Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby". Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
19.12.2013Dohoda o splátkach a uznaní záväzku
Predmetom tejto Dohody sa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zaväzuje v určených termínoch vysporiadať záväzky za poskytnuté služby veriteľa. Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
10.12.2013Dohoda o poskytnutí súčinnosti pri monitorovaní VP [PDF, 3 MB]
Predmetom dohody je poskytnuti súčinnosti pri monitorovaní verejného poriadku s využitím technických zariadení Mestskej časti Bratislava Rača, ktorú sú umiestnené v priestoroch Okrskovej stanice MsP Bratislava Nové Mesto na Hálkovej 11.
5.12.2013Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.013,97 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 85,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.12.2013
3.12.2013DOHODA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁVNOM NÁSTUPNÍCTVE STAVEBNÍKA STAVBY „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“
Predmetom tejto dohody je vytvorenie vhodných podmienok pre účinnú spoluprácu mesta a DPB pri príprave projektu, realizácií projektu, kolaudácii stavby a stanovenie povinnosti a kompetencií vo všetkých etapách.
Zverejnené dňa: 3.12.2013
3.12.2013DOHODA O SPOLUPRÁCI pri príprave a realizácii projektu „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“
Prevod projektovej dokumentácie z DPB, a.s. na mesto Bratislava.
Zverejnené dňa: 3.12.2013
3.12.2013Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. O 145/2009 v znení dodatkov č. 1 až 3
Predmetom tejto Dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy z objednávateľa - postupcu na objednávateľa - postupníka.
Zverejnené dňa: 3.12.2013
27.11.2013Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248804621300
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č.248804621300, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21598/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 760m2 a parc. č. 21598/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 , oddeleným geometrickým plánom č. 52/2012 od pozemku registra „C" parc. č. 21598, evidovaným v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1656. Uzatvorené dňa: 14.11.2013
Zverejnené dňa: 27.11.2013
22.11.2013Dohoda o prevzatí záväzku č. 254/2013_248805511300
V zmysle dohody sa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto zaväzuje prevziať na seba záväzok vyplývajúci z rozhodnutia č. STAR-1108/2013ŽPaÚP - 1010/2013/AKM zo dňa 11.9.2013. Uzatvorená dňa 18.11.2013
Zverejnené dňa: 22.11.2013
14.11.2013Dohoda č. 6183041213/2013 o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 468,17 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 40,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.11.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.11.2013
13.11.2013Dohoda o uznaní dlhu
Dohoda o uznaní dlhu uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako vlastníkom a Róbertom Pékom a Martou Pékovou ako dlžníkmi. Účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnená dňa: 13.11.2013
29.10.2013Dohoda o urovnaní
predmetom dohody je poskytnutie finančných prostriedkov v sume 15 000 eur vlastníkom RD Hroboňova 24 na riešenie protihlukových opatrení
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2013
25.10.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto p. Ivanovi Birvoňovi, škodu vo výške 1.585,38 Eur, spôsobenú na vozidle pádom stožiara verejného osvetlenia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
25.10.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto Ing.Karolovi Mravcovi škodu vo výške 1924,72 Eur spôsoboenú na vozidle pádom stožiara verejného osvetlenia.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
24.10.2013Dohoda o urovnaní č. 248801901300
Dohoda o urovnaní vo vzťahu k usporiadaniu vlastníckych práv k pozemku parc.č. 6010/158 – záhrady vo výmere 136 m2, LV 6993 k.ú. Vinohrady. Uzatvorená dńa: 24.10.2013
Zverejnená dňa: 24.10.2013
9.10.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 139,44 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 09.10.2013
8.10.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1892,63 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejné dňa: 08.10.2013
4.10.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1725,29 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 150,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 04.10.2013
4.10.2013Dohoda č. 246502401300 [PDF, 61 kB]
redmetom Dohody je úprava častí miestnej komunikácie Tomášikova ulica pre účely stavby: Polyfunkčný objekt Seberíniho, časti objektu SO 14.2.1. Úprava križovatky Tomášikova - Seberíniho.
Zverejnené dňa: 04.10.2013
30.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 225,83 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 30.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30.9.2013
25.9.2013DOHODA_TMBH_Rybnicna
Predmetom Dohody je úprava častí miestnej komunikácie Rybničná ulica pre účely stavby: ČSPH Vajnory Rybničná, časti objektu SO 104 Dopravné pripojenie územia.Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.09.2013
24.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 119,89 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.09.2013
19.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.873,90 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 40,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.09.2013
11.9.2013Dohoda MsP/13/00025 o urovnaní uzatvorená medzi Hl. m. SR Bratislavou a Morez s.r.o. Nitra
Predmetom Dohody je doriešenie práv a záväzkov účastníkov ktoré vznikli v súvislosti s umiestnením a používaním optického kábla.
DÁTUM: 11.9.2013
9.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.057,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 120,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 09.09.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.