Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.6.2022Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK. V zmysle článku VI bod 10 Zmluvy sa jej ustanovenia môžu meniť na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne očíslovaných dodatkov, s výnimkou prílohy č. 4, ktorú je možné meniť písomným oznámením jednej Zmluvnej strany druhej. Dňa 28.06.2021 bol medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorený dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok č. 2“), predmetom ktorého je úprava podmienok postupného ukončenia spolupráce na Projekte BMK. Vzhľadom na zmenu pomerov, ktorú nebolo možné v čase podpísania Dodatku č. 2 rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku.
29.6.2022Zmluva č. MAGBO2200030
zmluva ohľadom investičného zámeru stavby polyfunkčného súboru PETRŽALKA CITY
Číslo zmluvy: MAGBO2200030
Dodávateľ: PETRŽALKA CITY, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: -
Kancelária primátora
28.6.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. SSV/OSP/089/2022
Zmluva o spolupráci na realizácii vzdelávacieho projektu: „Letná Bratislavská univerzita seniorov XII.ročník
27.6.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. SSV/OSP/089/2022
Zmluva o spolupráci na realizácii vzdelávacieho projektu: „Letná Bratislavská univerzita seniorov XII. ročník“
22.6.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: "Kopčianska-JUH, IV. Stavba - Komunikácia Západnej rozvojovej osi, Kopčianska, 851 01 Bratislava, v katastrálnom území Petržalka"
Zmluva o spolupráci za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácii a kolaudácii Stavby "Kopčianska - JUH, IV. Stavba - Komunikácia Západnej rozvojovej osi"
Číslo zmluvy: MAGBO2100115
Dodávateľ: Nesto Juh Land Development, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 48179957
Dátum uzatvorenia: 20.06.2022
Cena: 0.- eur
Sekcia výstavby
20.6.2022Ručiteľské vyhlásenie Strabag – prechod práv a povinností
Číslo dodatku zmluvy: MAG 387096/2022
Dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Dátum uzatvorenia: 15.06.2022
Cena: 1 219 075.- Eur
Oddelenie rozvoja bývania
13.6.2022Dodatok č. 1 K Memorandu o spolupráci
Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci uzavretého dňa 28.5.2020 v súvislosti s revitalizáciou projektu Parkovacia garáž a revitalizácia parku na Kollárovom námestí
10.6.2022Zmluva o spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s. pri budovaní a prevádzkovaní optickej siete v polyfunkčnom komplexe na Muchovom námestí
Číslo zmluvy: MAG 112663/2022
Dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 47 258 314
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 0,00 eur
Oddelenie rozvoja bývania
9.6.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Rozšírenie časti MK – Topoľčianska ulica“ č. 246703352200
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Rozšírenie časti MK – Topoľčianska ulica
Číslo zmluvy: 246703352200
Dodávateľ: VI GROUP, spol. s r.o, Roľnícka 157, 831 07 Bratislava, IČO 35972131
Dátum uzatvorenia: 09.06.2022
Cena: 0,00 eur
Sekcia výstavby
7.6.2022Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a J & T REAL ESTATE, a.s. za účelom budovania električkovej trate ako nosného systému verejnej hromadnej dopravy v Zóne Chalupkova a Zóne Pribinova
Číslo zmluvy: MAG 342286/2022
Dodávateľ: J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35712155
Dátum uzatvorenia: 06.06.2022
Cena: 0.- eur
Projektová kancelária- Magistrát
7.6.2022Zmluva o spolupráci MAGBO2100052 - Maroš Korman
Zmluva o spolupráci uzatvorená za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene.
