Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.12.2011Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 4 02 0069 11 [PDF, 806 kB]
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 402006911 na predaj pozemku zvereného do správy MČ Bratislava - Ružinov, parc. č. 1207/173 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 15.12.2011
3.12.2014Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. 412 002313
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. 412 002313, ktorou sa Kúpna zmluva č. 412 002313 od počiatku zrušuje. Uzatvorené dňa: 3.12.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
29.1.2021Dohoda o podmienkach úpravy časti komunikácie J. Jonáša, Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
Predmet zmluvy: práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so stavbou „komunikácie a technická infraštruktúra pre obytný súbor Slnečný vrch I.“
Dátum uzatvorenia: 28.01.2021
Dátum zverejnenia: 29.01.2021
Zmluvné strany:
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
- Slnečný vrch, s.r.o., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 48 232 980
1.4.2022Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Agátová ulica
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Agátová ulica pre účely stavby ,,SAND RESORT Bratislava-Dúbravka", stavebné objekty SO 14 Dopravné napojenie na Agátovú ulicu, SO 16 Cyklotrasa, SO 17 Zastávka MHD
Dátum uzatvorenia: 1.4.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
21.8.2017Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. Triedy Ivánska cesta
Stručný popis: Polyfunkčný dom F&P a.s., Ivánsa cesta – Stavebný objekt 11 Dopravné napojenie Airport hotel Bratislava a polyfunkčného objektu F&P
Typ: Dohoda uzavretá podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: SO 11 Dopravné napojenie Airport hotel Bratislava a polyfunkčného objektu F&P
Cena: 0,00 Eur
Investor č. 1: F&P a.s., Panenská 18, 811 03 Bratislava
IČO: 35792990
Investor č. 2: Rosalin, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 36869988
Dátum uzatvorenia: 08.08.2017
Dátum zverejnenia: 21.08.2017
19.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie "Prístupová komunikácia - spevnená plocha
číslo zmluvy: MAG BO 1600016
označenie gestora, OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
označenie druhej zmluvnej strany: CHINA TOWN, s.r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Haixiao Shan, štatutárny zástupca
názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: DOH/05/2016/OSC/PO
6.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie I. triedy Legionárska ulica č.246502831500
uzatvorená dňa 01.10.2015 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor NEW STEIN“, stavebné objekty: SO-501 Úprava ramena Legionárska križovatky č.611, podobjekt SO-501.1 Stavebné úpravy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré mesto.
Zverejnené dňa: 06.10.2015
6.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie II. triedy Kutlíkova č. 246504141500
uzatvorená dňa 01.10.2015 / pre účely stavby: „Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava“, stavebné objekty: SO 12 Rozšírenie komunikácie Kutlíkova - ľavý odbočovací pruh, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 06.10.2015
19.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/61 Rožňavská č. 246504981500
uzatvorená dňa 16.10.2015. Pre účely stavby: „Pripojenie miestnej obslužnej komunikácie C2 na Rožňavskú ul., Bratislava“, stavebné objekty: SO 201 Križovatka Rožňavská cesta – miestna obslužná komunikácia C2, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 19.10.2015
14.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy 29. augusta č. 246503191600
uzatvorená dňa 14.06.2016, pre účely stavby: „Úprava chodníka na miestnej komunikácií Ulica 29. augusta“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 14.06.2016
16.3.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Bosákova ulica č. 246500581600
uzatvorená dňa 24.02.2016 pre účely stavby: „Stredový ostrovček, Bosákova ul., Bratislava“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 16.03.2016
16.6.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Dúbravská cesta, č.246501831500
uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: "Dopravné napojenie stavby „Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt Crossing – spodná stavba, Dúbravská cesta, Bratislava““, stavebný objekt: SO 205 Areálové spevnené plochy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves.
Dátum zverejnenia:
17.06.2015
26.7.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Hraničná ulica
Dohoda uzatvorená podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri úprave časti miestnej komunikácie II. triedy pre účely stavby: „Oprava Hraničnej ulice“.
