Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.4.2021Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi do používania
Poskytnutie služobného motorového vozidla na služobne a súkromné účely.

Dátum zverejnenia: 15. 04. 2021
13.4.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0239 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0239 20 00
Nájomca: Jaroslav Korinek
Dátum uzatvorenia dohody: 06.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.04.2021
13.4.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0476 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0476 20 00
Nájomca: Jaroslav Sitár a Marta Sitárová
Dátum uzatvorenia dohody: 06.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.04.2021
6.4.2021Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu
Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu - vybudovanie verejnej kanalizácie v lokalite Nové Pálenisko
Dátum uzatvorenia: 26.02.2021
Dátum zverejnenia: 06.04.2021
Útvar správy mestských podnikov
24.3.2021Dodatok č. 24 88 0079 21 01 k Dohode o urovnaní a o uznaní záväzku a jeho zaplatení zo dňa 18.10.2010
Dodatok č. 24 88 0079 21 01, ktorého predmetom je zmena ustanovení dohody.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
17.3.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach [PDF, 1,4 MB]
Uznanie dlhu spôsobeného nezložení skúšky odbornej spôsobilosti a vynaložených nákladov zamestnávateľa a dohoda o splátkach vyčísleného dlhu.
4.3.2021Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dátum uzatvorenia: 04.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Dátum účinnosti: 05.03.2021
Oddelenie verejného obstarávania
4.3.2021Zmluva o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov v projekte KS Žarnovická zadávanom Mestskou časťou Bratislava-Rača
Číslo zmluvy: MAGBO2100003
Predmet: Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislavy
Mestská časť Bratislava-Rača
Dátum uzatvorenia: 03.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Oddelenie verejného obstarávania
3.3.2021Dohoda o postúpení práv
Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením
Dátum uzatvorenia: 07.08.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2021
Dátum účinnosti: 04.03.2021
Projektová kancelária - sekcia dopravy
25.2.2021Dohoda o urovnaní medzi hlavným mestom a spol. Akzent BigBoard, a.s., BigMedia, spol. s r.o. a BAUKO SERVIS s.r.o.
Zmluvné strany majú záujem na zmierlivom urovnaní sporných nárokov, práv a povinností. Hlavné mesto má osobitný záujem na odstránený určitých Reklamných zariadení a Akzent BigBoard, a.s. má osobitný záujem na uzatvorení nájomnej zmluvy vo vzťahu k iným určitým Reklamným zariadeniam.
Dátum uzatvorenia: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Dátum účinnosti: 26.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
17.2.2021DOHODA č. 248808882000
Predmetom tejto dohody je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.
DOHODA č. 248808882000
Dátum uzatvorenia: 16.02.2021
Dátum zverejnenia: 17.02.2021
Dátum účinnosti: 18.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.2.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Nájomca: Mária Tvrdá
Dátum uzatvorenia dohody: 08.02.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.02.2021
29.1.2021Dohoda o podmienkach úpravy časti komunikácie J. Jonáša, Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
Predmet zmluvy: práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so stavbou „komunikácie a technická infraštruktúra pre obytný súbor Slnečný vrch I.“
Dátum uzatvorenia: 28.01.2021
Dátum zverejnenia: 29.01.2021
Zmluvné strany:
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
- Slnečný vrch, s.r.o., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 48 232 980
22.1.2021Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce/mesta
Bratislava vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie
COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia.

Dátum uzatvorenia: 22.1.2021
Dátum zverejnenia: 22.1.2021
18.1.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach na sumu 4000,-EUR v termínoch splátok od 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 a 31.07.2021.
8.1.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Nájomca: Juraj Kónya a Oľga Kónyová
Dátum uzatvorenia dohody: 21.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.01.2021
28.12.2020Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00
Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00, ktorej predmetom je, že BKIS ako správca Budovy poskytuje Hlavnému mestu na zabezpečenie detašovaného pracoviska časť objektu nachádzajúceho sa na Židovskej ulici č. 1 v Bratislave, konkrétne nasledujúce nebytové priestory:
- 1., 2. a 3. poschodie Budovy,
- časť priestoru garáže podľa vyčlenených parkovacích miest vo výmere 75m2,
- časť priestorov na prízemí - priestor tzv. lobby vo výmere 228m2,
- spoločné priestory.

Uzatvorená dňa: 21.12.2020
Zverejnená dňa: 28.12.2020
16.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0788 18 00
Nájomca: INTERPRESS SLOVAKIA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
10.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Nájomca: Mária Feherová
Dátum uzatvorenia dohody: 01.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.12.2020
4.12.2020Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní pri realizovaní zákazky na predmet „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“

Dátum zverejnenia: 4.12.2020
27.11.2020Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, za znalecké služby
Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa stanovených v tejto Dohode

Uzatvorená dňa: 25.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
25.11.2020Dodatok č. 1 k dohode Povinného z vecného bremena 249404271800
Dodatok č. 1 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Orange Slovensko a.s. k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu, zo dňa 22.8.2018.

Dodatok č. 1 rieši vypustenie DPH.

Dátum zverejnenia: 25.11.2020
11.11.2020Dohoda o urovnaní – Peter Perďoch
Dohoda o urovnaní zo dňa 09.11.2020
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.