Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.7.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Hl. mestom SR Bratislavou a BVS, a.s. vo veci výsadby drevín v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pozemku vo vlastníctve BVS, a.s.
bezodplatná zmluva č. MAGBO2100055
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
oddelenie tvorby mestskej zelene
15.6.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi hlavným mestom a Inštitútom pre výskum práce a rodiny celkovo na sumu 4999 Eur za účelom spolupráce pri realizácii výskumu v rámci projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou.
Číslo zmluvy: SSV/ODB/012/2021
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
29.1.2021Zmluva o spolupráci
Predmet: zabezpečenie činnosti a fungovania Mestského parkovacieho systému, spol. s r.o.
Dátum zverejnenia: 29.1.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum platnosti: na dobu nerčitú
20.1.2021Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za
účelom realizácie parkovacej politiky v zóne Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Zverejnené dňa: 20.1.2021
14.9.2020Zmluva o spolupráci
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Ulica, číslo: Olejkárska 1, Bratislava 814 52
Mesto: Bratislava
IČO: 00 492 736

Dátum zverejnenia: 14.09.2020
Dátum účinnosti: 15.09.2020
Dátum platnosti do: neurčito
25.8.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto poskytuje DPB pre naplnenie účelu spolupráce časť priestoru o výmere cca 2 m2 nachádzajúceho sa na prízemí Novej radnice v priestoroch prvého kontaktu pre občanov, spolu s technickým a administratívnym zázemím.

Dátum uzavretia zmluvy: 21.08.2020
Dátum zverejnenia: 25.8.2020
23.12.2019Zmluva o spolupráci
MAGTS1900197
Dátum účinnosti: 24.12.2019
Dátum platnosti do: 20.12.2020
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
13.11.2019Zmluva o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGTS1900135
Zmluva o spolupráci k zabezpečeniu a realizácii ekologického vratného systému nádob na nápoje pre predajcov nápojov na akcii „Vianočný hlavný trh 2019“
Dátum uzatvorenia: 13.11.2019
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
Dátum účinnosti: 14.11.2019
5.11.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri organizovaní Vianočných trhov na Hlavnom námestí a na Františkánskom námestí v Bratislave
Číslo zmluvy: MAGBO1900047
Dátum uzatvorenia: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
9.9.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so SLOVAK PRESS PHOTO pri organizácií súťaže a následnej výstavy fotografií
4.4.2019Zmluva o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGBO1900010
Predmet zmluvy: Predmetom Zmluvy o spolupráci je úprava vzájomných práv a povinností, princípov spolupráce a zodpovednosti zmluvných strán pri prevádzkovaní portálu Odkazprestarostu v meste Bratislava a úprava autorských práv k tomuto portálu.
Zmluvná strana: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť O.Z.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 08.04.2019
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Dátum účinnosti: 09.04.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
7.12.2018Zmluva o spolupráci
Účelom spolupráce je participácia spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. ako partnera na podujatí Vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.11. – 22.12.2018.
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a. s.
Dátum uzavretia: 6.12.2018
Dátum zverejnenia: 7.12.2018
Dátum účinnosti: 8.12.2018
Cena: 1 € s DPH
8.12.2017Zmluva o spolupráci
Titulok: Zmluva o spolupráci – BERGAMON – POLYFUNKČNÝ AREÁL – Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Cena: 0,00 Eur
8.6.2017Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Hlavným mestom SR Bratislava - slávnostné odhalenie busty Lucie Popp vo Viedni.
Zverejnené dňa: 9.6.2017
25.5.2017Zmluva o spolupráci
Základnými cieľmi činnosti Občianskeho združenia je podpora, rozvoj a zabezpečovanie projektov mestotvorného, komunitného charakteru na podporu zvýšenia kvality života obyvateľstva v mestách, v ktorých jeho členovia pôsobia, ako aj ochrana, tvorba a zveľaďovanie životného prostredia, zachovanie a obnovovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, najmä realizáciou investičných projektov za účelom skvalitnenia životného prostredia. Cieľom Občianskeho združenia je aj prispievanie k skultúrneniu a skvalitneniu verejných priestorov a napomáhanie k vytváraniu reprezentatívnych, bezpečných a funkčných verejných priestranstiev.
Dátum zverejnenia: 25.05.2017
30.3.2017Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci v rámci programu Adopcia zelene
Dátum zverejnenia: 30.03.2017
19.10.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je revitalizácia časti nábrežia Dunaja na petržalskej strane - obnova chodníka výmenou jeho povrchu, rozšírenie plochy chodníka a priľahlých terénov, nahradenie poškodeného mobiliáru - lavičiek a smetných košov novými dizajnovými prvkami. Spoločnosť Aupark, a. s. zrealizuje zmluvné plnenie pre hlavné mesto SR Bratislavu a Mestskú časť Petržalka bezodplatne.

Dátum zverejnenia: 19. 10. 2016
4.10.2016Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto má vypracovaný Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje občanom aktívne sa zapájať do starostlivosti o verejnú zeleň v meste a vstupovať na plochy verejnej zelene s cieľom ich skrášlenia a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť výsadbu a následnú starostlivosť o novovysadené dreviny po dobu minimálne 3 roky od výsadby v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi pri činnosti podľa predchádzajúcej vety potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť tieto činností pre hlavné mesto bezodplatne.
Dátum zverejnenia: 4.10.2016
23.9.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán a PCA o podmienkach spolupráce pri príprave a realizácii stavebných objektov SO 15.4 Úprava križovatky Rusovská cesta – Jantárová, (na účely Zmluvy len „Úprava križovatky“) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných objektov SO 15.4.1 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, stavebné riešenie, SO 15.4.2 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, SO 15.4.3 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, koordinačný kábel, SO 15.4.4 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, verejné osvetlenie, SO 15.4.5 Prípojka NN pre CSS a SO 15.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., SO 15.1.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., dynamická signalizácia, SO 15.2 Úprava križovatky Hálova ul. – Belinského, podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej aj len „PD“), a úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán a PCA pri plnení tejto Zmluvy.
Zverejnená dňa 23.9.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán a úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní si vzájomných plnení v rámci tejto spolupráce.
Zverejnená dňa 20.7.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnená dňa 20.7.2016
7.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnené: 07.07.2016
28.6.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go, ktorá je prevádzkovateľom TV See & Go.
Dátum zverejnenia: 28.6.2016
6.5.2016Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci v rámci Programu Adopcia zelene
Dátum zverejnenia: 06.05.2016
25.11.2015Zmluva o spolupráci
Revitalizácia podchodu patrónka. Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.11.2015.
Zverejnené dňa: 25.11.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.