Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.11.2020Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného dozoru projektu výstavby súboru bytových domov a nájomných bytov „Bytový súbor Terchovská“
Dátum uzatvorenia: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 27.11.2020
Dátum účinnosti: 28.11.2020
24.11.2020ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU s názvom CIRCULAR BRATISLAVA (CIRCUBA)
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok obidvoch zmluvných strán uzavrieť „Zmluvu o spolupráci a využití výsledkov riešenia projektu v praxi“ v prípade schválenia návrhu projektu Budúceho odovzdávajúceho s názvom „CIRCULAR BRATISLAVA“ Agentúrou, a to v lehote dohodnutej touto Zmluvou a po splnení podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Zmluvná strana: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Interné číslo: MAGBO2000059
Oddelenie stratgie a projektov

Dátum platnosti: 20.11.2020
Dátum účinnosti: 25.11.2020
13.11.2020Zmluva o zabezpečení činnosti uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Zmluva o zabezpečení činnosti, bezodplatná
Predmetom tejto Zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi Objednávateľom (HMBA) a Dodávateľom (Mestské lesy v Bratislave) pri zabezpečení služieb v lesníctve a poľovníctve za účelom presného označenia spadnutých a vylomených pňov, suchých a odumretých drevín na lesných plochách a odhad objem dreva v m3, ktoré má byť z bezpečnostných dôvodov odstránené a úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2000022
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 12.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dodávateľ: Mestské lesy v Bratislave
Ulica, číslo: Cesta mládeže 4
Mesto: 831 01 Bratislava
IČO: : 30 808 901
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum platnosti do: 31.12.2022
Poznámka:
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
9.11.2020Zmluva o poskytnutí dôverných informácií
Typ: bezodplatná
Predmet: Úprava práv a povinností zmluvných strán a pravidiel pre poskytovanie, používanie a ochranu Poskytovateľom poskytnutých alebo poskytovaných informácií majúcich dôverný charakter ako aj úprava zodpovednosti zmluvných strán za porušenie tejto Zmluvy.
Cena: 0,- Eur
Dátum zverejnenia: 9.11.2020
Dodávateľ/Poskytovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Odberateľ/Príjemca: CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Sídlo: Twin City – blok C, Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava
Dátum účinnosti: 10.11.2020
Dátum platnosti do: 31.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000033
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na vybudovanie dopravného ihriska v ZŠ Železničná – Dobudovanie dopravného ihriska základnej školy Železničná.
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na vybudovanie dopravného ihriska v ZŠ Železničná – Dobudovanie dopravného ihriska základnej školy Železničná.Cena: 20.000,- € (slovom dvadsaťtisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Vrakuňa,
Ulica, číslo: Šíravská 7
Mesto: 821 07 Bratislava,
IČO: 00 603295
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie stavebných činností
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000032
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na revitalizáciu športového areálu ZŠ Rajčianska – Vybudovanie beach volejbalového ihriska.
Predmet zmluvy: Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na revitalizáciu športového areálu ZŠ Rajčianska – Vybudovanie beach volejbalového ihriska.
Cena: 20.000,- € (slovom dvadsaťtisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Vrakuňa,
Ulica, číslo: Šíravská 7
Mesto: 821 07 Bratislava,
IČO: 00 603295
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000031
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves na realizáciu rekonštrukcie Klubu dôchodcov.
Predmet zmluvy: Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves na realizáciu rekonštrukcie Klubu dôchodcov.
Cena: 350.000,- € (slovom tristopäťdesiattisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves,
Ulica, číslo: Novoveská 17/A
Mesto: 843 10 Bratislava,
IČO: 00 603392
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie stavebných činností
26.10.2020Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Petržalka
Typ: bezodplatná
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie priestorových údajov a služieb Web Feature Service (ďalej len WPS) a Web Map Service (ďalej len WMS), definovaných štandardom Open Geospatial Consortium, pre potreby zmluvných strán a poskytovanie služieb prostredníctvom webového mapového portálu a mapového katalógu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 26.10.2020
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ulica, číslo: Kutlíkova 17
Mesto: Bratislava
IČO: 00603201
Dátum účinnosti: 27.10.2020
Dátum platnosti do: neurčito
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
22.10.2020Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci uzavreté medzi hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

Zverejnené dňa: 22.10.2020
15.10.2020Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pri príprave a realizácii podujatia Mestský bazár na Bazovej
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.10.2020
Účinnosť zmluvy: deň po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.10.2020
8.10.2020Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci uzavreté medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica ohľadom majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností.

