Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
21.12.2021Zmluva o spolupráci č. 248808212100 pri zabezpečení dodatočnej legalizácie stavebných objektov parkovísk pri komunikácii Mlynské Nivy v lokalite Apollo Business Center a ich komplexnej revitalizácii
Dohoda zmluvných strán pri zabezpečovaní dodatočnej legalizácie stavebných objektov parkovísk pri komunikácii Mlynské Nivy v lokalite Apollo Business Center a ich komplexnej revitalizácii.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
2.8.2021Zmluva o spolupráci č. 274/2021 pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Staré Mesto upravuje podmienky vzájomnej spolupráce zmluvných strán, a to osobitne pri zriaďovaní zón dočasného parkovania a následných úpravách konkrétnych parametrov regulácie parkovania.
Dátum uzatvorenia: 23.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.08.2021
Dátum účinnosti: 03.08.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
25.10.2017Zmluva o spolupráci č. 372/2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
Partner: Dobré m(i)esto o.z, IČO: 50828835, Karadžičova 12 12/, Bratislava, 82108
Cena 200000.00 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 25.10.2017
Dátum účinnosti 26.10.2017
Dátum podpisu 18.10.2017
Platnosť od 18.10.2017
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Zodpovedný vedúci: Ing. Valér Jurčák
6.11.2018Zmluva o spolupráci č. 78/2018
Číslo: MAGBO1800055
Zmluva o spolupráci č. 78/2018 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Mestskou časťou Bratislava – Staré mesto o bezodplatnom ponechaní technických zariadení v a na nehnuteľnosti v správe Starého mesta (pre potreby projektu verejnej WiFi siete k uzatvorenej zmluve o poskytovaní verejných služieb medzi O2 Business Services, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou
Dátum uzatvorenia: 06.11.2018
Dátum zverejnenia: 06.11.2018
Dátum účinnosti: 07.11.2018
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava – Staré mesto
Ulica, číslo: Vajanského nábrežie 3
Mesto: 814 21 Bratislava 1
IČO: 00603147
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 63343/2022 vo vzťahu k projektu „Na Vrátkach“
developer: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 04.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7865/2022 vo vzťahu k projektu „Východná“
developer: GRUNT, a.s.
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7879/2022 vo vzťahu k projektu „Hrubé Lúky“
developer: CC THETA, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7895/2022 vo vzťahu k projektu „AGADU“
developer: AGADU s.r.o
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7900/2022 vo vzťahu k projektu „Dolná Pekná“
developer: GRUNT, a.s.
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
14.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7996/2022 vo vzťahu ku projektu "Račianska"
developer: YIT Slovakia a.s.
Číslo zmluvy: MAG7996/2022
Dátum uzatvorenia: 11.2.2022
Dátum zverejnenia: 14.2.2022
Dátum účinnosti: 15.2.2022
14.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 8000/2022 vo vzťahu ku projektu "Viedenská"
developer: YIT Slovakia a.s.
Číslo zmluvy: MAG8000/2022
Dátum uzatvorenia: 11.2.2022
Dátum zverejnenia: 14.2.2022
Dátum účinnosti: 15.2.2022
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“
developer: Agatova s.r.o
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
16.7.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO 1900028
Zmluva o spolupráci medzi HLMSRBA a Citrón s.r.o. - spolupráca v oblasti predbežnej analýzy energetických dát objednávateľa s cieľom identifikácie možných úspor nákladov za distribúciu elektriny.
Cena: 0,00 €
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Dátum účinnosti: 17.7.2019
Dátum platnosti do: 45 dní od dňa poskytnutia prístupov
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
2.8.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900027 pri realizácii stavby: „Rozšírenie Landererovej ulice“
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri povolení, realizácii a kolaudácii stavby „Rozšírenie Landererovej ulice“ v kat. území Staré Mesto s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré vyplynú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a jej následnom bezodplatnom odovzdaní do vlastníctva hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 02.08.2019
8.8.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii urbanistických projektov (Cviker AR)
Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii vizualizácií plánovaných urbanistických projektov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom mobilnej aplikácie Cviker AR
Dátum zverejnenia: 8.8.2019
24.10.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900040
Číslo zmluvy: MAGBO1900040
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prípravy a realizácie stavby a jej následného odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 24.10.2019
31.12.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900063
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Kopčianska JUH – Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ulica.“ v katastrálnom území Petržalka
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
16.1.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900066
Zmluva o spolupráci pri realizácii komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v katastrálnom území Staré Mesto.

Dátum zverejnenia: 16.01.2020
6.3.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Nadácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov.

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
14.9.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000006
zmluva o spolupráci pri výstave stavby „Južné mesto – Zóna C0 – prestavba jestvujúcej stykovej križovatky na ceste I/2 (Rusovská cesta)“ v katastrálnom území Petržalka
Dátum zverejnenia: 14.09.2020
7.7.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000007
Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby „Obytný súbor Rínok Rača“ v katastrálnom území Rača, Bratislava – m. č. Rača

Dátum zverejnenia: 07.07.2020
17.5.2021Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000061
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAGBO2100094
Zmluva o spolupráci č. MAGBO2100094 zatvorená za účelom realizácie zámeru "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Košická"
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Sekcia výstavby
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000031
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves na realizáciu rekonštrukcie Klubu dôchodcov.
Predmet zmluvy: Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves na realizáciu rekonštrukcie Klubu dôchodcov.
Cena: 350.000,- € (slovom tristopäťdesiattisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves,
Ulica, číslo: Novoveská 17/A
Mesto: 843 10 Bratislava,
IČO: 00 603392
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie stavebných činností
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000032
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na revitalizáciu športového areálu ZŠ Rajčianska – Vybudovanie beach volejbalového ihriska.
Predmet zmluvy: Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na revitalizáciu športového areálu ZŠ Rajčianska – Vybudovanie beach volejbalového ihriska.
Cena: 20.000,- € (slovom dvadsaťtisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Vrakuňa,
Ulica, číslo: Šíravská 7
Mesto: 821 07 Bratislava,
IČO: 00 603295
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.