Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.2.2017Zmluva o spolupráci - pripojenie 3 MČ- Staré Mesto, Petržalka,Devín
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri integrácii centrálneho informačného systému Mestských častí k integrovanému informačnému systému Bratislavy (ďalej len „IIS BA“), ktorý bol zrealizovaný v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ďalej len „Projekt“) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Dátum uzatvorenia: 10.02.2017
Dátum zverejnenia: 13.02.2017
Zmluvná strana: MČ Staré Mesto, MČ Petržalka, MČ Devín
Dátum účinnosti: 14.02.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
15.10.2012Zmluva o spolupráci - SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o. [PDF, 36 kB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o., a Hlavného mesta SR Bratislavy pri organizácii súťaže a následnej výstave víťazných fotografií. Zmluva bola podpísaná 08. 10. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2012
16.12.2019Zmluva o spolupráci a nakladaní s právami duševného vlastníctva
Číslo zmluvy: MAGBO1900058
Dátum uzatvorenia: 12.12.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 17.12.2019
27.11.2020Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného dozoru projektu výstavby súboru bytových domov a nájomných bytov „Bytový súbor Terchovská“
Dátum uzatvorenia: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 27.11.2020
Dátum účinnosti: 28.11.2020
16.7.2020Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo námestie“

Dátum uzatvorenia: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Dátum účinnosti: 17.07.2020
8.2.2012Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe [PDF, 37 kB]
Zabezpečenie a vykonávanie pedagogickej a odbornej praxe študentov Univerzity Komenského v Bratislave - Pedagogickej fakulty na pracovisku krízového centra, zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. Táto zmluva bola podpísaná dňa 6. 2. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 8. 2. 2012
20.6.2018Zmluva o spolupráci a propagácii
Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán (Bratislava Tourist Board a Hlavné mesto SR Bratislava) na podujatí s názvom „Bratislavské korunovačné dni“, ktoré sa uskutočnia 22.-29.6.2018 v Bratislave. Zmluva nemá finančné plnenie.
Dátum podpísania: 19.6.2018
Dátum zverejnenia: 20.6.2018
Dátum účinnosti: 21.6.2018
9.6.2017Zmluva o spolupráci a propagácii
Zmluva o spolupráci a propagácii uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Zverejnená dňa 9.6.2017
20.5.2016ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie reklamy pre objednávateľa. Dodávateľ bude prezentovať objednávateľa na športovom podujatí – prípravné hokejové stretnutie medzi amatérskym tímom bratislavského magistrátu a tímom MUFUZA, ktorý sa uskutočnení dňa 27. 04. 2016 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 20.5.2016
18.12.2012Zmluva o spolupráci a propagácii pri organizovaní Silvester 2012 a Novoročný koncert 2013 [PDF, 39 kB]
Predmetom zmluvy je spolupráca vykonávateľa Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s objednávateľom Bratislavským samosprávnym krajom na príprave a realizácii podujatí – silvestrovských osláv Silvester Bratislava 2012 a Novoročný koncert 2013 –, ktoré sa uskutočnia v centre Hlavného mesta SR Bratislavy. Zmluva bola podpísaná 14. 12. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18. 12. 2012
15.4.2019Zmluva o spolupráci a propagácií s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
Číslo zmluvy: MAGBO00011
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci a propagácií s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
Typ: Zmluvy o spolupráci
Predmet zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácií pri organizovaní podujatia Bratislavské mestské dni 2019
Dátum uzatvorenia: 12.4.2019
Dátum zverejnenia: 15.4.2019
Organizácia: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Ulica, číslo: Primaciálne námestie 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 422 259 088
Dátum účinnosti: 16.4.2019
Dátum ukončenia: 29.4.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
28.8.2019Zmluva o spolupráci a technickej podpore
Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie elektronického poskytovania údajov Bankami o existencii účtu Povinnej osoby a/alebo Klienta vedeného v Banke a o stave na tomto účte pre potreby Objednávateľa pri výkone činností v rámci správy daní, v daňovom exekučnom konaní.
1.6.2011Zmluva o spolupráci BMK [PDF, 188 kB]
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Bratislavskej mestskej karty. Predmetom zmluvy sú najmä povinnosti a záväzky obidvoch strán pri vydávaní Bratislavskej mestskej karty a zabezpečení jej vernostnej a zľavovej funkcionality.
Zverejnené dňa: 01.06.2011
30.7.2014Zmluva o spolupráci- budovanie cyklistickej infraštruktúry
Budovanie prístreškov pre bicykle, informačných bodov a odpočívadiel,
Dátum zverejnenia: 30.7.2014
28.3.2022Zmluva o spolupráci č. 24 88 0125 22 00 nadväzujúca na Zmluvu o spolupráci pri realizácii „REVITALIZACIA KOMENSKÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE“ zo dňa 17.04.2020
Zmluva o spolupráci medzi Slovenským národným divadlom a hlavným mestom SR Bratislavou vo veci revitalizácie Komenského námestia v k. ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 24 88 0213 22 00
Zmluva o spolupráci č. 24 88 0213 22 00, predmet: zmluva o spolupráci s Bus Station Services s. r. o., na základe ktorej bude hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave bezodplatne poskytnutá do užívania stavba so súpisným číslom 6654 a pozemky s parc. č. 9110/4, parc. č. 9116/21, parc. č. 9116/20, parc. č. 21789/10, parc. č. 21789/20, parc. č. 21789/23, parc. č. 9118/13, parc. č. 9118/35, parc. č. 9120/80, parc. č. 21789/22 a parc. č. 9118/12 v k. ú. Staré Mesto za účelom zriadenia veľkopacitného centra Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
25.3.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 24 88 0213 22 00
21.6.2016Zmluva o spolupráci č. 246503751600
uzatvorená dňa 20.06.2016 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Bory, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Stavebné úpravy komunikácie II/505 - Agátová"
Dátum zverejnenia: 21.06.2016
22.12.2015Zmluva o spolupráci č. 246504871500
uzatvorená dňa 22.12.2015 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Rosum, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava"
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
16.10.2012Zmluva o spolupráci č. 246505941200 pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave [PDF, 165 kB]
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prevádzkovania parkoviska na časti miestnej komunikácii II. triedy na pozemku parc. č. 23096/1 v katastrálnom území Staré Mesto na Nám. Franza Liszta v Bratislave.
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 16.10.2012
25.9.2019Zmluva o spolupráci č. 246505971900
uzatvorená dňa 18.09.2019 za účelom vzájomnej spolupráce a finančnej podpory pri realizácii projektu Ružinovskej promenády.
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
18.11.2014Zmluva o spolupráci č. 246508321400
uzatvorená dňa 14.11.2014, ktorou je dohodnutá vzájomná spolupráca pri výstavbe stavebných objektov v rámci stavby "PHAROS Bratislava, Letisko - západ, časť "F" križovatka Galvaniho ul. - Ivanská cesta, ETAPA "B" rozšírenie Ivánska"
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
25.11.2014Zmluva o spolupráci č. 246508551400
uzatvorená dňa 18.11.2014, ktorou je dohodnutá vzájomná spolupráca pri výstavbe stavebných objektov v rámci stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava"
Zverejnené dňa: 25.11.2014
8.12.2014Zmluva o spolupráci č. 246509101400
uzatvorená dňa 08.12.2014, ktorou je dohodnutá vzájomná spolupráca pri výstavbe stavebných objektov v rámci stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava"
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
30.11.2021Zmluva o spolupráci č. 246704362100
Predmetom Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii úpravy Križovatky Račianska-Skalická a alternatívnej cyklo-infraštruktúry v území
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Sekcia výstavby

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.