Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
6.7.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Hl. mestom SR Bratislavou a BVS, a.s. vo veci výsadby drevín v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pozemku vo vlastníctve BVS, a.s.
bezodplatná zmluva č. MAGBO2100055
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
oddelenie tvorby mestskej zelene
2.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Rača
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Rača
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Číslo zmluvy: MAGTS2200110
Dátum uzatvorenia: 02.07.2021
Oddelenie parkovania
29.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta, predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom ukončení spolupráce na Projekte BMK a to za podmienok určených v tomto Dodatku.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100074
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
24.6.2021Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800058
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800058 pri organizácií Bratislavského majálesu, kde predmetom dodatku je predĺženie spolupráce na ďalšie 3 roky.
Dátum uzatvorenia: 23.06.2021
Dátum zverejnenia: 24.06.2021
Dátum účinnosti: 25.06.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
18.6.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU VÝSKUMU V PRAXI
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU VÝSKUMU V PRAXI s názvom "Bratislava a Ľvov smart cities - rozumné mestá v oblastiach životného prostredia a športu
Dátum uzatvorenia: 18.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
18.6.2021Dohoda o spolupráci
Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
15.6.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi hlavným mestom a Inštitútom pre výskum práce a rodiny celkovo na sumu 4999 Eur za účelom spolupráce pri realizácii výskumu v rámci projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou.
Číslo zmluvy: SSV/ODB/012/2021
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
21.5.2021Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100041
Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100041 týkajúca sa prevodu práv a povinností z územného rozhodnutia pre Stavbu 11 v rámci polyfunkčného súboru EUROVEA 2-križovatka Landererova-Čulenova-SND.
Číslo zmluvy: MAGBO2100041
Dátum uzatvorenia: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Sekcia výstavby
21.5.2021Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100042
Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100042 týkajúce sa územného rozhodnutia v rozsahu stavebných objektov Stavby 7 v rámci Polyfunkčného súboru EUROVEA 2-úprava Pribinovej a Čulenovej ul.
Číslo zmluvy: MAGBO2100042
Dátum uzatvorenia: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Sekcia výstavby
17.5.2021Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000061
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
13.5.2021Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Hlavným mestom SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 13.05.2021
Dátum účinnosti: 14.05.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
7.5.2021Zmluva o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest
Zmluva o prepojení s IS Dátové centrum obcí a miest - za účelom získavania údajov z iných IS verejnej správy prepojených s IS DCOM a ich sprístupnenie pre IS mesta na účely regulácie parkovania na území Bratislavy a uplatňovania pravidiel parkovacej politiky Hlavného mesta SR Bratislavy a elektronických služieb HM SR BA.
Číslo zmluvy: MAGBO2100044
Dátum uzatvorenia: 07.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Sekcia informatiky, dátovej politiky a inovácií
12.4.2021Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o., č. MAGTS1900063
Číslo dodatku: MAGTS2000272
Účelom dodatku je spolupráca pri organizácií súťaže a následnej výstave SLOVAK PRESS PHOTO. Hlavné mesto v záujme zintenzívnenia spolupráce a zatraktívnenia súťaže, ako aj oslovenia čo najväčšieho množstva kvalitných uchádzačov sa rozhodlo vložiť do súťaže viac finančných prostriedkov. Cena 1x ročne 5 000,- EUR.
Cena: 10 000,- EUR.
Zmluvná strana: SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o., Björnsonova 16, 811 05 Bratislava, IČO: 36 844 748
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Dátum platnosti: 12.04.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
25.2.2021Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Zmluva uzatvorená v súlade s čl. 28 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a § 34 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluva je uzavretá so spoločnosťou:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum uzatvorenia: 29.01.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Dátum účinnosti: 26.02.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie vnútornej právnej podpory
24.2.2021DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
Predmetom je spolupráca pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“
Dátum uzatvorenia: 22.02.2021
Dátum zverejnenia: 24.02.2021
Dátum účinnosti: 25.02.2021
Odkaz na pôvodnú zmluvu:
https://zverejnovanie.bratislava.sk/dp/id_ktg=1086&p1=63791
Oddelene majetkových vzťahov
29.1.2021Zmluva o spolupráci
Predmet: zabezpečenie činnosti a fungovania Mestského parkovacieho systému, spol. s r.o.
Dátum zverejnenia: 29.1.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum platnosti: na dobu nerčitú
20.1.2021Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za
účelom realizácie parkovacej politiky v zóne Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Zverejnené dňa: 20.1.2021
29.12.2020Dodatok č. 1 k Dohode o refakturácii nákladov medzi hl. m. SR Bratislavy a Mestskou častou Bratislava – Rusovce za účelom rekonštrukcie zástavky
Spoločným cieľom je rekonštrukcia zastávky mestskej hromadnej dopravy „Vývojová“ v smere Čunovo. Zmluvné strany sa dohodli, že rekonštrukcia je vo verejnom záujme, skvalitní a zefektívni mestskú hromadnú dopravu pre obyvateľov Bratislavy, ako aj návštevníkov hlavného mesta.

Dátum uzatvorenia: 29.12.2020
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
Dátum účinnosti: 30.12.2020
22.12.2020Dohoda o refakturácii nákladov medzi hl. m. SR Bratislavy a Mestskou častou Bratislava – Rusovce za účelom rekonštrukcie zástavky
Spoločným cieľom je rekonštrukcia zastávky mestskej hromadnej dopravy „Vývojová“ v smere Čunovo. Zmluvné strany sa dohodli, že rekonštrukcia je vo verejnom záujme, skvalitní a zefektívni mestskú hromadnú dopravu pre obyvateľov Bratislavy, ako aj návštevníkov hlavného mesta.

Dátum uzatvorenia:21.12.2020
Dátum zverejnenia:22.12.2020
Dátum účinnosti:23.12.2020
22.12.2020Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi hl. m. SR Bratislavy a Mestskou častou Bratislava – Vajnory za účelom opravy a rekonštrukcie komunikácie
Zabezpečenie adekvátneho technického stavu komunikácie v MČ BA Vajnory, ktoré sú ich obyvateľmi a návštevníkmi využívané a majú spoločný záujem spolupracovať na oprave a rekonštrukcii predmetnej komunikácie v katastrálnom území Vajnory - oprava lokálnych bodových nedostatkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Dátum uzatvorenia:18.12.2020
Dátum zverejnenia:22.12.2020
Dátum účinnosti:23.12.2020
17.12.2020Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800003
úprava práv a povinností Zmluvných strán v rámci ich spolupráce pri príprave a realizácii niektorých stavebných objektov tvoriacich súčasť stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ a to konkrétne stavby č. 07 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“ a stavby č. 11 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova – SND“
Dátum uzatvorenia: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Eurovea 2, s.r.o., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279
17.12.2020Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v k. ú. Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač č. 246508772000
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Bory, a.s.
Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v k. ú. Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač č. 246508772000 – predĺženie Saratovskej
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
16.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci so See & Go, s.r.o.
Číslo zmluvy: MAGTS2000211
Predmet zmluvy: Vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go pri zabezpečovaní výroby a vysielania spotov o aktuálnom dianí v hlavnom meste.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Dodávateľ: See & Go, s. r. o.
Ulica, číslo: Strážna 9/C
Mesto: 831 01 Bratislava
IČO: 459 370 44
Dátum účinnosti: 17.12.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie komunikácie a marketingu
14.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo námestie“ zo dňa 15.07.2020
Dátum uzatvorenia: 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.12.2020
Dátum účinnosti: 15.12.2020
10.12.2020Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa Jarovce – Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“ č. 246508632000
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa Jarovce – Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.