerská dohoda na realizáciu projektu LIFE STEPPE ON BORDER v lokalite Sysľovské polia uzatvorená s vedúcim konzorcia Ochrana dravcov na Slovensku.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie tvorby mestskej zelene
19.12.2014Partnerská dohoda pre projekt "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti"
Partnerská dohoda na realizáciu projektu CLT02004 "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Zverejnené dňa: 19.12.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.