Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.4.2018Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 9.12.2014
Predmetom Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 09.12.2014 v znení neskorších dodatkov je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii stavby Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy.
Číslo zmluvy: MAGBO1800009, MAGBO1800010
Zmluvné strany:
- Twin City Infrastructure s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
- Stanica Nivy s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
24.5.2019Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.06.2016 č. OZP/2/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.09.2018.
Predmetom dodatku sú legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj zefektívnenie plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy.
Organizácia: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.05.2019
Dátum zverejnenia: 24.05.2019
Dátum účinnosti: 25.05.2019
16.5.2022Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb
Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo Námestie zo dňa 15.07.2020
Číslo zmluvy: MAG 135327/2022
Dodávateľ: METRO Bratislava a.s. , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 35732881
Cena: 10 183 621,93 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie rozvoja bývania
22.12.2021Dodatok č. 2 MAGTS2100238 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 MAGTS2100238 k Zmluve o spolupráci MAGTS2000205 medzi HLM SR BA a MČ Petržalka za účelom obnovy detského ihriska na Pečnianskej ulici v Petržalke rieši predĺženie termínu platnosti ZoS a rozdelenie výstavby ihriska na dve etapy – spôsob plnenia a financovania
Číslo zmluvy: MAGTS2100238
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
27.8.2013Dodatok č. 246500111301 k Zmluve č. 246500111300 o spolupráci
Predmetom Dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsek miestnych komunikácií v Zóne s dopravným obmedzením v zmysle organizácie dopravy a dopravného značenia schváleného dňa 05.08.2008 a jeho neskoršími úpravami odsúhlasenými cestným správnym orgánom. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.02.2013. Účinnosť Dodatku : 01.09.2013
Zmluva zverejnená dňa : 27.08.2013
9.11.2012Dodatok č. 246505941201 k Zmluve o spolupráci č. 246505941200 pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave [PDF, 29 kB]
Predmetom dodatku je úprava výšky náhrady za prevádzkovanie parkoviska na časti miestnej komunikácii II. triedy na pozemku parc. č. 23096/1 v katastrálnom území Staré Mesto na Nám. Franza Liszta v Bratislave. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 09.11.2012
25.2.2022Dodatok č. 3 k Memorandu o spolupráci zo dňa 26. februára 2019
Dodatok č. 3 k Memorandu o spolupráci zo dňa 26. februára 2019
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
30.6.2022Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK. V zmysle článku VI bod 10 Zmluvy sa jej ustanovenia môžu meniť na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne očíslovaných dodatkov, s výnimkou prílohy č. 4, ktorú je možné meniť písomným oznámením jednej Zmluvnej strany druhej. Dňa 28.06.2021 bol medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorený dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok č. 2“), predmetom ktorého je úprava podmienok postupného ukončenia spolupráce na Projekte BMK. Vzhľadom na zmenu pomerov, ktorú nebolo možné v čase podpísania Dodatku č. 2 rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku.
14.10.2014Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri príprave vedeckej monografie Dejiny Bratislavy
Predmetom dodatku sú zmeny a doplnenia Zmluvy o spolupráci pri príprave vedeckej monografie Dejiny Bratislavy zo dňa 25. 03. 2009 v rozsahu obsiahnutom v tomto dodatku.
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2014
16.11.2018Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“
Predmetom tohto Dodatku je vypustenie stavebného objektu SO.IS.403.4 Verejná kanalizácia Mlynské nivy a doplnenie SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. tak, ako je to špecifikované v Čl. II tohto Dodatku.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
26.9.2017Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505 a I/2
Stručný popis: Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač
Názov: Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením na MÚK Lamač – časť 2, OK3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
22.3.2022Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru
16.11.2018Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto
Predmetom tohto Dodatku je nahradenie Článku II. ods. 5 Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto novým, ktorý rieši podmienky zabezpečenia obchádzkových trás liniek mestskej hromadnej dopravy Hlavného mesta SR Bratislava, resp. náhradnej autobusovej dopravy v roku 2018 a 2019 dotknutých realizáciou Stavby, ktoré majú byť predmetom osobitnej dohody medzi Twin City Infrastructure s.r.o. a Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť.