Uzatvorené dňa: 21. 09. 2020
Zverejnené dňa: 08. 10. 2020
29.9.2020Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci zo dňa 02.08.2011 [PDF, 406 kB]
Dodatok č. 2 o spolupráci medzi Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave a Hlavným mestom SR Bratislavou pri ochrane verejného poriadku
23.9.2020Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2020
Účinnosť zmluvy: deň po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.09.2020
23.9.2020Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1900006
predmetný dodatok sa uzatvára z dôvodu úpravy práv a povinností zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácii a kolaudácii stavby „Zastávka MHD a obratisko, k. ú. Nivy“ z dôvodu potreby posunu termínov stanovených zmluvou v nadväznosti na dátum vydania stavebného povolenia a celosvetovú pandémiu ochorenia COVID -19 (2019-nCoV) spôsobenou šírením SARS-CoV-2 koronavírusu
Dátum zverejnenia: 23.09.2020
Dátum účinnosti: 24.09.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, IČO: 35 718 625
14.9.2020Zmluva o spolupráci
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Ulica, číslo: Olejkárska 1, Bratislava 814 52
Mesto: Bratislava
IČO: 00 492 736

Dátum zverejnenia: 14.09.2020
Dátum účinnosti: 15.09.2020
Dátum platnosti do: neurčito
14.9.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000006
zmluva o spolupráci pri výstave stavby „Južné mesto – Zóna C0 – prestavba jestvujúcej stykovej križovatky na ceste I/2 (Rusovská cesta)“ v katastrálnom území Petržalka
Dátum zverejnenia: 14.09.2020
9.9.2020Zmluva o spolupráci č. SSV/055/2020 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 1000,- Eur pri realizácii vzdelávacieho projektu "Letná Bratislavská univerzita seniorov X. ročník" Univerzite Komenského v Bratislave formou vydania publikácie s názvom: "Letná bratislavská univerzita seniorov, Moje spomienky na Bratislavu“.
Obsahom publikácie bude výber prednášok, ktoré odzneli na podujatiach vzdelávacieho projektu počas predchádzajúcich ročníkov a príspevky seniorov na tému života v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 27. 08. 2020
Dátum zverejnenia: 09. 09. 2020
Dátum účinnosti (deň po dni zverejnenia): 10. 09. 2020
4.9.2020DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto a Nivy
Zmluvné strany: Twin City Infrastructure s.r.o., Hlavné mesto SR Bratislava
Dodatok č. 5 uzatvorený dňa 04.09.2020 týkajúci sa dohody zmluvných strán na novom harmonograme realizácie stavby - „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“,
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
25.8.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto poskytuje DPB pre naplnenie účelu spolupráce časť priestoru o výmere cca 2 m2 nachádzajúceho sa na prízemí Novej radnice v priestoroch prvého kontaktu pre občanov, spolu s technickým a administratívnym zázemím.

Dátum uzavretia zmluvy: 21.08.2020
Dátum zverejnenia: 25.8.2020
18.8.2020Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci
Združenie Hlavného mesta SR Bratislava a Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za účelom vykonania nevyhnutných úprav v rámci Jurigovho námestia

Dátum uzatvorenia: 17.08.2020
Dátum zverejnenia: 19.08.2020
27.7.2020Dodatok č. 1 Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy, s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Karlova Ves, o financovaní investičných projektov v týchto mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum uzatvorenia: 6.7.2020
Dátum zverejnenia: 27.7.2020
16.7.2020Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo námestie“

Dátum uzatvorenia: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Dátum účinnosti: 17.07.2020
16.7.2020Zmluva č. OSV/057/2020
Darovacia zmluva ev. pod č. OSV/057/2020 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a IKEA Bratislava, s. r. o.. na výrobky IKEA na účely zariadenia dočasného karanténneho mestečka pre ľudí bez domova.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10. 06. 2020
Dátum zverejnenia: 16. 07. 2020
Dátum účinnosti: 17. 07. 2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Proti prúdu pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Vagus pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.