Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
23.3.2011CYCLOMOST II. [PDF, 1,5 MB]
Partnerská dohoda o výstavbe lávky pre peších cyklistov nad riekou Morava na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves a obcou Engelhartstetten a nadväzujúcich cyklotrás. Partneri: Spolková krajina Dolné rakúsko, Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves.
Zverejnené dňa: 23.3.2011
27.11.2019DefaTwister, s. r. o.
25.11.2020Dodatok č. 1 k dohode Povinného z vecného bremena 249404271800
Dodatok č. 1 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Orange Slovensko a.s. k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu, zo dňa 22.8.2018.

Dodatok č. 1 rieši vypustenie DPH.

Dátum zverejnenia: 25.11.2020
27.12.2017Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Landererova a Pribinova ul.
Dodatok uzatvorený dňa 22.12.2017, ktorým dochádza k zmene skutočného vyhotovenia stavebných objektov SO 22 Dopravné napojenie – Landererova ulica, SO 23 Úprava chodníka – Landererova ulica.
Dátum zverejnenia: 27.12.2017
13.5.2022Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Zmena ustanovení týkajúcich sa postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa ZVO.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2200002
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava, IČO: 00603201
Cena: 0 €
Dátum uzatvorenia: 12.05.2022
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
8.2.2022Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dátum uzatvorenia: 04.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie verejného obstarávania
25.3.2015Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Predmetom dodatku č. 1 Dohody o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte je zmena článku IV ods. 1 Dohody.
Dátum zverejnenia: 25.3.2015
29.5.2012Dodatok č. 1 k dohode o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 140 kB]
Dátum uzatvorenia dodatku 28.05.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.5.2012
11.12.2017DODATOK č. 1 K DOHODE O VZÁJOMNOM UROVNANÍ č. 248808601400 zo dňa 18. 11. 2014
Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnom urovnaní č. 248808601400 obsahom, ktorého je prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 212 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 23/2012, zo dňa 22.05.2012 a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 8056/25 k. ú. Staré Mesto, pôsobiace „in personam“.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 11.12.2017
31.8.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS 2000172
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS 2000172, ktorého predmetom je zmena v záhlaví zmluvy v časti týkajúcej sa Zhotoviteľa č. 1.
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie geodetických činností
21.12.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000218
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000218 je uzatvorený v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. MAGTS2000218 zo dňa 25.11.2020 v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2017Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o vykonaní exekúcie zo dňa 05.11.2014
Predmetný dodatok reflektuje novú právnu úpravu exekučného konania, a to najmä vo vzťahu k náhodnému prideľovaniu exekučných konaní súdnym exekútorom.

Dátum uzatvorenia : 31.03.2017

Dátum zverejnenia : 26.04.2017

Dátum účinnosti : 27.04.2017
20.9.2012Dodatok č. 1 k RECOM SK-AT partnerskej dohode [PDF, 154 kB]
Predmetom Dodatku č. 1 je postup pri obstarávaní výkonu externých expertov, ktorí vypracujú Analýzu sietí a potenciálu a spoločnom financovaní pracovného balíka 2 – Analýza sietí a potenciálu.
Dátum zverejnenia: 20.9.2012
2.9.2011Dodatok č. 1 k zmluve o prevzatí dlhu zo dňa 21.06.2010 [PDF, 64 kB]
Na základe dodatku budú dlžníci prevzatý dlh v časti zostatku poplatku z omeškania vo výške 360,28 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 31.08.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02.09.2011
17.4.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácií okružnej križovatky a o úprave ďalších právnych vzťahov [PDF, 115 kB]
uzatvorený dňa 16.04.2012 - zohľadnenie zmien, ktoré nastali po podpísaní zmluvy. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 17.04.2012
10.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 2. fáza“ v katastrálnom území Lamač a Záhorská Bystrica
8.8.2012Dodatok č. 2 [PDF, 32 kB]
Na základe dodatku č. 2 sa znížil dlh prevzatý dlžníkmi, ktorí ho budú splácať v mesačných splátkach vo výške 33,19 EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 14.3.2012
Dátum zverejnenia: 8.8.2012
22.5.2015Dodatok č. 2 k Dohode o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Dohoda zmluvných strán na zmene článku IV ods. 1 Dohody.
Dátum zverejnenia: 22.5.2015
24.3.2021Dodatok č. 24 88 0079 21 01 k Dohode o urovnaní a o uznaní záväzku a jeho zaplatení zo dňa 18.10.2010
Dodatok č. 24 88 0079 21 01, ktorého predmetom je zmena ustanovení dohody.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
8.10.2019Dodatok č. 3 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 /Z18-013-0025 zo dňa 1.6.2017
na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
30.7.2020Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.06.2016 č. OZP/2/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.09.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 23.05.2019.
Organizácia: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Predmetom dodatku sú legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj zefektívnenie plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy zmenou systému zberu triedených zložiek v rodinnej bytovej výstavbe.
Dátum uzatvorenia: 29.07.2020
Dátum zverejnenia: 30.07.2020
Dátum účinnosti: 31.07.2020
10.4.2019Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie č. 246506481400
Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Panónska – Dolnozemská – cesta I/2 v smere do Rusoviec č. 246506481400.
Dodatok uzatvorený dňa 10.04.2019 za účelom rozšírenia predmetu Dohody o stavebné objekty SO 07 A4 komunikácie – rozšírenie I/2 a Debarierizačné opatrenie na ceste I/2 v mieste prechodu pre cyklistov.
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
28.4.2017Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Tomášikova ulica č. 246502401300
uzatvorená dňa 10.04.2017
pre účely stavby:"Polyfunkčný objekt Seberíniho"
stavebné objekty: SO 14.2.1 Úprava križovatky Tomášikova - Seberíniho
Rozšírenie vozovky
,
podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
30.12.2015dodatok č.1 k partnerskej dohode v rámci projektu BA - klima
Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy vo vzťahu k partnerovi projektu Mč BA Staré mesto a doplnenie článku ohľadom vrátenia projektového grantu.
Dátum zverejnenia: 30.12.2015
19.9.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok sa uzatvára za účelom plnenia si zákonných povinností hlavného mesta pre naplnenie štandardov zberu v hlavnom meste §14, ods. 1 vyhlášky č 371/2015 Z. z., pre kalendárny rok 2018.
Cena: Dodatok bezodplatne
Zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s.
Ulica, číslo: Ružová dolina 6
Mesto: 821 08 Bratislava
IČO: 35 979 798
Dátum zverejnenia dodatku: 19.9.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.