Číslo zmluvy: MAGBO2100052
Dodávateľ: Maroš Korman, bydlisko: Žižková 24, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 01.06.2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie tvorby mestskej zelene
6.6.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Preložka trolejového vedenia trolejbusov“ – Kollárovo námestie č. 246702592200
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Preložka trolejového vedenia trolejbusov“ – Kollárovo námestie
Číslo zmluvy: 246702592200
Dodávateľ: Parking House, a.s., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO 35833459
Dátum uzatvorenia: 06.06.2022
Cena: 0,00 eur
Sekcia výstavby
6.6.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava a dobudovanie cestnej signalizácie pre dve križovatky na Kopčianskej ulici v Bratislave"
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava a dobudovanie cestnej signalizácie pre dve križovatky na Kopčianskej ulici v Bratislave" v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 246703212200
Dodávateľ: MTS SVK Development 01, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2022
Cena: 0,00 eur
Sekcia výstavby - referát koordinácie výstavby
1.6.2022Zmluva o spolupráci MAGDG2200238
Oprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev nachádzajúcich sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: MAGDG2200238
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00603392
Cena: 350000 EUR
Dátum uzavretia: 01.06.2022
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
27.5.2022Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne
Číslo zmluvy: MAGTS2200198
Dodávateľ: Spusta Café StM, s.r.o., Pifflova 6, Bratislava 851 01, IČO: 35 803 568
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 3999,60 EUR
26.5.2022Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne
Číslo zmluvy: MAGTS2200194
Dodávateľ: Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 844/19, 811 05 Bratislava- Staré Mesto, IČO: 36 841 561
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 3999,60 EUR
Sekcia dopravy- Oddelenie parkovania- Referát prevádzky parkovacej politiky
23.5.2022Zmluva o zriadení záložného práva Agadu – doplnené podanie
Číslo zmluvy: MAG 7895/2022
Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 47429577
Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
Cena: 0.- EUR
Oddelenie rozvoja bývania
18.5.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci, kde predmetom zmluvy je vzájomné zabezpečenie služieb spojených v súvislosti s podujatím Magistrátny deň 2022. Spoločnosť BVS zabezpečí pitný režim a hlavné mesto propagáciu.
Číslo zmluvy: MAGTS2200178
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Cena: 700 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
16.5.2022Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb
Dodatok č. 2 MAG 135327/2022 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo Námestie zo dňa 15.07.2020
Číslo zmluvy: MAG 135327/2022
Dodávateľ: METRO Bratislava a.s. , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 35732881
Cena: 10 183 621,93 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie rozvoja bývania
16.5.2022Zmluva o výpožičke
Číslo zmluvy: MAG133543/2022
Dodávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s, Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
16.5.2022Zmluva o naložení so stavebným odpadom a odpadom z demolácii
Zmluva o naložení so stavebným odpadom a odpadom z demolácii
Číslo zmluvy: MAG135009/2022
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52, Bratislava, IČO: 00492736
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 18.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
16.5.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zriadenia Centra pre dočasné krátkodobé ubytovanie pre cudzincov
Číslo zmluvy: MAG344269/2022
Dodávateľ: ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s., Viktora Tegelhoffa 4, 831 04, Bratislava, IČO: 35834579
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Útvar správy mestských podnikov
6.5.2022Zmluva o preložke slaboprúdového vedenia č. 24881792200
Zmluva o preložke slaboprúdového vedenia č. 24881792200, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán na preložke slaboprúdového vedenia v rámci SO 40-36-03.6, SO 50-36-03.1, SO 51-36-01.1 a SO 60-36-03.1 pre účely stavby "NS MHD, prevádzkový úsek Janikov dvor - Šafárikovo nám. II. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 24881792200
Dodávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Zmluva o preložke verejnej elektronickej komunikačnej siete č. 248801862200
Dohoda zmluvných strán na predložení existujúcich verejných elektronických komunikačných sieťach pre stavbu „ Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám, 2. časť, Bosákova ul. Janíkov dvor“ pre SO 40-36-03.3, SO 50-36-03.4, SO 51-36-01.04, SO 60-36-03.03, k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 248801862200
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,Metodova č.8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.4.2022Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
Preložka zariadenia distribučnej sústavy - BA, park Komenského, č.p.21385/3, BA22581, Bratislava
Číslo zmluvy: 2118100142-ZoVP
Dodávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 31.01.2022
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.