Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.12.2021Zmluva o spolupráci č. MAGTS2100304 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Nadáciou Milana Šimečku a literárnyklub.sk občianskym združením
Nadácia Milana Šimečku a literarnyklub.sk spolupracujú na projekte EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je aj rezidencia prenasledovaného umelca či prenasledovanej umelkyne zo zahraničia na území mesta Bratislavy v spolupráci so sieťou ICORN. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii tejto rezidencie.
Dátum uzatvorenia: 09.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie kultúry
16.12.2021Zmluva o prepojení s Informačným systémom - dodatok č. 1
Rozšírenie poskytovania existujúcich služieb zo strany DEUS
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100090
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie parkovania
16.12.2021Zmluva o spolupráci pri realizácii križovatky Tomášikova-Haburská č. 246708012100
Zmluva o spolupráci pri realizácii križovatky Tomášikova-Haburská
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Sekcia dopravy
8.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Hlavné mesto Bratislava a OLO a.s. sa dohodli na rozšírení predmetu poskytovaných služieb pre OLO a.s. do metropolitnej optickej siete Bratislava
Číslo dodatku zmluvy: MAG0000009

Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
3.12.2021Zapojenie sa do programu "Adopcia zelene" - Devínska Nová Ves
Predmetom tejto Zmluvy je zapojenie sa do programu “Adopcia zelene” na parc. č. 2565/71, registra o výmere 605 m2 a časť pozemku 2565/87 o výmere cca 540 m2 pozemky sú registra C-KN v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGBO2100063
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
2.12.2021Memorandum o spolupráci
spolupráca HLMSRBA s Diamond HS pri revitalizácii pozemku špecifikovanom v čl. III.
Číslo zmluvy: MAGBO2100095
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Sekcia životného prostredia
2.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy
Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy je , že text Článku III. ods. 1, ods. 3, ods. 5 sa mení na upravené znenie, vypúšťa sa pôvodný ods. 7 v zmluve a zároveň dopĺňa ods. 7 o nové znenie: "Hlavné mesto má nárok za všetky činnosti a úkony uskutočňované podľa Zmluvy na odmenu vo výške 1 000 EUR za kalendárny rok, pričom vyššie uvedená odmena je splatná na účet Hlavného mesta, vždy do 30. novembra príslušného kalendárneho roka na základe tejto zmluvy, ktorá je zároveň daňovým dokladom. V prípade, ak odmena nie je účtovaná za celý kalendárny rok má Hlavné mesto nárok na pomernú časť odmeny vypočítanú na základe počtu dní v príslušnom kalendárnom roku.
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Oddelenie kultúry
30.11.2021Zmluva o spolupráci č. 246704362100
Predmetom Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii úpravy Križovatky Račianska-Skalická a alternatívnej cyklo-infraštruktúry v území
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Sekcia výstavby
29.11.2021Spoločenská zmluva spoločnosti MKK Grössling s. r. o.
Spoločenská zmluva, ktorou sa zakladá obchodná spoločnosť MKK Grössling s. r. o.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 29.11.2021
Dátum účinnosti: 30.11.2021
Útvar správy mestských podnikov
25.11.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Vrakuňa
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Vrakuňa
Číslo zmluvy: MAGTS2100298
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie parkovania
25.11.2021Zmluva o spolupráci Mestská polícia a firma Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za účelom realizácie parkovacej politiky v HMBA
Číslo zmluvy: MAGTS2100319
Dátum uzatvorenia: 23.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie parkovania
16.11.2021Zmluva o spolupráci
Adopcia zelene - predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
Číslo zmluvy: MAGBO2100051
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Sekcia životného prostredia
16.11.2021Zmluva o spolupráci
Adopcia zelene - predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
Číslo zmluvy: MAGBO2100060
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Sekcia životného prostredia
11.11.2021Zmluva o spolupráci so spoločnosťou OLO, a.s.
Zmluva o spolupráci pre dodanie zberných nádob a poskytnutie služieb spojených s odvozom odpadu pre podujatie Festival mladého vína 2021, ktoré sa uskutoční 12. - 13.11.2021.
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100294
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
3.11.2021Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora
Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora uzatvorená za účelom úpravy práv a povinnosti zmluvných strán pri povoľovaní a realizácii úpravy a jej odovzdaní vlastníkovi.
Číslo zmluvy: MAGBO2100086
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Sekcia výstavby
3.11.2021Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora
Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora uzatvorená za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri povoľovaní a realizácii úpravy a odovzdaní jej vlastníkovi
Číslo zmluvy: MAGBO2100087
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Sekcia výstavby
2.11.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci MAGSP2000031
Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 - predĺženie termínu realizácie rekonštrukcie Klubu dôchodcov, ktorý sa nachádza v Mestskej časti Bratislava-Devínska
Číslo zmluvy: MAGSP2100061
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
29.10.2021Zmluva o spolupráci č. SSV/OPZ/017/2021
Zmluva o spolupráci s OZ Bezpečné bývanie ohľadom spolupráce a sprístupnenia komunitnej miestnosti na Stavbárskej č. 40 pre potreby Mestského terénneho tímu.
Číslo zmluvy: MAGTS2100216
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Sekcia sociálnych vecí
20.10.2021Dohoda o spolupráci - Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji inovačného ekosystému, podpory spolupráce akademického sektora s podnikateľským sektorom a rozvoji aplikovaného výskumu v oblasti umelej inteligencie v strategických doménach udržateľnej mobility, adaptácie na zmenu klímy, digitalizácie a zdravia obyvateľov s cieľom napĺňať potenciál Bratislavy ako atraktívneho a udržateľného miesta pre život.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
12.10.2021Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov registrácie
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov registrácie
Číslo zmluvy: MAG442321/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie parkovania
11.10.2021ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“.
Číslo zmluvy: MAGTS2100210
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Sekcia výstavby
7.10.2021Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov uzatvorená medzi Hl. mestom SR Bratislava/Slovenské národné múzeum - listina z fondu Magistrátu mesta Bratislavy, inv. č. 2689
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Archív mesta Bratislavy
7.10.2021Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy
Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátske rameno,
starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátskeho ramena
Bezodplatná zmluva
Dodávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047
Číslo zmluvy: MAGBO2100084
Dátum uzatvorenia: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Dátum platnosti: 06.10.2025
Oddelenie tvorby mestskej zelene
7.10.2021Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby „Administratívna budova č. 1 Čulenova ulica, Bratislava“, stavebný objekt SO.03 Spevnené plochy a komunikácie č. 246705752100
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby „Administratívna budova č. 1 Čulenova ulica, Bratislava“, stavebný objekt SO.03 Spevnené plochy a komunikácie
Dátum uzatvorenia: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Sekcia výstavby
30.9.2021Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Vzájomná spolupráca pri podujatí Magistrátny deň
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pitného režimu a reklamných služieb dňa 1.10.2021 počas podujatia Magistrátny deň.
Cena: 565,93
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Číslo zmluvy: MAGTS2100226
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.