Dátum uzatvorenia: 26.07.2018
Dátum zverejnenia: 26.07.2018
Dátum platnosti: 27.07.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
7.8.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Jantárová cesta č. 246503401500
uzatvorená dňa 29.07.2015. Pre účely stavby: „Obchodné centrum - I. stavba - Parkovisko pre obchodné centrum“, stavebné objekty: SO 01 Vjazd a výjazd do areálu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
17.3.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Mýtna ulica č. 246500381500
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely stavby: pre účely stavby: „Administratívno obytný súbor Mýtna - Radlinského, Bratislava“, stavebné objekty: SO 201-01a Účelová komunikácia Mýtna ulica, SO 201-02a Rekonštrukcia existujúceho chodníka na Mýtnej ulici, SO 202-02a Vjazd a výjazd - Mýtna ulica, SO 202-02b Vjazd a výjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 17.03.2015
11.5.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná
Číslo: MAGBO1800011
Titulok: Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby: Bezdotyková umyváreň EHRLE, Votrubova ulica, Bratislava, stavebný objekt SO 101 Spevnené plochy, nádvoria - ostrovček
stručný popis: Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy je upraviť existujúcu komunikáciu Prístavnú ulicu vybudovaním ostrovčeka pre krytie vozidla , ktoré vchádza do križovatky Prístavná ulica - Votrubova ulica.
Názov: Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby: Bezdotyková umyváreň EHRLE, Votrubova ulica, Bratislava, SO 101 Spevnené plochy, nádvoria - ostrovček
23.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Ulica 29. augusta č. 246503191600
uzatvorená dňa 14.06.2016 pre účely stavby: „ Úprava chodníka na miestnej komunikácií Ulica 29. augusta“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 22.06.2016
29.11.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611
Číslo: MAGBO1800059
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 pre účely stavby: „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory“, stavebný objekt SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice uzatvorená v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Na základe tejto Dohody sa zmluvné strany vzájomne dohodli na podmienkach úpravy existujúcej miestnej komunikácie II. Triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 z dôvodu realizácie výstavy stavebného objektu SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum platnosti do: 27.11.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.2.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 č. 246500141600
uzatvorená dňa 09.02.2016 pre účely stavby: „TNT EXPRESS - DEPO BRATISLAVA, rozšírenie distribučno-skladovej haly“, stavebné objekty: SO 103 SPEVNENIE KRAJNICE HLAVNEJ CESTY OD KRUHOVÉHO OBJAZDU PO ŽELEZNIČNÝ NADJAZD, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory.
Dátum zverejnenia: 10.02.2016
1.2.2019Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy, križovatiek a chodníkov - Galvaniho
Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov ako príslušným stavebným úradom, na stavbu „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ , je prestavať existujúcu neriadenú križovatku ulíc Galvaniho - Na križovatkách na svetelne riadenú križovatku. V rámci stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ sa vybudujú stavebné objekty - SO 101 – Úprava križovatky, SO 104 – Úprava chodníkov, SO 110 – Cestná dopravná signalizácia, SO 200 – Úprava verejného osvetlenia na Galvaniho ulici.
Dátum uzatvorenia: 30.01.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Dodávateľ: FIPOREAL, s.r.o.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
26.3.2013Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300 pre účely stavby: PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra časť "C", objekt SO.01.08.01 Križovatka Ivánska - komunikácia. Predmetom dohody je udelenie súhlasu v zmysle § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s uskutočnením objektu SO.01.08.01. Križovatka Ivánska - komunikácia, ktorého predmetom je úprava miestnej komunikácie II. triedy Ivánska cesta za podmienok uvedených v dohode. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 26.03.2013
26.8.2013Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Kazanská ulica č. 246502411300
Predmetom Dohody je vybudovať nový bytový dom na Kazanskej ulici spojený s polyfunkciou.
Zverejnené dňa: 26.08.2013
13.5.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie komunikácie I. triedy Staromestská č. 246501291600
Uzatvorená dňa 09.05.2016 pre účely stavby: „Polyfunkčný objekt, Veterná ulica“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 13.5.2016
12.12.2014Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Kutlíkova ulica č. 246509281400
uzatvorená dňa 10.12.2014 pre účely stavby: „Penzión – zariadenie opatrovateľskej služby“,SO 15 - Vjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
27.1.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Rybničná ulica č. 246509241400
uzatvorená dňa 26.01.2015 pre účely stavby: „ Obchodné centrum KJG Bratislava - Pripojenie “,objekt SO 01 – Pripojenie, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory.
Dátum zverejnenia: 27.01.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.