Zmluvná strana: Twin City Infrastructure s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
31.10.2012Dodatok č. 5 [PDF, 37 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a METROm Bratislava a.s. o zmene ustanovenia článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 (zmena termínu k 31.12.2013)
4.9.2020DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto a Nivy
Zmluvné strany: Twin City Infrastructure s.r.o., Hlavné mesto SR Bratislava
Dodatok č. 5 uzatvorený dňa 04.09.2020 týkajúci sa dohody zmluvných strán na novom harmonograme realizácie stavby - „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“,
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
27.9.2018Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 11. 7. 1990
Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 11. 7. 1990 uzavretej pôvodne medzi mestom Bratislava, zastúpeným Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (teraz Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) a GUVE, spoločnosť pre mestské dopravné zariadenia s.r.o. v znení jej Dodatkov č. 1 až 4.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 7. 1990 Zmluvu v znení Dodatkov 1 až 4, ktorou sa spoločnosť J. C. DECAUX SLOVAKIA zaviazala bezplatne dodať, inštalovať a udržiavať zariadenia mestského mobiliára pre Hlavné mesto SR Bratislavu. Vzhľadom na potrebu dodania ďalších zariadení mestského mobiliáru pre Hlavné mesto SR Bratislavu sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 5.
24.2.2021DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
Predmetom je spolupráca pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“
Dátum uzatvorenia: 22.02.2021
Dátum zverejnenia: 24.02.2021
Dátum účinnosti: 25.02.2021
Odkaz na pôvodnú zmluvu:
https://zverejnovanie.bratislava.sk/dp/id_ktg=1086&p1=63791
Oddelene majetkových vzťahov
23.12.2013Dodatok č. 6 z 20. 12. 2013 k Zmluve medzi Mestom Bratislava a METROM Bratislava z 08. 07. 1998
Dodatok č. 6 sa týka Zmluvy, ktorou Mesto Bratislava postúpilo na METRO Bratislava svoje práva a povinnosti vyplývajúce z realizácie nosného systému mestskej hromadnej dopravy a mestským rozpočtom na to určené prostriedky. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 6 sa mení ustanovenie článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 tak, že rozväzovacia podmienka vo vzťahu k platnosti a účinnosti Dodatku č. 4 sa posúva na termín 31. 12. 2014.
Dátum zverejnenia: 23. 12. 2013
29.1.2019Dodatok č. N20160817001D02 k zmluve o spolupráci
Číslo zmluvy: nefp - 000014
Predmet zmluvy: Zmena článku zmluvy, odsek 1.1. bod 1.1.2.
Zmluvná strana: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 22.1.2019
Dátum zverejnenia: 29.1.2019
Dátum účinnosti: 30.1.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
2.1.2014Dodatok č.1 k zmluve č. 175-24-11410/2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 175-24-11410/2011 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 1.1.2014
27.9.2021Dodatok č.1 (MAGBO2100079) k Zmluve o spolupráci č. MAGBO1900066
úprava práv a povinností v rámci spolupráce zmluvných strán pri vybudovaní integrovanej zastávky (pri realizácii úpravy komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v k.ú. Staré Mesto)
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100079
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum účinnosti: 28.09.2021
Sekcia výstavby
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127740/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7900/2022 vo vzťahu k projektu „Dolná Pekná“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127740/2022
Číslo zmluvy: MAG 7900/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: GRUNT, a.s., so sídlom Horská 11C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 160
Cena: 1 554 973,20 EUR
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127748/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7865/2022 vo vzťahu k projektu „Východná“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127748/2022
Číslo zmluvy: MAG 7865/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: GRUNT, a.s., so sídlom Horská 11C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 160
Cena: 530 422,20 Eur
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127767/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127767/2022
Číslo zmluvy: MAG 7312/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: Agatova s.r.o.
Sídlo: Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, IČO: 36 434 001
Cena: 1 240 474,95 EUR
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
14.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127786/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7895/2022 vo vzťahu k projektu „AGADU“
zmena výšky zabezpečenia - záložného práva
Číslo zmluvy: Dodatok č.1 č. MAG 127786/2022
Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 429 577
Cena: 2 664 283,05 EUR
Dátum uzatvorenia: 11.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.