Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.9.2021Mandátna zmluva
Mandátna zmluva uzatvorená dňa 29.09.2021 medzi TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava o poskytovaní právnych služieb.
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.9.2021Zmluva č. 242/2021 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu WiFi4EU
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca mestskej časti a hlavného mesta na realizácii projektu WiFi4EU na podporu bezplatného internetového pripojenia pre občanov vo verejných priestoroch pomocou technológie Wi-Fi
Číslo zmluvy: MAGBO2100089
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Sekcia informatiky, dát a inovácií
27.9.2021Dodatok č.1 (MAGBO2100079) k Zmluve o spolupráci č. MAGBO1900066
úprava práv a povinností v rámci spolupráce zmluvných strán pri vybudovaní integrovanej zastávky (pri realizácii úpravy komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v k.ú. Staré Mesto)
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100079
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum účinnosti: 28.09.2021
Sekcia výstavby
27.9.2021Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a technickej podpore to dňa 28.08.2019
Zníženie objemu predplatených dopytov v rámci výkonu elektronických exekúcií
Číslo: MAG436005/2021
Podpísaná dňa 24.9.2021
Zverejnenie 27.9.2021
Účinnosť 28.9.2021
Oddelenie miestnych daní, poplatku a licencií
23.9.2021Zmluva o bezplatnom prevode práva k projektovej dokumentácii a prechode práv a povinností z územného rozhodnutia a k PD
Zmluva sa týka stavebných objektov v súvislosti s Okružnou križovatkou Eisnerova - bývalá cesta II/505 časti PD stavby "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice", TIOP č.1 Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: 24 68 0574 21 00
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Sekcia dopravy, oddelenie dopravného inžinierstva
22.9.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača
Zmluva definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v zóne Krasňany v mestskej časti Bratislava-Rača.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 22.09.2021
Dátum účinnosti: 23.09.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
17.9.2021Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Sekcia výstavby
16.9.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ošetruje spolufinancovanie zľavy na cestovnom pre držiteľov električeniek, ktorí si zakúpia od spoločnosti Slovnaft Mobility Services, s.r.o., ročný program pre službu Slovnaft BAjk
Dátum uzatvorenia: 13.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Referát cyklodopravy
7.9.2021Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa – Záhorská Bystrica - Marianka Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa – Záhorská Bystrica - Marianka Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“
Zmluva je bezodplatná
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 246705132100
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.09.2021
Dátum účinnosti: 08.09.2021
Hlavné mesto SR Bratislava, Sekcia výstavby
7.9.2021Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Vzájomná spolupráca pri podujatí Plávanie cez Dunaj.
Číslo zmluvy: MAGTS2100191
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pitného režimu a reklamných služieb dňa 5.9.2021 počas podujatia Plávanie cez Dunaj.
Zmluvná strana: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370,
Dátum uzatvorenia: 30.8.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie komunikácie a marketingu
6.9.2021Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2021
Spolupráca Hlavného mesta SR Bratislava na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100082
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie inovácií a elektronických služieb
31.8.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o delegovaní činností
v dodatku sú zapracované zmeny oproti pôvodne uzavretej zmluve, ktoré spočívajú v zmene názvu ministerstva, zmene indikatívnej výšky na zabezpečenie úloh SO, v zmene v doplnení článkov 1 zmluvy a doplnení článku 2 zmluvy
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie SO pre IROP
27.8.2021Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o úprave práv a povinností hlavného mesta, mestskej časti Nové Mesto a Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní Odťahovej služby na miestnych cestách III. a IV. triedy.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.7.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 27.8.2021
25.8.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so STaRZ v rámci projektu - Inovatívne platobné riešenia na športoviskách
Dátum uzatvorenia: 25.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
18.8.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia: 4.8.2021
Dátum zverejnenia: 18.8.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum účinnosti: 19.8.2021
Oddelenie parkovania
16.8.2021Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene
Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na parc. č. 1669/92, registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: MAGBO2100065
Dátum uzatvorenia: 13.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
2.8.2021Zmluva o spolupráci č. 274/2021 pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Staré Mesto upravuje podmienky vzájomnej spolupráce zmluvných strán, a to osobitne pri zriaďovaní zón dočasného parkovania a následných úpravách konkrétnych parametrov regulácie parkovania.
Dátum uzatvorenia: 23.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.08.2021
Dátum účinnosti: 03.08.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
30.7.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zmluva o spolupráci definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Číslo zmluvy: MAG0X03OSZOL
Dátum uzatvorenia: 15.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
Projektová kancelária - sekcia dopravy
28.7.2021Zmluva o spolupráci č. MsP/21/00047 [PDF, 769 kB]
Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava a Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmet zmluvy: inštalácia a vlastníctvo kamery.
Cena:-
Dátum zverejnenia: 28.07.2021.
26.7.2021Zmluva o spolupráci medzi BVS a.s., Hlavné mesto SR Bratislavy, Mestská časť Bratislava-Ružinov a Pravé krídlo, s.r.o. - Vybudovanie kanalizácie Pálenisko
Číslo zmluvy: MAGDG2100281
Zmluva o spolupráci medzi BVS a.s., Hlavné mesto SR Bratislava, MČ Bratislava - Ružinov a Pravé krídlo s.r.o. v zmysle Zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu medzi zmluvnými stranami zo dňa 26.2.2021 za účelom vybudovania verejnej kanalizácie v lokalite Pálenisko, MČ-Ružinov. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Strán počas ich vzájomnej spolupráce za účelom výstavby Infraštruktúry a následného prevodu vlastníckeho práva k Vodovodu z Developera na BVS a vlastníckeho práva ku Kanalizácii s výnimkou SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici z Bratislavy a Ružinova na BVS.

Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Lamač
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
14.7.2021Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
Číslo zmluvy: MAGB02100070
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie dátových a priestorových analýz

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.